สารบัญ
 อภิธานศัพท์ (Glossary)
 บทคัดย่อ(ไทย อังกฤษ)
 บทนำ
อุตสาหกรรมสื่อสาร
โทรคมนาคมในประเทศไทย
 โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม
 บทสรุป
 เหตุการณ์สำคัญ
 บรรณานุกรม
บทสารานุกรมฯ อื่น ๆ
โทรคมนาคม: นิยามและความหมาย
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๑ - โทรเลขและโทรศัพท์
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๒ - คลื่นวิทยุและการสื่อสารไร้สาย
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๓ - การ
สื่อสารด้วยแสงและการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๔-การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ประวัติศาสตร์การสื่อสารไทย: ยุคอดีต
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: วิวัฒนาการโทรเลขและโทรพิมพ์
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับกิจการโทรคมนาคม
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: ยุคเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
พื้นฐานร่วมเทคโนโลยี
โทรคมนาคมกับการสื่อสาร
มวลชน
พื้นฐานกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าด้านสื่อสาร
วิทยาการการทดสอบทางโทรคมนาคม

วิทยาการวางแผนและการสร้างแผนที่นำทางเทคโนโลยี
โทรคมนาคม

เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม
พื้นฐานดัชนีวรรณกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและ
แขนงที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการวิทยุโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่และมาตรฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
สมาคมวิชาการไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศกับกิจกรรมวิชาการ
ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความถี่วิทยุเพื่อการสื่อสาร
การบริหารจัดการทรัพยากรการสื่อสารวิทยุเบื้องต้น
รหัสมอร์สเพื่อการสื่อสาร
กล้ำสัญญาณพื้นฐานเพื่อ
การสื่อสาร
พื้นฐานเทคโนโลยีรหัสควบคุมความผิดพลาดสำหรับการ
สื่อสาร
พื้นฐานการแผ่สเปกตรัมสำหรับการสื่อสาร
หลักการของซีดีเอ็มเอ
หลักการเทียบจังหวะสัญญาณโทรคมนาคม
หลักการของปริมาณการใช้งานวงจรสื่อสารและหมายเลขโทรคมนาคม
โครงข่ายการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงเอสดีเอช
พื้นฐานคุณภาพการบริการในเครือข่ายการสื่อสาร
เครือข่ายเฉพาะที่
เทคโนโลยีเอทีเอ็ม 
อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล
เวอร์ชัน ๖
โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า
 พื้นฐานสายส่งสัญญาณสำหรับการสื่อสาร
 วิทยาการโทรศัพท์พื้นฐานและโครงข่าย
 เทคโนโลยีชุมสายโทรศัพท์พื้นฐาน
หลักการของระบบตรวจสอบคู่สายโทรศัพท์พื้นฐาน
พื้นฐานระบบเทเลกซ์
หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องโทรสาร
เทคโนโลยีสื่อสารผ่านสายความเร็วสูง: ดีเอสแอล
การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
โทรเลขเชิงแสง
พื้นฐานการสื่อสารเชิงแสง
พื้นฐานระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง
พื้นฐานระบบเส้นใยนำแสงสู่บ้าน
ระบบสื่อสัญญาณแสงหลายช่องแบบ DWDM
พื้นฐานสายอากาศวิทยุเพื่อการสื่อสาร
สายอากาศฉลาด
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะใกล้
ระบบการระบุด้วยคลื่นวิทยุหรืออาร์เอฟไอดี
วิทยาการเครือข่ายไร้สายแบบไวไฟ
วิทยุสมัครเล่น
วิทยาการเครือข่ายตรวจวัดสัญญาณแบบไร้สาย
อัลตราไวด์แบนด์สำหรับการสื่อสารไร้สาย
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๔๗๐ เมกกะเฮิรตซ์
การสื่อสารเหนือพื้นน้ำ
เครือข่ายเคเบิลใต้น้ำและ
การเชื่อมต่อในประเทศไทย
การแพร่ภาพโทรทัศน์พื้นฐาน
การพัฒนาเทคโนโลยี
เครือข่ายโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง
เทเลเท็กซ์
การสื่อสารบรอดแบนด์
การสื่อสารบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้า
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
พื้นฐานโครงข่ายการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล
เทคโนโลยีเครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
เทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับระบบควบคุมการจำหน่ายไฟฟ้า
พื้นฐานระบบสื่อสารสำหรับการจ่ายไฟฟ้า
วิทยาการการสื่อสารข้อมูลจราจรผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็ม
พื้นฐานระบบการสื่อสารเพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำ
ระบบโทรมาตรเพื่อการ
ชลประทาน
ระบบการสื่อสารเพื่อการเตือนภัยสึนามิ
ระบบการสื่อสารเพื่อการแจ้งภัยและความปลอดภัยทางทะเล
ของโลก
พื้นฐานการสื่อสารกับหอเตือนภัย
เครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อโครงการการพัฒนาภูเก็ต
ระบบสื่อสารกองทัพไทย
พื้นฐานการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม
ประวัติและพัฒนาการของดาวเทียมสื่อสาร
วิทยาการดาวเทียมธีออส
ดาวเทียมไทพัฒ
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรประเทศไทย
การรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสเพื่อการสำรวจทางการแผนที่
ระบบสำรวจข้อมูลทางสมุทรศาสตร์และสภาพ
แวดล้อมทางทะเลโดยใช้เทคโนโลยีทุ่นลอยสื่อสารผ่านดาวเทียม

   โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม
    (Value Chain of Telecommunications Industry)

    ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์
    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 

  ๑. อภิธานศัพท์ (Glossary)

   
 

  โซ่คุณค่า (Value Chain)

      
  แนวคิดในการมองธุรกิจ ในเชิงของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า หรือบริการ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการที่เกี่ยวข้อง ในการสรรหาวัตถุดิบในการ
         ผลิตเริ่มต้น ผ่านการแปรสภาพ เคลื่อนย้าย และส่งมอบในอุตสาหกรรมนั้นๆ ทีละขั้นตอน จนกระทั่งถึง การส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภค
         ในขั้นสุดท้าย ซึ่งกระบวนการสร้างคุณค่าให้กับสินค้า หรือบริการนั้นอาจจะเป็นการกระทำโดยบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทโดยแบ่งขอบเขตของ
         กิจกรรมแล้วส่งต่อคุณค่าในแต่ละช่วงระดับก็ได้
 

  มิดเดิลแวร์ (Middleware)

         ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่าง การใช้งานบนพื้นฐานระบบปฏิบัติการ หรือระหว่างโปรแกรมประยุกต์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้
         อย่างอัตโนมัติและไร้รอยต่อตัวอย่างของมิดเดิลแวร์ได้แก่ เบราเซอร์ (Browser) และโปรแกรมค้นหา (SearchEngine) เป็นต้น

  อัตราค่าบริการการใช้โครงข่าย (Access Charge: AC)

         อัตราค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการโครงข่ายของบริการโทรคมนาคม โดยคิดเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเรียกเก็บเป็นค่าเช่ารายเดือน ซึ่ง
         การกำหนดหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบในการคิดอัตราค่าบริการจะดำเนินการ โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. (ปี พ.ศ.
         ๒๕๕๐)
 

  ๒. บทคัดย่อ up

           การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยทั้งในด้านของเทคโนโลยีและกฎระเบียบข้อบังคับของอุตสาหกรรม มีผลให้โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย นอกจากนี้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบมีสายและไร้สาย ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมนี้ และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยสามารถแบ่งได้เป็น หกลำดับชั้น โดยเริ่มจากผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม ผ่านเครื่อข่ายโทรคมนาคม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้มิดเดิลแวร์ ส่งผ่านข้อมูลทั้งภาพและเสียง เพื่อให้ถึงผู้บริโภค ซึ่งความเข้าใจในภาพรวมของโซ่คุณค่าจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนทั้งเชิงนโยบายและเชิงธุรกิจต่อไป
 

  Abstract   up

           Thai telecommunications industry has been undergoing, both in technology and industry regulation aspect. Therefore, the value chain of the telecommunications industry is changed accordingly. Furthermore, the internet technology becomes a critical part and influences the structure of telecommunications value chain. The value chain of Thai telecommunications industry can be separated into six levels: equipment-makers layer, network layer, Internet layer, middleware layer, applications and contents layer, and customers layer. It plays an important role in order to having a good related policy and even business plan.

  ๓. บทนำ up

         แนวคิดทางด้านโซ่คุณค่าใช้เป็นครั้งแรกโดย ดร. ไมเคิล อี พอตเตอร์ (Dr. Micheal E. Porter) ในหนังสือ Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performanace ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ (ค.ศ. 1985) [๑] โดยแนวคิดทางด้านโซ่คุณค่าแสดงดังรูปที่ ๓.๑
                                                                           

รูปที่ ๓.๑ โซ่คุณค่าตามความหมายของ ดร.ไมเคิล อี พอตเตอร์ (Micheal E. Porter)
 

  ๔. อุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย  up


       การดำเนินการด้านโทรคมนาคมของไทยในระยะเริ่มต้นเป็นการดำเนินการโดยภาครัฐเป็นหลัก โดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ในขณะที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) เป็นผู้จัดสรรและบริหารคลื่นความถี่ต่างๆ (ก่อนการแปรรูป) ดังนั้นโครงสร้างของโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมของไทยจึงมิได้มีความซับซ้อนมากนักในระยะแรก

ต่อมาธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ไทย เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยรัฐเริ่มมีการทำสัญญาร่วมการงาน (Build Transfer Operate หรือ BTO) โดยให้สิทธิเอกชนลงทุนดำเนินการ แล้วโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับรัฐ เพื่อแลกกับสิทธิในการดำเนินงาน โดยที่เอกชนจะต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ ตลอดระยะเวลาของสัญญา

ทั้งนี้ แนวโน้มของธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย เริ่มเปลี่ยนแปลงไปนับแต่การเปิดเสรีโทรคมนาคมไทยภายใต้แผนแม่บท โทรคมนาคมไทยปี พ.. ๒๕๔๐ ซึ่งได้กำหนดให้มีการเปิดเสรีโทรคมนาคมภายในประเทศตั้งแต่ พ.. ๒๕๔๓ แต่เนื่องมาจากภาครัฐไม่สามารถแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับโทรคมนาคมทั้งหมด ได้ทันจึงเกิดความล่าช้ามาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ในปี พ.. ๒๕๔๘ ขึ้นเป็นผู้ดูแลการจัดสรรคลื่นความถี่ในย่านต่างๆแล้วก็ตาม

ในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี พ.. ๒๕๕๐ ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากยุค 2G และ 2.5G ไปสู่ยุค 3G ต่อไป นอกจากนี้วิวัฒนาการของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบมีสายและไร้สายได้ส่งผล ต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ โดยการควบรวมของเทคโนโลยี (Technology Convergence) ได้ทำให้เกิดบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกมากมาย รวมถึงการมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดเพื่อร่วมแข่งขันกับผู้ให้บริการรายเดิมได้

       ฟรานแมน (Fransman) ศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยในยุโรป (Institute for Japanese-European Technology Studies: JETS) ได้ทำการศึกษาถึงรูปแบบของโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมยุคใหม่ที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งแบบมีสายและไร้สายเป็นส่วนสำคัญในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งแสดงให้ทราบถึงการควบรวมของเทคโนโลยี (Technology Convergence) ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมประเภทนี้ [2]
 

  ๕. โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม    up

      ตามโมเดลของฟรานแมน (Fransman) [2] โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยสามารถแบ่งได้ตามลำดับชั้นของกิจกรรม โดยรวมเอาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งแบบมีสายและไร้สายเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารโทรคมนาคมยุคใหม่ ดังนี้

      ๕.๑ ผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือ

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนับว่าเป็นลำดับชั้นแรกของโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยบริษัทที่อยู่ในชั้นนี้ได้แก่ผู้ผลิตอุปกรณ์เราเตอร์ (routers) อุปกรณ์สลับสัญญาณ (switches) เครื่องแม่ข่าย (servers) หรืออุปกรณ์อื่น เช่น บริษัทนอร์เทล (Nortel) ลูเซนต์ (Lucent) ซิสโก้ (Cisco) หัวเหว่ย (Huawei) เป็นต้น

     ๕.๒ เครือข่ายโทรคมนาคมพื้นฐาน

ได้แก่บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมสำหรับในประเทศไทยมีเอกชนหลักที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทร่วมระหว่าง ฮัทชินสันและ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้บริการในนาม ฮัทช์ นอกจากบริษัทผู้ให้บริการดังกล่าวแล้ว ยังรวมถึงบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ผู้ให้บริการต้องจ่ายค่า Access Charge (AC) หรือค่า Interconnection Charge (IC) ให้กับทั้งสองบริษัทนี้ด้วย (.. ๒๕๕๐)

     ๕.๓ ผู้ให้บริการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ผู้ให้บริการการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ผู้ให้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) ทั้งที่เป็นเจ้าของเกตเวย์ (Gateway) และที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทที่อยู่ในชั้นนี้ของโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคมปี .. ๒๕๕๐ได้แก่
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน) เป็นต้น

     ๕.๔ ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง (Middleware)

     
ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางทำหน้าที่ เป็นตัวกลางในการประมวลข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครือข่าย
โทรคมนาคม
เช่น เบราว์เซอร์ (browsers)
เครื่องมือสำหรับการค้นหา (search engine) ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (electronic payment system) เป็นต้น ดังนั้น บริษัทส่วนใหญ่ที่อยู่ในลำดับชั้นนี้ จึงเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ต่างชาติที่เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น บริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft) ยะฮู (Yahoo) กูเกิล (Google) และเพยพาว (Paypal) เป็นต้น

      ๕.๕ ผู้ให้บริการด้านเนื้อหาและโปรแกรมประยุกต์

      ผู้ให้บริการ ด้านเนื้อหาและโปรแกรมประยุกต์ ได้แก่ บริษัทที่เป็นผู้สร้างเนื้อหาให้กับผู้บริโภค ซึ่งนอกเหนือจากเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต เช่น เวปไซต์
ต่างๆ ออนไลน์เกมส์
ชุมชนออนไลน์ ฯลฯ แล้ว แล้วยังรวมถึง ผู้สร้างเนื้อหาในสื่อโทรทัศน์ และวิทยุดั้งเดิม ที่อาจมีการส่งเนื้อหารายการผ่านเครือข่าย
โทรคมนาคมยุคใหม่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นบริษัทในชั้นนี้ของโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม จึงรวมถึงสตูดิโอ
(Studio)
หรือผู้ผลิตรายการต่างๆ ด้วย

      ๔.๖ ผู้บริโภค

      ผู้บริโภคของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีเมื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งข้อมูลทั้งภาพและเสียงได้อย่างรวดเร็วผู้บริโภคจึงคาดหวัง ที่จะใช้เครื่องมือสื่อสาร ในวัตถุประสงค์ ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การท่องอินเทอร์เน็ต การชมรายการโทรทัศน์ ฯลฯ
ดังนั้นคุณค่าที่ผู้บริโภคมองต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคม
จึงส่งผลต่อโครงสร้างของโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมโดยรวม โดยโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมแสดงดังรูปที่ ๔
.
                                                                           

รูปที่ . โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
 


  ๖. บทสรุป
  up

         เทคโนโลยีและกฏระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ส่งผลต่อโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย นอกจากนี้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งแบบมีสายและไร้สายได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมประเภทนี้และได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ดังนั้นโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมยุคใหม่จึงต้องรวมถึงผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง (Middleware) และผู้ผลิตเนื้อหาเข้าเป็นส่วนหนึ่งด้วย นอกจากนี้ จะสังเกตได้ว่าบริษัทต่างชาติ มีส่วนสำคัญมาก ในโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้ผลิตมิดเดิลแวร์ ดังนั้นโอกาสของบริษัทไทยจึงอาจอยู่ในส่วนของผู้ผลิตเนื้อหาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

  ๗. เหตุการณ์สำคัญ  up

         เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบมีสาย และไร้สายได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมประเภทนี้ และได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของโซ่
คุณค่าของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ดังนั้น โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมยุคใหม่จึงต้องรวมถึงผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง (Middleware) และผู้ผลิตเนื้อหาเข้าเป็นส่วนหนึ่งด้วย นอกจากนี้จะสังเกตได้ว่าบริษัทต่างชาติมีส่วนสำคัญมากในโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้ผลิตมิดเดิลแวร์ ดังนั้นโอกาสของบริษัทไทยจึงอาจอยู่ในส่วนของผู้ผลิตเนื้อหาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

                     ตารางที่ ๖.๑ การนำเสนอลำดับเหตุการณ์สำคัญ
 

ปี พ.ศ.
(ค.ศ.)

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

๒๕๒๘
(1985)

เริ่มใช้แนวคิดทางด้านโซ่คุณค่าเป็นครั้งแรกโดย ดร.ไมเคิล อี พอตเตอร์ (Dr. Michal E. Porter) ในหนังสือ (Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance)

๒๕๔๓๓

เริ่มมีการเปิดเสรีโทรคมนาคมภายในประเทศไทยภายใต้แผนแม่บทโทรคมนาคมไทยปี พ.ศ.๒๕๔๐


 

  ๘. บรรณานุกรม  up

[] M. E. Porter. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performanace. Free Press. New York. 1985.

[] M. Fransman. Evolution of the Telecommunications Industry into the Internet Age. Communications and Strategies, 43, 57-113, 2001.