สารบัญ
 อภิธานศัพท์ (Glossary)
 บทคัดย่อ(ไทย อังกฤษ)
 บทนำ
ประวัติความเป็นมา
 บริการของชมรมไฟฟ้า
สื่อสาร [๓]
 นิยามของสัญญาณรบกวนโหมดผลร่วมและโหมดผลต่าง
 ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร (สาขาประเทศไทย) (IEEE ComSoc Thailand Chapter)
 จดหมายเหตุ
 บรรณานุกรม
บทสารานุกรมอื่น ๆ
โทรคมนาคม: นิยามและความหมาย
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๑ - โทรเลขและโทรศัพท์
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๒ - คลื่นวิทยุและการสื่อสารไร้สาย
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๓ - การ
สื่อสารด้วยแสงและการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๔-การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ประวัติศาสตร์การสื่อสารไทย: ยุคอดีต
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: วิวัฒนาการโทรเลขและโทรพิมพ์
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับกิจการโทรคมนาคม
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: ยุคเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
พื้นฐานร่วมเทคโนโลยี
โทรคมนาคมกับการสื่อสาร
มวลชน
พื้นฐานกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าด้านสื่อสาร
วิทยาการการทดสอบทางโทรคมนาคม

วิทยาการวางแผนและการสร้างแผนที่นำทางเทคโนโลยี
โทรคมนาคม

เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม
พื้นฐานดัชนีวรรณกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและ
แขนงที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการวิทยุโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่และมาตรฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
สมาคมวิชาการไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศกับกิจกรรมวิชาการ
ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความถี่วิทยุเพื่อการสื่อสาร
การบริหารจัดการทรัพยากรการสื่อสารวิทยุเบื้องต้น
รหัสมอร์สเพื่อการสื่อสาร
กล้ำสัญญาณพื้นฐานเพื่อ
การสื่อสาร
พื้นฐานเทคโนโลยีรหัสควบคุมความผิดพลาดสำหรับการ
สื่อสาร
พื้นฐานการแผ่สเปกตรัมสำหรับการสื่อสาร
หลักการของซีดีเอ็มเอ
หลักการเทียบจังหวะสัญญาณโทรคมนาคม
หลักการของปริมาณการใช้งานวงจรสื่อสารและหมายเลขโทรคมนาคม
โครงข่ายการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงเอสดีเอช
พื้นฐานคุณภาพการบริการในเครือข่ายการสื่อสาร
เครือข่ายเฉพาะที่
เทคโนโลยีเอทีเอ็ม 
อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล
เวอร์ชัน ๖
โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า
 พื้นฐานสายส่งสัญญาณสำหรับการสื่อสาร
 วิทยาการโทรศัพท์พื้นฐานและโครงข่าย
 เทคโนโลยีชุมสายโทรศัพท์พื้นฐาน
หลักการของระบบตรวจสอบคู่สายโทรศัพท์พื้นฐาน
พื้นฐานระบบเทเลกซ์
หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องโทรสาร
เทคโนโลยีสื่อสารผ่านสายความเร็วสูง: ดีเอสแอล
การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
โทรเลขเชิงแสง
พื้นฐานการสื่อสารเชิงแสง
พื้นฐานระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง
พื้นฐานระบบเส้นใยนำแสงสู่บ้าน
ระบบสื่อสัญญาณแสงหลายช่องแบบ DWDM
พื้นฐานสายอากาศวิทยุเพื่อการสื่อสาร
สายอากาศฉลาด
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะใกล้
ระบบการระบุด้วยคลื่นวิทยุหรืออาร์เอฟไอดี
วิทยาการเครือข่ายไร้สายแบบไวไฟ
วิทยุสมัครเล่น
วิทยาการเครือข่ายตรวจวัดสัญญาณแบบไร้สาย
อัลตราไวด์แบนด์สำหรับการสื่อสารไร้สาย
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๔๗๐ เมกกะเฮิรตซ์
การสื่อสารเหนือพื้นน้ำ
เครือข่ายเคเบิลใต้น้ำและ
การเชื่อมต่อในประเทศไทย
การแพร่ภาพโทรทัศน์พื้นฐาน
การพัฒนาเทคโนโลยี
เครือข่ายโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง
เทเลเท็กซ์
การสื่อสารบรอดแบนด์
การสื่อสารบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้า
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
พื้นฐานโครงข่ายการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล
เทคโนโลยีเครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
เทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับระบบควบคุมการจำหน่ายไฟฟ้า
พื้นฐานระบบสื่อสารสำหรับการจ่ายไฟฟ้า
วิทยาการการสื่อสารข้อมูลจราจรผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็ม
พื้นฐานระบบการสื่อสารเพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำ
ระบบโทรมาตรเพื่อการ
ชลประทาน
ระบบการสื่อสารเพื่อการเตือนภัยสึนามิ
ระบบการสื่อสารเพื่อการแจ้งภัยและความปลอดภัยทางทะเล
ของโลก
พื้นฐานการสื่อสารกับหอเตือนภัย
เครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อโครงการการพัฒนาภูเก็ต
ระบบสื่อสารกองทัพไทย
พื้นฐานการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม
ประวัติและพัฒนาการของดาวเทียมสื่อสาร
วิทยาการดาวเทียมธีออส
ดาวเทียมไทพัฒ
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรประเทศไทย
การรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสเพื่อการสำรวจทางการแผนที่
ระบบสำรวจข้อมูลทางสมุทรศาสตร์และสภาพ
แวดล้อมทางทะเลโดยใช้เทคโนโลยีทุ่นลอยสื่อสารผ่านดาวเทียม

   ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   ( The IEEE Communications Society )

   อลิสา คงทน ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร ไอทริเปิลอี
   และกองบรรณาธิการ
 

  ๑.อภิธานศัพท์ (Glossary)

 
 
  สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือไอทริเปิลอี (Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE)

  สถาบันวิชาชีพ (Professional Organization) ระดับนานาชาติที่ไม่หวังผลกำไร ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและเป็นแหล่งให้ความรู้ และข้อมูล
  เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ (ค.ศ. 1963) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของสองสมาคม คือ  สมาคม
  สถาบันวิศวกรไฟฟ้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเอไออีอี (American Institute of Electrical Engineers: AIEE ) และสมาคม สถาบันวิศวกร
  วิทยุหรือไออาร์อี(Institute of  Radio Engineers: IRE)

  สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชมรมไฟฟ้าสื่อสารหรือไอทริเปิลอี คอมซอก (IEEE Communications Society: IEEE ComSoc)

         ชมรมไฟฟ้าสื่อสารเป็นกลุ่มสาขาวิชาชีพหนึ่ง ในสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ที่เน้นหนักด้าน เทคโนโลยีการสื่อสาร มีบทบาท
         ในการสนับสนุนทางด้านวิชาชีพร่วมกับ ภาคการศึกษา และการวิจัย  มีการจัดทำเอกสารหรือหนังสือ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ จัดสัมมนาและการ
         ประชุมวิชาการต่างๆ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

  สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเอไออีอี (American Institute of Electrical Engineers: AIEE) 

    
     สถาบันวิศวกรไฟฟ้า ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการดำเนินการในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๒๗ ถึง ๒๕๐๖ โดยผู้ริเริ่ม  ก่อตั้งสมาคมส่วนใหญ่จะเป็น
          นักประดิษฐ์ทางด้านเทคโนโลยีโทรเลขและโทรศัพท์

  สมาคมสถาบันวิศวกรวิทยุหรือไออาร์อี (The Institute of Radio Engineers: IRE)

          สถาบันที่ตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารไร้สาย (Wireless) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยมุ่งความสนใจไปที่เทคโนโลยีสื่อสาร
          แบบไร้สายและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 
  ๒. บทคัดย่อ up
          ชมรมไฟฟ้าสื่อสารแห่งสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือไอทริเปิลอีคอมซอก เป็นชมรมหนึ่งในสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มุ่งความสนใจไปที่เทคโนโลยีการสื่อสาร คอมซอกได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ (โดยมีการเปลี่ยนมาใช้ชื่อที่เป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารให้การสนับสนุนการพัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมของสมาคมประกอบด้วยการตีพิมพ์เอกสารวิชาการ หนังสือ นิตยสาร และการเป็นเจ้าภาพหรือเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุมวิชาการต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้ที่สนใจได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันสำหรับชมรมไฟฟ้าสื่อสารไอทริเปิลอีสาขาประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรมสื่อสาร พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องและมีความร่วมมือกับไอทริเปิลอีระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และทั่วโลก เพื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

  Abstract
  up

The IEEE Communications Society (IEEE ComSoc) is one of the entities within the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) that is mainly focused on communications technology. ComSoc was established in 1952 (though the current name was adopted in 1972) with the mission to promote the advancement technology and applications in communications and related fields. Activities organized by the society include publishing transactions, books, magazines, and also hosting/co-hosting conferences to create opportunity for members and the technical community to exchange information and research ideas. The IEEE ComSoc Thailand chapter was established in 1994. The mission of the chapter is to promote and support R&D and human resource development in communications technology in Thailand. ComSoc Thailand has also conducted several activities together with other IEEE chapters internationally.


  ๓. บทนำ up

        ชมรมไฟฟ้าสื่อสารแห่งสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (The IEEE Communications Society) หรือไอทริเปิลอีคอมซอก (IEEE ComSoc)เป็นหนึ่งในสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือไอทริเปิลอี (The Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE) ที่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งหมดสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันวิชาชีพระดับนานาชาติที่ไม่หวังผลกำไรและปัจจุบันมีสมาชิกกว่า ๓๗๐,๐๐๐ คน จาก ๑๖๐ ประเทศ [๑] สำหรับคอมซอก มีสมาชิกกว่า ๔๕,๐๐๐ คน [๒] และได้มีการทำงานร่วมกับชมรมอื่นๆภายใต้สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน เช่น ชมรมคอมพิวเตอร์ ชมรมสายอากาศและการแพร่กระจายคลื่น (Antennas and Propagation) ชมรมเทคโนโลยีการกระจายเสียง (Broadcast Technology) ชมรมวงจรไฟฟ้าและระบบ (Circuits and Systems) ชมรมทฤษฎีและเทคนิคไมโครเวฟ (Microwave Theory and Techniques) เป็นต้น นอกจากนี้ คอมซอกยังมีความร่วมมือกับสมาคมอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ไอทริเปิลอี รวมทั้งได้มีการลงนามสัญญาข้อตกลงชมรมพี่ชมรมน้อง (Sister Societies Agreements) กับสมาคมเทคนิคต่างๆ
ทั้งสมาคมภายในประเทศต่างๆ เพื่อเกิดประโยชน์ร่วมกัน


  ๔. ประวัติความเป็นมา
   up

        สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ ไอทริเปิลอี (The Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE) ก่อตั้งขึ้นมาใน ปีพ.ศ. ๒๕๐๖ โดยเกิดจากการรวมตัวกัน ของสองสถาบัน คือ สถาบันวิศวกรไฟฟ้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเอไออีอี (The American Institute of Electrical Engineers: AIEE) และสถาบันวิศวกรวิทยุหรือไออาร์อี (The Institute of Radio Engineers: IRE) [๓]
        เอไออีอี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๒๗ โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรก คือ การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าโดยเฉพาะเทคโนโลยี ทางด้านโทรศัพท์ โทรเลขและไฟฟ้ากำลัง สำหรับไออาร์อีได้ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการสื่อสารไร้สาย (Wireless Communication) เนื่องจากวิศวกรในสาขาใหม่ทางด้านวิทยุและอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเอไออีอีสมาชิกส่วนใหญ่ ในเอไออีอี ส่วนหนึ่งมาจากสาขาไฟฟ้ากำลังและอีกส่วนหนึ่งมาจากสาขาโทรศัพท์และโทรเลข หลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และ ๒ เทคโนโลยีด้านการสื่อสารทางวิทยุ ตลอดจนทางด้านการสื่อสารแบบไร้สายและอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ ไออาร์อีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ภายใต้เอไออีอีและไออาร์อี มีการจัดตั้งกลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารขึ้น โดยเอไออีอี จัดให้มีฝ่ายการสื่อสาร (Communications Division) ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ และไออาร์อี ตั้งกลุ่มวิชาชีพทางด้านระบบสื่อสารหรือพีจีซีเอส (Professional Group on Communications Systems: PGCS) ขึ้นใน ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อที่จะสนับสนุนกิจกรรมของแต่ละสถาบัน เนื่องจากทั้งสองกลุ่มมีความสนใจทางด้านเทคนิคบางเรื่องที่คล้ายคลึงกัน ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันของทั้งสองกลุ่มเช่น การเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงานประชุมโกลบคอม (Global Telecommunications Conference: GLOBECOM) ครั้งที่หนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งต่อมางานประชุมโกลบคอมนี้ได้ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ทั้งฝ่ายการสื่อสารของเอไออีอี และกลุ่มวิชาชีพทางด้านระบบสื่อสารของไออาร์อีได้รวมตัวกัน เป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารของไอทริเปิลอีหรือคอมเทค (IEEE Group on Communication Technology: ComTech)
        คอมเทคประกอบด้วยคณะกรรมการ ด้านเทคนิคทั้งหมดแปดคณะ คือ สาขากฎเกณฑ์ ข้อบังคับของระบบการสื่อสาร(Communication Systems Disciplines)การสลับสัญญาณการสื่อสาร (Communication Switching) ทฤษฎีการสื่อสาร(Communication Theory)ระบบการสื่อสารข้อมูลและโทรเลข (Data Communication  and Telegraph Systems) การสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุ (Radio Communication) การสื่อสารอวกาศ (Space Communication) การตรวจวัดระยะทางไกล (Telemetering) และการสื่อสารทางสาย (Wire Communication) ซึ่งเป็นการสะท้อนว่า คอมเทค ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสาขาวิชาใหม่ๆ ทางด้านการสื่อสารและการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน์ กิจกรรมที่ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่งของคอมเทคคือ การจัดงานประชุมวิชาการโกลบคอมครั้งที่ เจ็ด ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ หรืองานประชุมประจำปีครั้งแรกของไฟฟ้าสื่อสารของไอทริเปิลอีและต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ งานประชุมวิชาการนี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติ ทางด้านไฟฟ้าสื่อสารของสมาคมไอทริเปิลอีหรือไอซีซี (The IEEE International Conference on Communications: ICC)
        เนื่องจากสมาชิกของคอมเทค ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งคอมเทค ยังมีสาขากว่า ๔๐ สาขาทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ทำให้สมาชิกบางกลุ่มเสนอ ให้มีการยื่นเรื่องขอจัดตั้งคอมเทคให้อยู่ในสถานะเป็นสมาคม (Society) ทำให้เกิดการก่อตั้งชมรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือคอมซอก (IEEE Communication Society: ComSoc) ขึ้น ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานวันแรกเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕  โดยมีสมาชิกทั่วไป ๘,๖๓๘ คน และสมาชิกประเภทนักเรียนอีก ๑,๑๘๒ คน แต่อย่างไรก็ตามวันที่ ถือว่าเป็นวันก่อตั้ง อย่างเป็นทางการของคอมซอก คือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันก่อตั้งของกลุ่มวิชาชีพทางด้านระบบสื่อสารหรือพีจีซีเอสของสถาบันไออาร์อี [๓]
 


  ๕.
บริการของชมรมไฟฟ้าสื่อสาร [๓]    up

          ๕.๑ เอกสารตีพิมพ์

          ๕.๑.๑ วารสาร
          ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ วารสารไฟฟ้าสื่อสารของไอทริเปิลอี (IEEE Transactions on Communications) ประสบความสำเร็จเป็นวารสารเทคโนโลยีชั้นนำในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลาไม่กี่ปีอัตราการตีพิมพ์ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากทุกๆ สี่เดือนเป็นทุกสองเดือนจนในที่สุดมาเป็นทุกเดือน นอกเหนือจากการตีพิมพ์วารสารประจำเดือนแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ คอมซอกได้เริ่มการตีพิมพ์นิตยสารไฟฟ้าสื่อสาร (IEEE Communications Magazine) ซึ่งนิตยสารมีจุดเริ่มต้นมาจากจดหมายข่าวของกลุ่มพีจีซีเอสของสถาบันไออาร์อี (IRE Professional Group Communications Systems Newsletter) นิตยสารดังกล่าวได้รวบรวมบทความ ทางด้านเทคนิคตลอดจนข่าวสารที่เกิดขึ้นของชมรมฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ชมรมฯเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ที่มิได้เป็นสมาชิกสามารถซื้อนิตยสารดังกล่าวได้ ทำให้นิตยสารประสบความสำเร็จอย่างมากและมีผู้สนใจส่งบทความเข้ามาตีพิมพ์ยังวารสารไฟฟ้าสื่อสารของไอทริเปิลอีเป็นจำนวนมาก จึงมีการแบ่งการตีพิมพ์วารสารออกเป็นหัวข้อต่างๆ จนในที่สุด ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้เกิดวารสารที่เป็นที่รู้จักในชื่อของวารสารบทความพิเศษในสาขาสื่อสาร (IEEE Journal on Selected Areas in Communication) หรือ เจแซค (JSAC) ขึ้น จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ด้านการสื่อสารทำให้ชมรมจัดให้มีสิ่งตีพิมพ์ ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตัวอย่างในปี พ.ศ.๒๕๓๐ สมาคมได้เริ่มตีพิมพ์นิตยสารของการสื่อสาร ด้านคอมพิวเตอร์ ชื่อเครือข่าย (IEEE Network Magazine) อีกทั้ง ได้มีการจัดพิมพ์วารสารวิชาการเครือข่าย(IEEE/ACM Transactions on Networking) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้จัดพิมพ์นิตยสารเรื่องการสื่อสารส่วนบุคคล(IEEE Personal Communications Magazine)
         ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นิตยสารฉบับนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นนิตยสารการสื่อสารแบบไร้สาย (IEEE Wireless Communications) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านเทคนิคและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางสายและไร้สายทั้งหมดเมื่อย้อนกลับไปในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังมีการจัดทําจดหมายข่าวเรื่องการสื่อสารจากทั่วโลก (Global Communications Newsletter) ในทุกเดือนและแทรกส่งในนิตยสารไฟฟ้าสื่อสาร ข้างต้นซึ่ง เนื้อหาได้ครอบคลุม เหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร และกิจกรรมของชมรมฯ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้จัด ให้มีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกชื่อการสํารวจและอบรมด้านไฟฟ้าสื่อสาร (IEEE Communications Surveys & Tutorials) ตามมาด้วยฉบับการสื่อสารแบบอินเทอร์แอกทีฟ (IEEE Communications Interactive) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นนิตยสารไฟฟ้าสื่อสารในฉบับที่มีรูปแบบเป็นสื่อประสมออนไลน์ (Online Multimedia) และภาพเคลื่อนไหวนำเสนอบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคอมซอก ยังได้ร่วมกับชมรมอื่นๆ ของสมาคมไอทริเปิลอี เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดทำสิ่งตีพิมพ์ เชิงเทคนิคเพิ่มเติมให้กับสมาชิกโดยสิ่งตีพิมพ์ดังกล่าวคือ นิตยสาร การคํานวณเชิงอินเทอร์เน็ต หรืออินเทอร์เน็ตคอมพิวติ้ง (IEEE Internet Computing) นิตยสารสื่อประสม (IEEE Multimedia Magazine) วารสารการประยุกต์ใช้ ตัวนําไฟฟ้ายวดยิ่ง (IEEE Transactions on Applied  Superconductivity)วารสารบทความเทคโนโลยีคลื่นแสง (IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology) วารสารสื่อประสม หรือมัลติมีเดีย(IEEE Transactions on Multimedia ) วารสารการคํานวณ แบบเพอรวาซีฟ หรือ เพอรวาซีฟคอมพิวติ้ง (IEEE Pervasive Computing) วารสารบทความเซนเซอร์ (IEEE Sensors Journal ) วารสารโมบายคอมพิวติ้ง(IEEE Transactions on Mobile Computing)และสิ่งตีพิมพ์ทั้งหมด ของชมรมไฟฟ้าสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหรือวารสารวิชาการ  ได้มีการให้บริการแบบออนไลน์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๒  คอมซอกได้จัด  ให้มีสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  แบบยกชุด
หรืออีพีพี (Electronic Periodicals Package: EPP) ซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าไปค้นหาเอกสารจากหกวารสารได้ ต่อมาในปี
พ.ศ. ๒๕๔๕ อีพีพีได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบมา เป็นห้องสมุดแบบดิจิทัล (Digital Library) ซึ่งมีเอกสารมากถึง ๓๐,๐๐๐ ชุดตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๙๖และมีวารสารการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีระบบที่เรียกว่าคอมออนโทโลจี (ComOntology) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสนใจได้ง่ายขึ้น

         ๕.๑.๒ หนังสือ
         คอมซอกได้เริ่มจัดให้มีการตีพิมพ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารตั้งแต่ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ในชื่อของ “Frontiers in Communications” โดยมีสมาชิกที่มีชื่อเสียงทำหน้าที่เป็นผู้แต่งและบรรณาธิการ

         ๕.๒ งานประชุมวิชาการ

 
        งานประชุมวิชาการเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ คอมซอกได้จัดให้มีงานประชุมวิชาการต่าง ๆ  เช่น  การประชุมวิชาการด้าน การตรวจวัดระยะทางไกล (Telemetering  Conference) ซึ่งต่อมาได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ประชุมวิชาการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือเอ็นทีซี (National  Telecommunications Conference :NTC)ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๓  งานเอ็นทีซี  ได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุม ระดับนานาชาติ ดังนั้น คอมซอกจึงได้เปลี่ยนชื่อจากเอ็นทีซี เป็นงานประชุมวิชาการด้านการสื่อสารของโลกหรือโกลบคอม (IEEE Global Communications Conference: GLOBECOM ) และในปี พ.ศ.๒๕๓๐ โกลบคอมได้จัดขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกที่กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น  ในช่วงเวลาเดียวกัน งานประชุมวิชาการนานาชาติ ทางด้านไฟฟ้าสื่อสารของสมาคมไอทริเปิลอี หรือไอซีซี ได้ขยายขอบเขต ให้เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เช่นกัน โดยมีการจัดงานครั้งแรกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗นอกจากงานประชุมวิชาการหลัก ๆ ดังกล่าวข้างต้น คอมซอกยังสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการอื่นเช่น งานประชุมวิชาการการสื่อสารทางการทหารหรือมิลคอม (IEEE Military Communications Conference: MILCOM) งานประชุมวิชาการทางด้านการบริหารจัดการเครือข่ายหรือนอมส์ (IEEE Network Operations Management Symposium: NOMS) งานประชุมวิชาการด้านการสื่อสารคอมพิวเตอร์หรืออินโฟคอม (IEEE Conference on Computer Communications:INFOCOM)งานประชุมวิชาการด้านการสื่อสารเส้นใยนำแสงหรือโอเอฟซี(Optical Fiber Communications Conference:OFC) และงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายร่วม(International Symposium on Integrated Network Management) เป็นต้น

 


  ๖. นิยามของสัญญาณรบกวนโหมดผลร่วมและโหมดผลต่าง
   up

       ตัวอย่างของประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกของคอมซอกประกอบด้วย

ก) การได้รับสิทธิพิเศษในส่วนของนิตยสารไฟฟ้าสื่อสาร (IEEE Communications Magazine) เอกสารตีพิมพ์จากสมาคม เอกสารตีพิมพ์ที่สมาคมร่วมสนับสนุน และเอกสารตีพิมพ์จากชมรมพี่ชมรมน้อง (Sister Society)

ข) การได้รับสิทธิพิเศษในการลงทะเบียนของงานประชุมประจำปีต่างๆ ที่สมาคมและชมรมพี่ชมรมน้องจัดขึ้น

ค) การมีโอกาสเปิดกว้างได้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากงานประชุมคณะกรรมการหรือกิจกรรม และงานประชุมวิชาการที่ทางสมาคมวิชาชีพจัดขึ้น

ง) การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชีพและกิจกรรมต่าง ๆ ของคอมซอกผ่านทางจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (ComSoc E-News) รวมทั้งสามารถใช้ ระบบคอมออนโทโลจี ที่ช่วยให้สมาชิกสามารถหาเอกสารในห้องสมุดแบบดิจิทัลของคอมซอก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความสนใจได้สะดวกยิ่งขึ้น
 


  ๗. ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร (สาขาประเทศไทย) (IEEE ComSoc Thailand Chapter)
   up

        ชมรมไฟฟ้าสื่อสารแห่งสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (The IEEE Communications Society) หรือไอทริเปิลอีคอมซอก (IEEE ComSoc)เป็นหนึ่งในสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือไอทริเปิลอี (The Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE) ที่มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งหมดสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เป็นสถาบันวิชาชีพระดับนานาชาติที่ไม่หวังผลกำไรและปัจจุบันมีสมาชิกกว่า ๓๗๐,๐๐๐ คน จาก ๑๖๐ ประเทศ [๑] สำหรับคอมซอก มีสมาชิกกว่า ๔๕,๐๐๐ คน [๒] และได้มีการทำงานร่วมกับชมรมอื่นๆภายใต้สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน เช่น ชมรมคอมพิวเตอร์ ชมรมสายอากาศและการแพร่กระจายคลื่น (Antennas and Propagation) ชมรมเทคโนโลยีการกระจายเสียง (Broadcast Technology) ชมรมวงจรไฟฟ้าและระบบ (Circuits and Systems) ชมรมทฤษฎีและเทคนิคไมโครเวฟ (Microwave Theory and Techniques) เป็นต้น นอกจากนี้ คอมซอกยังมีความร่วมมือกับสมาคมอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ไอทริเปิลอี รวมทั้งได้มีการลงนามสัญญาข้อตกลงชมรมพี่ชมรมน้อง (Sister Societies Agreements) กับสมาคมเทคนิคต่างๆ
ทั้งสมาคมภายในประเทศต่างๆ เพื่อเกิดประโยชน์ร่วมกัน

 

  ๘. จดหมายเหตุ (Milestone)  up

         สรุปเหตุการณ์สำคัญของชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ดังตารางที่ ๘.
 

         ตารางที่ ๘.ประวัติชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


ปี พ.ศ.
(ค.ศ.)
 


ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

พ.ศ. ๒๔๒๗
(ค.ศ. 1884)

สถาบันวิศวกรไฟฟ้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเอไออีอี (The American Institute of Electrical Engineers: AIEE) ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านโทรศัพท์ โทรเลข และไฟฟ้ากำลัง

พ.ศ. ๒๔๕๕
(ค.ศ. 1912)

สถาบันวิศวกรวิทยุหรือไออาร์อี (The Institute of Radio Engineers: IRE)ได้ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารไร้สาย (Wireless Communication)


พ.ศ. ๒๔๙๕
(ค.ศ. 1952)

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์เป็นวันก่อตั้งชมรมไฟฟ้าสื่อสารหรือคอมซอก (IEEE Communication Society: ComSoc) อย่างเป็นทางการและเป็นการก่อตั้งของกลุ่มวิชาชีพทางด้านระบบสื่อสารหรือพีจีซีเอสของสถาบันไออาร์อี (IRE Professional Group Communications Systems)


พ.ศ. ๒๕๐๖
(ค.ศ. 1963)

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือไอทริเปิลอี (The Institute of Electrical and Electronics Engineers: IEEE) ได้ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของสองสถาบัน คือ สถาบันวิศวกรไฟฟ้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือเอไออีอี (The American Institute of Electrical Engineers: AIEE) และสถาบันวิศวกรวิทยุหรือไออาร์อี
(The Institute of Radio Engineers: IRE)

พ.ศ. ๒๕๐๗
(ค.ศ. 1964)

ฝ่ายการสื่อสารของเอไออีอี และกลุ่มวิชาชีพทางด้านระบบสื่อสารของไออาร์อีได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเทคโนโลยี
ทางด้านการสื่อสารของไอทริเปิลอีหรือคอมเทค (IEEE Group on Communication Technology : ComTech)

พ.ศ. ๒๕๐๘
(ค.ศ. 1965)

คอมเทคได้จัดงานประชุมวิชาการ โกลบคอมครั้งที่เจ็ดหรืองานประชุมประจำปีครั้งแรกของไฟฟ้าสื่อสารของไอทริเปิลอี

พ.ศ. ๒๕๑๘
(ค.ศ. 1975)

คอมซอกได้ตีพิมพ์นิตยสารไฟฟ้าสื่อสาร (IEEE Communications Magazine) ซึ่งนิตยสารนี้มาจากจดหมายข่าวของกลุ่มพีจีซีเอสของสถาบันไออาร์อี ได้รวบรวมบทความทางด้านเทคนิคและข่าวสารของชมรมไฟฟ้าสื่อสาร

พ.ศ. ๒๕๓๐
(ค.ศ. 1987)

คอมเทคได้จัดงานประชุมวิชาการ โกลบคอมนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. ๒๕๓๗
(ค.ศ. 1994)

การจัดตั้งชมรมไฟฟ้าสื่อสารไอทริเปิลอี สาขาประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาการเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมสื่อสาร จัดประชุม สัมมนา เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมวิชาชีพด้านไฟฟ้าสื่อสาร

พ.ศ. ๒๕๔๐
(ค.ศ. 1997)

คอมซอกได้ตีพิมพ์นิตยสารไฟฟ้าสื่อสารฉบับการสื่อสารแบบอินเทอร์แอกทีฟ (IEEE Communications Interactive) เป็นรูปแบบสื่อประสมออนไลน์ (Online Multimedia) และภาพเคลื่อนไหวนำเสนอบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

  ๙.บรรณานุกรม(Milestone)  up

[๑] USA. IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers. 22 September 2008
<http:// www.ieee.org >

[๒] USA. IEEE Communications Society. Comsoc. 22 September 2008
<http:// www.comsoc.org >

[๓] IEEE Communications Society, A Brief History of Communications: IEEE Communications Society – A Fifty Year Foundation for the Future, IEEE, 2002

[๔] ณัฐิรา สุขประเสริฐ และคณะ, ประวัติย่อ “การสื่อสารโลก”-หาสิบปชมรมไฟฟาสื่อสาร...รากฐานสูอนาคต, กรุงเทพฯ: สมาคมสถาบันวิศวกร
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย, ๒๕๕๑.

[๕] Singapore. IEEE Asia Pacific Operations Centre (IEEE APO). IEEE ComSoc Thailand Chapter. 29 September 2008
<http://ewh.ieee.org/ieee/apo/ >