สารบัญ
 อภิธานศัพท์(Glossary)
 บทคัดย่อ(ไทย อังกฤษ)
 บทนำ
หลักการพื้นฐาน
 มาตรฐานการสื่อสาร
ที่เกี่ยวข้อง
 การสื่อสารผ่านระบบ
กระจายเสียงเอฟเอ็ม
 สรุป
 เหตุการณ์สำคัญ
 บรรณานุกรม
บทสารานุกรมอื่น ๆ
โทรคมนาคม: นิยามและความหมาย
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๑ - โทรเลขและโทรศัพท์
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๒ - คลื่นวิทยุและการสื่อสารไร้สาย
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๓ - การ
สื่อสารด้วยแสงและการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๔-การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ประวัติศาสตร์การสื่อสารไทย: ยุคอดีต
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: วิวัฒนาการโทรเลขและโทรพิมพ์
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับกิจการโทรคมนาคม
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: ยุคเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
พื้นฐานร่วมเทคโนโลยี
โทรคมนาคมกับการสื่อสาร
มวลชน
พื้นฐานกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าด้านสื่อสาร
วิทยาการการทดสอบทางโทรคมนาคม

วิทยาการวางแผนและการสร้างแผนที่นำทางเทคโนโลยี
โทรคมนาคม

เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม
พื้นฐานดัชนีวรรณกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและ
แขนงที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการวิทยุโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่และมาตรฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
สมาคมวิชาการไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศกับกิจกรรมวิชาการ
ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความถี่วิทยุเพื่อการสื่อสาร
การบริหารจัดการทรัพยากรการสื่อสารวิทยุเบื้องต้น
รหัสมอร์สเพื่อการสื่อสาร
กล้ำสัญญาณพื้นฐานเพื่อ
การสื่อสาร
พื้นฐานเทคโนโลยีรหัสควบคุมความผิดพลาดสำหรับการ
สื่อสาร
พื้นฐานการแผ่สเปกตรัมสำหรับการสื่อสาร
หลักการของซีดีเอ็มเอ
หลักการเทียบจังหวะสัญญาณโทรคมนาคม
หลักการของปริมาณการใช้งานวงจรสื่อสารและหมายเลขโทรคมนาคม
โครงข่ายการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงเอสดีเอช
พื้นฐานคุณภาพการบริการในเครือข่ายการสื่อสาร
เครือข่ายเฉพาะที่
เทคโนโลยีเอทีเอ็ม 
อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล
เวอร์ชัน ๖
โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า
 พื้นฐานสายส่งสัญญาณสำหรับการสื่อสาร
 วิทยาการโทรศัพท์พื้นฐานและโครงข่าย
 เทคโนโลยีชุมสายโทรศัพท์พื้นฐาน
หลักการของระบบตรวจสอบคู่สายโทรศัพท์พื้นฐาน
พื้นฐานระบบเทเลกซ์
หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องโทรสาร
เทคโนโลยีสื่อสารผ่านสายความเร็วสูง: ดีเอสแอล
การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
โทรเลขเชิงแสง
พื้นฐานการสื่อสารเชิงแสง
พื้นฐานระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง
พื้นฐานระบบเส้นใยนำแสงสู่บ้าน
ระบบสื่อสัญญาณแสงหลายช่องแบบ DWDM
พื้นฐานสายอากาศวิทยุเพื่อการสื่อสาร
สายอากาศฉลาด
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะใกล้
ระบบการระบุด้วยคลื่นวิทยุหรืออาร์เอฟไอดี
วิทยาการเครือข่ายไร้สายแบบไวไฟ
วิทยุสมัครเล่น
วิทยาการเครือข่ายตรวจวัดสัญญาณแบบไร้สาย
อัลตราไวด์แบนด์สำหรับการสื่อสารไร้สาย
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๔๗๐ เมกกะเฮิรตซ์
การสื่อสารเหนือพื้นน้ำ
เครือข่ายเคเบิลใต้น้ำและ
การเชื่อมต่อในประเทศไทย
การแพร่ภาพโทรทัศน์พื้นฐาน
การพัฒนาเทคโนโลยี
เครือข่ายโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง
เทเลเท็กซ์
การสื่อสารบรอดแบนด์
การสื่อสารบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้า
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
พื้นฐานโครงข่ายการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล
เทคโนโลยีเครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
เทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับระบบควบคุมการจำหน่ายไฟฟ้า
พื้นฐานระบบสื่อสารสำหรับการจ่ายไฟฟ้า
วิทยาการการสื่อสารข้อมูลจราจรผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็ม
พื้นฐานระบบการสื่อสารเพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำ
ระบบโทรมาตรเพื่อการ
ชลประทาน
ระบบการสื่อสารเพื่อการเตือนภัยสึนามิ
ระบบการสื่อสารเพื่อการแจ้งภัยและความปลอดภัยทางทะเล
ของโลก
พื้นฐานการสื่อสารกับหอเตือนภัย
เครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อโครงการการพัฒนาภูเก็ต
ระบบสื่อสารกองทัพไทย
พื้นฐานการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม
ประวัติและพัฒนาการของดาวเทียมสื่อสาร
วิทยาการดาวเทียมธีออส
ดาวเทียมไทพัฒ
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรประเทศไทย
การรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสเพื่อการสำรวจทางการแผนที่
ระบบสำรวจข้อมูลทางสมุทรศาสตร์และสภาพ
แวดล้อมทางทะเลโดยใช้เทคโนโลยีทุ่นลอยสื่อสารผ่านดาวเทียม

   วิทยาการการสื่อสารข้อมูลจราจรผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็ม
    (Traffic Information Through FM Radio Broadcasting)

   รณชัย พงศ์ธรเสรี
   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 

  ๑.อภิธานศัพท์ (Glossary)

 
 

  ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligence Transport System: ITS)

          ระบบที่ประยุกต์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลมาร่วมใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบจราจร และการ
          ขนส่งด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัย ความสะดวก ความคล่องตัวในการเดินทาง และการควบคุมการจราจร

  คลื่นพาห์ (Carrier)

          คลื่นในช่วงความถี่ที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสาร ใช้ในการนำพาสัญญาณข้อมูล ไปยังปลายทาง เช่น ในการส่งสัญญาณเสียง
          ระยะทางไกลผ่านทางอากาศ จะมีข้อจำกัดอยู่มาก จำเป็นต้องมีการปรับสัญญาณ เสียงให้อยู่ในช่วงความถี่  ของคลื่นพาห์ก่อนจึงสามารถ สื่อสาร
          ผ่านทางอากาศได้อย่างเหมาะสม เช่น ความถี่ของ คลื่นพาห์ในระบบกระจายเสียงเอฟเอ็มอยู่ในช่วง ๘๘ ถึง ๑๐๘ เมกะเฮิรตซ์
(MHz

  คลื่นพาห์ย่อย (Subcarrier)

         คลื่นในช่วงความถี่ใกล้เคียงกับสัญญาณข้อมูลหลัก (เช่น เสียง) ที่เตรียมส่งออกเช่น ในการส่งข้อความข่าวไปพร้อมกับสัญญาณเสียง ในระบบ
         กระจายเสียง เอฟเอ็ม จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนสัญญาณข้อมูลข่าวดิจิทัลเป็นสัญญาณ แอนะล็อก ที่มีช่วงความถี่ใกล้เคียงกับสัญญาณเสียง หรือ
         เรียกว่าความถี่คลื่นพาห์ย่อยก่อนที่จะรวมกับสัญญาณเสียงเพื่อเตรียมส่งกระจายเสียงต่อไป ความถี่พาห์ย่อย ในระบบกระจายเสียงเอฟเอ็มอยู่ ใน
         ช่วง ๕๗ ถึง ๙๕ กิโลเฮิรตซ์ (kHz) โดยประมาณ

  สัญญาณเอฟเอ็มสเตอริโอมัลติเพล็ก (FM Stereo Multiplex) 

        สัญญาณที่รวมสัญญาณช่องซ้าย(L)และสัญญาณช่องขวา(R) ในระบบเสียงสเตอริโอให้อยู่ในช่องสัญญาณ เดียวกัน เพื่อส่งสัญญาณเสียงสเตอริโอ
        ผ่านระบบกระจายเสียงเอฟเอ็ม โดยการรวมสัญญาณจะอยู่ในรูปแบบหัก ล้าง (L-R) และเสริมกัน (L+R) เพื่อให้สามารถ แยกสัญญาณช่องซ้ายและ
        ขวากลับมาได้ที่เครื่องรับวิทยุปลายทาง
 
  ๒. บทคัดย่อ up

     การส่งข้อมูลข่าวสารการจราจรผ่านระบบกระจายเสียงเอฟเอ็ม เป็นช่องทางในการส่งข้อมูลแบบหนึ่งของระบบขนส่ง และการจราจรอัจฉริยะที่ครอบคลุมพื้นที่ได้ในบริเวณกว้าง และมีความคุ้มค่าในการใช้งาน จากการร่วมใช้ช่องสัญญาณสื่อสารที่มีอยู่เดิมแล้ว ซึ่งข้อมูลข่าวที่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบ และเส้นทางในการเดินทางได้เหมาะสม กับสภาวะการณ์ในขณะนั้นๆ โดยที่ข้อมูลข่าวสารการจราจรที่ได้รับแจ้ง ถึงสภาวะการจราจร   ในช่วงเวลาต่าง ๆ จะถูกประมวลผล  และส่งสัญญาณออกอากาศ ร่วมไปกับสัญญาณเสียง  ของสถานีวิทยุไปยังผู้รับผ่านเครื่องรับวิทยุ
เอฟเอ็ม โดยที่เครื่องรับจะแยกสัญญาณจราจรออกมาให้ผู้รับ หรือผู้เดินทาง เพื่อการตัดสินใจดังกล่าวได้ ทั้งนี้ระบบรายงานข่าว และการส่งข่าวโดยรวม มาตรฐานที่ใช้ในการสื่อสาร ตลอดจนขั้นตอนในการส่งและรับสัญญาณข้อมูลข่าวการจราจร คือส่วนสำคัญของระบบการส่งข้อมูลการจราจรผ่านคลื่นวิทยุเอฟเอ็มนี้


  Abstract
  up

      Transmission of traffic information through FM radio broadcasting is one of data transmission channels for the Intelligence Transport System (ITS). Its coverage is for wide area utilization meanwhile its investment cost is considered. Significantly, traffic information is utilized in order to making a decision in type and travel route with the most updated traffic status. Traffic information is mixed with FM broadcasting signal in order to the utilization this existing communication channel as the benefit. Generally, broadcasting system of traffic information, related communication standards, and its procedures, are the important factors of this communication system.


  ๓.บทนำ (Introduction) up

        การนำเสนอข้อมูลการจราจรเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในการที่จะตัดสินใจเลือกใช้ยานพาหนะและเส้นทางที่เหมาะสมในการเดินทางและขนส่งสินค้า โดยขั้นตอนการส่งผ่านข้อความข่าวจราจรมายังผู้รับข่าวนั้นสามารถทำได้หลายช่องทาง ในแต่ละช่องทางจะมีคุณลักษณะในการใช้งานที่แตกต่างกันไป สำหรับระบบที่ใช้ประโยชน์จากระบบวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็ม(Frequency Modulation: FM)ที่มีสถานีส่งสัญญาณอยู่แล้วเป็นจำนวนมาก และครอบคลุมพื้นที่รับสัญญาณเป็นบริเวณกว้าง เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถใช้ในการส่งข้อความข่าว ร่วมไปกับการกระจายเสียงตามปกติได้ อันเป็นการใช้ทรัพยากรด้านความถี่ที่มีประสิทธิภาพ มากขึ้น


  ๔.หลักการพื้นฐาน
  up

      การส่งข้อความข่าวผ่านระบบวิทยุกระจายเสียง เอฟเอ็ม มีโครงสร้างของระบบดังแสดงในรูปที่ ๔.๑


 
                                                           
  รูปที่ ๔. ระบบการส่งข้อความข่าวสารการจราจร
 

       ในกรณีที่เมื่อเกิดเหตุขัดข้องบนท้องถนน การก่อสร้างหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบต่อการจราจร จะมีการรายงานสถานการณ์เข้ามายังศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจราจร (Traffic Information Center: TIC)ผ่านทางช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์บ้าน อินเตอร์เน็ตหรือวิทยุสื่อสาร เป็นต้น เช่น การส่งข้อความ (Short Message Service: SMS) ผ่านเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเวปไซต์ (Website) ในรูปแบบการส่งข้อความ  หรือการส่งข้อมูลภาพ  และเสียง  ( Multimedia Messaging Service: MMS) ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  ในระบบดิจิทัล ที่สามารถส่ง
ข้อความภาพและเสียงไปพร้อมกันได้ ซึ่งมีหลักการทำงานคล้ายกับระบบการส่งข้อความ จากนั้นการรวบรวม กลั่นกรองเนื้อหาและจัดรูปแบบข่าวสารการจราจรที่จะส่งออกอากาศ ไปยังผู้รับข้อความจะเป็นหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจราจร โดยรูปแบบข้อความที่จะส่งไปยังผู้รับข่าวสารปลายทางจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
       ข้อความที่พร้อมส่งออกอากาศจะถูกส่งผ่านเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลเช่น คู่สายเช่า (Leased Line) ไปยังสถานีส่งวิทยุเอฟเอ็มโดยตรงเพื่อทำการแทรกส่วนของข้อความข่าวนี้รวมไปกับสัญญาณเสียงที่จะส่งออกอากาศผ่านคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม
       ณ ที่ปลายทางผู้ใช้รถใช้ถนนที่ได้ติดตั้งเครื่องรับ ดังแสดงในรูปที่ ๔.๒ เครื่องรับก็จะสามารถรับข่าวสารในรูปแบบข้อความข่าวหรือในรูปแบบของภาพที่สื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆ หรือสภาพการจราจรโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นรวมทั้งข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ดังกล่าวในเบื้องต้น
 


 
                                             
  รูปที่ ๔.๒ ภาพตัวอย่างหน้าจอเครื่องรับในรถยนต์
 

  ๕.มาตรฐานการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง   up

         ระบบสื่อสารข้อมูลผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็ม เป็นการสื่อสารผ่านคลื่นพาห์ย่อย(Subcarrier) โดยใช้แถบความถี่ว่างที่เหลืออยู่ในระบบผสมสัญญาณวิทยุแบบเอฟเอ็มสเตอริโอ (FM Stereo Multiplex) ดังแสดงในรูปที่ ๕.๑


 
                                                               
  รูปที่ ๕.๑ แถบความถี่ใช้งานของระบบกระจายเสียง
เอฟเอ็มสเตอริโอที่เพิ่มแถบความถี่ใช้งานในการสื่อสารข้อมูล

 

       มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบวิทยุกระจายเสียงที่เกิดขึ้นเป็นมาตรฐานแรกคือ มาตรฐานอาร์ดีเอส (Radio Data System: RDS) ในภาคพื้นยุโรป โดยใช้ความถี่พาห์ย่อยที่ ๕๗ กิโลเฮิรตซ์(kHz) และมีค่าอัตราเร็วในการส่งข้อมูลอยู่ที่ ๑.๑๘๗๕ กิโลบิตต่อวินาที (kbps) [๑] โดยมีจุดประสงค์หลักในการให้ข้อมูลบนหน้าจอเครื่องรับวิทยุในส่วนของข้อมูลเพลง ชื่อสถานี (เพื่อใช้ในการปรับเลือกสถานีในการรับฟัง) และข้อมูลข่าวสารการจราจร โดยในส่วนของการรับข่าวสารจราจรนั้น สามารถรับข้อความข่าวได้แม้ในขณะที่ฟังเพลงจากเทปหรือซีดีอยู่ นอกจากนั้นยังมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ปรากฏบนจอแสดงผล แต่ใช้ช่วยในการปรับรับความถี่และการถอดรหัสข้อมูล
       มาตรฐานอาร์ดีเอสได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งจากผู้ผลิตเครื่องรับวิทยุ (บ้าน-รถยนต์) และผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะประเทศในแถบทวีปยุโรป นอกจากนั้นผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถบรรจุภาครับข้อมูลตามมาตรฐานอาร์ดีเอสเข้าไว้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อการรับข้อความและข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมอีกด้วย
       มาตรฐานอาร์บีดีเอส(Radio Broadcast Data System: RBDS) เป็นมาตรฐานการสื่อสารผ่านคลื่นพาห์ย่อยที่พัฒนาขึ้นโดยประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเน้นให้เนื้อหาของข้อมูลข่าวสารเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ในประเทศนอกจากนี้มาตรฐานนี้ยังครอบคลุมถึงการส่งข้อมูลผ่านทางวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม (Amplitude Modulation: AM) ด้วย
       มาตรฐานดีเออาร์ซี(Data Radio Channel:DARC)เป็นมาตรฐานการสื่อสารผ่านคลื่นพาห์ย่อยที่ปรับปรุงอัตราเร็วในการส่งผ่านข้อมูลเป็น ๑๖ กิโลบิตต่อวินาที โดยใช้ความถี่คลื่นพาห์ย่อยที่ ๗๖ กิโลเฮิรตซ์ และขยายแถบความถี่ใช้งานให้กว้างขึ้น ทำให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลที่มีเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นได้เช่น ภาพสัญลักษณ์/เครื่องหมายที่ใช้ในการจราจรหรือเครื่องหมายอื่น เพื่อสื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจถึงข้อความข่าวนั้น ๆ ได้รวดเร็วขึ้น[๒][๓]
 

  ๖.การสื่อสารผ่านระบบกระจายเสียงเอฟเอ็ม    up

         ในการส่งข้อมูลไปพร้อมกันกับสัญญาณเสียงนั้น ต้องทำการเปลี่ยนข้อมูลข่าว ซึ่งอยู่ในรูปแบบสัญญาณ ดิจิทัลให้เป็นสัญญาณแอนะล็อก เช่นเดียวกับสัญญาณเสียงก่อน จากนั้นจึงนำสัญญาณมารวมกัน และส่งออกอากาศโดยเครื่องรับเอฟเอ็มต่อไป โดยทุกมาตรฐานดังกล่าวจะมีหลักการ เช่นเดียวกัน ซึ่งการสื่อสารผ่านระบบกระจายเสียงเอฟเอ็มตามมาตราฐานดีเออาร์ซีมีรายละเอียดดังนี้
       รูปที่ ๖.๑ แสดงขั้นตอนการส่งข้อมูลผ่านระบบกระจายเสียงเอฟเอ็มที่ใช้วงจรเข้ารหัสสัญญาณดิจิทัล แบบเอ็มเอสเค (Minimum Shift Keying: MSK) โดยข้อมูลข่าวดิจิทัล “0” จะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณรูปไซน์ความถี่ ๗๒ กิโลเฮิรตซ์ และข้อมูลข่าวดิจิทัล “1” จะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณรูปไซน์ความถี่ ๘๐ กิโลเฮิรตซ์ หรือใช้ความถี่พาห์ย่อยที่ ๗๖ กิโลเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นการใช้ช่วงความถี่ที่เหลือจากการใช้งานปกติ (จากรูปที่ ๕.๑ สัญญาณเอฟเอ็มสเตอริโอมีความถี่ในช่วง ๐ (ศูนย์) ถึง ๕๓ กิโลเฮิรตซ์
       สัญญาณเอ็มเอสเคที่ได้จะถูกนำไปรวมกับสัญญาณเอฟเอ็มสเตอริโอโดยวงจรรวมสัญญาณก่อนส่งต่อให้เครื่องส่งกระจายเสียงเอฟเอ็ม เพื่อส่งออกอากาศผ่านทางสายอากาศต่อไป


 
                                                           
  รูปที่ ๖.๑ ขั้นตอนการส่งข้อมูลข่าว
 

       ส่วนทางด้านภาครับสัญญาณจะมีขั้นตอนที่กลับกันกับเครื่องส่ง นั่นคือสัญญาณที่ภาครับสัญญาณ เอฟเอ็มรับมาได้จะมีสัญญาณเอฟเอ็มสเตอริโอรวมอยู่กับจากนั้นสัญญาณเอ็มเอสเคจึงต้องทำการแยกสัญญาณดังกล่าวออกจากกัน โดยใช้วงจรกรองสัญญาณทางความถี่ สัญญาณเสียงสเตอริโอที่ได้จะถูกนำไปเปลี่ยนเป็นสัญญาณเสียงสำหรับลำโพงข้างซ้ายและขวา ส่วนสัญญาณเอ็มเอสเคจะถูกถอดรหัสสัญญาณจนได้เป็นข้อมูลข่าวจราจรในรูปแบบดิจิทัล โดยรายละเอียดของขั้นตอนแสดงดังรูปที่ ๖.๒


 
                                                                
  รูปที่ ๖.๒ ขั้นตอนการรับข้อมูลข่าว
 


  ๗.
สรุป   up

         ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะมีเป้าหมายในเรื่องการให้ข้อมูลการจราจรกับผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกใช้เส้นทางที่เหมาะสม
ในการขนส่งและการเดินทางตามสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ รวมถึงการประหยัดเวลาและพลังงาน เพิ่มความสะดวกและลดอุบัติเหตุด้วย การสื่อสารข้อมูลผ่านคลื่นพาห์ย่อยในระบบเอฟเอ็มเป็นตัวกลาง (Media) แบบหนึ่งที่ประหยัดต้นทุน เพราะใช้ประโยชน์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีอยู่ทั่วไปและครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง อย่างไรก็ตามการพิจารณาเลือกใช้ตัวกลางแบบใดขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลข่าวสารและความเหมาะสมต่อสถานการณ์

  ๘.เหตุการณ์สำคัญ  up

        เหตุการณ์สำคัญของมาตรฐานการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุ แสดงดังตารางที่ ๘.๑

                ตารางที่ ๘.๑ ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

ปี พ..
(..)

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ


๒๕๓๓
(1990)


มาตรฐานอาร์ดีเอส
(Radio Data System: RDS) ของการส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุนำมาใช้ในประเทศภาคพื้นทวีปยุโรป


๒๕๓๖
(1993) 


มาตรฐานอาร์บีดีเอส
(Radio Broadcast Data System: RBDS) ถูกนำมาใช้สำหรับการส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุประเทศสหรัฐอเมริกา


๒๕๓๖
(1993)


มาตรฐานดีเออาร์ซี
(Data Radio Channel: DARC) สำหรับการส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุถูกนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่น


 

  ๙.บรรณานุกรม  up

[๑] Specification of the radio data system (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87.5 to 108.0 Mhz., European

Telecommunications standards Institute: EN 50067, 1998.

[๒] Masayuki Takada. “Current Situation on DARC in Japan,” 6th DARC forum, Newport Beach, CA, USA Dec. 1999.

[๓] Radio Broadcasting Systems; Data Radio Channel (DARC); System for wireless infotainment forwarding and teledistribution, European

Telecommunications standards Institute: EN300 751, 2003.