สารบัญ
 อภิธานศัพท์ (Glossary)
 บทคัดย่อ(ไทย อังกฤษ)
 บทนำ
คุณสมบัติของ
ดาวเทียมธีออส
 จรวดนำส่งดาวเทียม
 การออกแบบสร้างและทดสอบ
 สถานีภาคพื้นดิน
 ประโยชน์และการประยุกต์ใช้งานดาวเทียมธีออส
 จดหมายเหตุ
 บรรณานุกรม
บทสารานุกรมอื่น ๆ
โทรคมนาคม: นิยามและความหมาย
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๑ - โทรเลขและโทรศัพท์
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๒ - คลื่นวิทยุและการสื่อสารไร้สาย
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๓ - การ
สื่อสารด้วยแสงและการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๔-การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ประวัติศาสตร์การสื่อสารไทย: ยุคอดีต
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: วิวัฒนาการโทรเลขและโทรพิมพ์
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับกิจการโทรคมนาคม
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: ยุคเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
พื้นฐานร่วมเทคโนโลยี
โทรคมนาคมกับการสื่อสาร
มวลชน
พื้นฐานกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าด้านสื่อสาร
วิทยาการการทดสอบทางโทรคมนาคม

วิทยาการวางแผนและการสร้างแผนที่นำทางเทคโนโลยี
โทรคมนาคม

เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม
พื้นฐานดัชนีวรรณกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและ
แขนงที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการวิทยุโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่และมาตรฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
สมาคมวิชาการไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศกับกิจกรรมวิชาการ
ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความถี่วิทยุเพื่อการสื่อสาร
การบริหารจัดการทรัพยากรการสื่อสารวิทยุเบื้องต้น
รหัสมอร์สเพื่อการสื่อสาร
กล้ำสัญญาณพื้นฐานเพื่อ
การสื่อสาร
พื้นฐานเทคโนโลยีรหัสควบคุมความผิดพลาดสำหรับการ
สื่อสาร
พื้นฐานการแผ่สเปกตรัมสำหรับการสื่อสาร
หลักการของซีดีเอ็มเอ
หลักการเทียบจังหวะสัญญาณโทรคมนาคม
หลักการของปริมาณการใช้งานวงจรสื่อสารและหมายเลขโทรคมนาคม
โครงข่ายการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงเอสดีเอช
พื้นฐานคุณภาพการบริการในเครือข่ายการสื่อสาร
เครือข่ายเฉพาะที่
เทคโนโลยีเอทีเอ็ม 
อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล
เวอร์ชัน ๖
โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า
 พื้นฐานสายส่งสัญญาณสำหรับการสื่อสาร
 วิทยาการโทรศัพท์พื้นฐานและโครงข่าย
 เทคโนโลยีชุมสายโทรศัพท์พื้นฐาน
หลักการของระบบตรวจสอบคู่สายโทรศัพท์พื้นฐาน
พื้นฐานระบบเทเลกซ์
หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องโทรสาร
เทคโนโลยีสื่อสารผ่านสายความเร็วสูง: ดีเอสแอล
การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
โทรเลขเชิงแสง
พื้นฐานการสื่อสารเชิงแสง
พื้นฐานระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง
พื้นฐานระบบเส้นใยนำแสงสู่บ้าน
ระบบสื่อสัญญาณแสงหลายช่องแบบ DWDM
พื้นฐานสายอากาศวิทยุเพื่อการสื่อสาร
สายอากาศฉลาด
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะใกล้
ระบบการระบุด้วยคลื่นวิทยุหรืออาร์เอฟไอดี
วิทยาการเครือข่ายไร้สายแบบไวไฟ
วิทยุสมัครเล่น
วิทยาการเครือข่ายตรวจวัดสัญญาณแบบไร้สาย
อัลตราไวด์แบนด์สำหรับการสื่อสารไร้สาย
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๔๗๐ เมกกะเฮิรตซ์
การสื่อสารเหนือพื้นน้ำ
เครือข่ายเคเบิลใต้น้ำและ
การเชื่อมต่อในประเทศไทย
การแพร่ภาพโทรทัศน์พื้นฐาน
การพัฒนาเทคโนโลยี
เครือข่ายโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง
เทเลเท็กซ์
การสื่อสารบรอดแบนด์
การสื่อสารบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้า
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
พื้นฐานโครงข่ายการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล
เทคโนโลยีเครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
เทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับระบบควบคุมการจำหน่ายไฟฟ้า
พื้นฐานระบบสื่อสารสำหรับการจ่ายไฟฟ้า
วิทยาการการสื่อสารข้อมูลจราจรผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็ม
พื้นฐานระบบการสื่อสารเพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำ
ระบบโทรมาตรเพื่อการ
ชลประทาน
ระบบการสื่อสารเพื่อการเตือนภัยสึนามิ
ระบบการสื่อสารเพื่อการแจ้งภัยและความปลอดภัยทางทะเล
ของโลก
พื้นฐานการสื่อสารกับหอเตือนภัย
เครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อโครงการการพัฒนาภูเก็ต
ระบบสื่อสารกองทัพไทย
พื้นฐานการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม
ประวัติและพัฒนาการของดาวเทียมสื่อสาร
วิทยาการดาวเทียมธีออส
ดาวเทียมไทพัฒ
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรประเทศไทย
การรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสเพื่อการสำรวจทางการแผนที่
ระบบสำรวจข้อมูลทางสมุทรศาสตร์และสภาพ
แวดล้อมทางทะเลโดยใช้เทคโนโลยีทุ่นลอยสื่อสารผ่านดาวเทียม

   ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรประเทศไทย
  
(Thailand Earth Observation Satellite: THEOS)

    พิธาน สิงห์เสน่ห์
    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
 

  ๑. อภิธานศัพท์ (Glossary)

 
 

  ดาวเทียมธีออส (Thailand Earth Observation Satellite: THEOS)

   ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่ทำการสำรวจทรัพยากรบนพื้นผิวโลกด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อนำ
   ข้อมูลภาพถ่ายไปใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ

  ย่านความถี่เอ็กซ์ (X-band)

   ย่านความถี่ของการสื่อสารดาวเทียมซึ่งมีความถี่ที่ใช้งานอยู่ในช่วง ๘ ถึง ๑๒ กิกะเฮิรตซ์(GHz) สามารถส่งสัญญาณเสียงหรือภาพด้วยความเร็วสูง
   สำหรับการส่งสัญญาณข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออสมายังโลก (Downlink) จะใช้งานในย่านความถี่ ๘.๒๕๓ กิกะเฮิรตซ์

  ย่านความถี่เอส (S-band)

   ย่านความถี่ของการสื่อสารดาวเทียม ที่ใช้งานอยู่ในช่วง ๒ ถึง ๔ กิกะเฮิรตซ์ สามารถส่งสัญญาณเสียง หรือข้อมูลตัวเลขด้วยความเร็วสูง (แต่น้อย
   กว่าย่านความถี่เอ็กซ์) สำหรับการรับส่งสัญญาณข้อมูลจากดาวเทียมธีออส ลงมายังพื้นโลก (Downlink and Uplink) ซึ่งใช้งานในย่านความถี่ ๒.๒
   กิกะเฮิรตซ์

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ สทอภ.
 
(Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization): GISTDA)

   หน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการ
   ต่าง ๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

 

  ๒. บทคัดย่อ up

        ดาวเทียมธีออสเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทยภายใต้ความตกลง ด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ระหว่างรัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส (Centre National Des Etues Spatials : CNES) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม รวมทั้งการพัฒนาดาวเทียม เพื่อใช้ประโยชน์ในการสำรวจทรัพยากรของประเทศไทย วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสำรวจทรัพยากรอันจะเป็นผลให้ประเทศไทยได้มีโอกาสนำข้อมูลไปใช้ในด้านต่างๆ อาทิการทำแผนที่ การเกษตร การใช้ที่ดิน ป่าไม้ การวางผังเมือง สภาพแวดล้อม อุทกภัยและความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสามารถให้บริการข้อมูลดาวเทียมธีออสแก่ผู้ใช้ทั่วโลกดาวเทียมธีออสกำหนดการสร้างแล้วเสร็จ และส่งขึ้นสู่วงโคจรในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้ระยะเวลาในการสร้างสามปี และมีอายุการใช้งานห้าปีทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยของการใช้เชื้อเพลิงเพื่อรักษาระดับของวงโคจร และปัจจัยอื่นๆ ดาวเทียมธีออสขึ้นสู่วงโคจรด้วยจรวดนำส่งดาวเทียมที่มีชื่อเรียกว่า เนปเปอร์ (Dneper) หรือ “เนี้ยบ” เป็นจรวดนำส่งดาวเทียมที่ผลิตในประเทศยูเครนและส่งขึ้นจากฐานยิงของประเทศรัสเซีย


  Abstract
  up

        Having utilized satellite data in various applications for more than two decades and realizing the importance of earth observation, Thailand has decided to develop its own satellite. Through the Cooperation Agreement between the Governments of Thailand and French Republic, the THEOS (Thailand Earth Observation System) Programme has been established. The French company, EADS Astrium, which has extensive experience in this field such as SPOT series of satellites was chosen as the prime contractor. The contract includes development and launch of THEOS satellite, as well as the development of the ground segment both for satellite operation and control. THEOS satellite is the first high-resolution earth observation satellite for Thailand which is fully operated by the Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA), Ministry of Science and Technology and will provide worldwide geo-referenced image products and image reception and processing capabilities for applications in cartography, land use, natural disaster assessment and mitigation, environmental monitoring, agriculture and forest management, coastal zone monitoring and flood risk management. THEOS will provide timely imaging of any part of Thailand in less than three days. The THEOS satellite payload features both high resolution in panchromatic mode and wide field of view in multispectral mode which has been tailored to Thailand’s specific needs with a worldwide imaging capability. The launch of THEOS is scheduled in 2008 in a sun synchronous orbit at an altitude of about 822 kilometers.


  ๓. บทนำ (Introduction) up

        จากความตระหนักของรัฐบาลไทย ถึงความสำคัญ ของการมีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรเป็นของตนเองคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ มีมติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency: GISTDA) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินโครงการพัฒนาดาวเทียม  การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing) ของประเทศไทย (ดาวเทียมธีออส) ร่วมกับบริษัทอีเอดีเอส แอสเตรียม (EADS Astrium) ประเทศฝรั่งเศส และเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเอกอัครราชทูตประเทศฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในขณะนั้น เป็นประธานร่วมในการลงนามสัญญาโครงการฯ ซึ่งเป็นการพัฒนาดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย อันส่งผลให้ประเทศไทยได้มีโอกาสนำข้อมูลไปใช้ในด้านต่างๆ อาทิการทำแผนที่ การเกษตร การใช้ที่ดิน ป่าไม้ การวางผังเมือง สภาพแวดล้อม อุทกภัยและความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยสามารถให้บริการข้อมูลดาวเทียมธีออส แก่
ผู้บริการทั่วโลก


  ๔. คุณสมบัติของดาวเทียมธีออส
   up

        ดาวเทียมธีออสที่กำหนดการสร้างแล้วเสร็จและส่งขึ้นสู่วงโคจรในปีพ.ศ.๒๕๕๑ มีน้ำหนัก ๗๕๐ กิโลกรัม (kg) ขนาด กว้าง ๒.๑ เมตร (m) ยาว ๒.๑ เมตร (m) สูง ๒.๔ เมตร (m) โคจรสูงจากพื้นโลก ๘๒๒ กิโลเมตร (km) มีวงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (sun-synchronous) โดยโคจรรอบโลกด้วยความเร็วประมาณ ๒๕,๐๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/h) หรือประมาณ ๗,๐๐๐ เมตรต่อวินาที(m/s)ใช้ระยะเวลาในการสร้างสามปี และมีอายุการใช้งานห้าปี ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยของการใช้เชื้อเพลิงเพื่อรักษาระดับของวงโคจร และปัจจัยอื่นๆ
        ดาวเทียมธีออสให้ข้อมูลรายละเอียดสูง  มีขีดความสามารถในการบันทึกภาพขาวดำ (panchromatic) ซึ่งเป็นแบบช่วงคลื่นเดียว รายละเอียดภาพ ๒ เมตร ความกว้างแนวถ่ายภาพ ๒๒ กิโลเมตร(km)เสมือนกล้องติดเลนส์ถ่ายภาพระยะไกล (telephoto) ขนาด ๒,๘๙๐ มิลลิเมตรและการบันทึกภาพสีหลายช่วงคลื่น (multispectral) รายละเอียดภาพ ๑๕ เมตร (m) ความกว้างแนวถ่ายภาพ ๙๐ กิโลเมตร(km) ซึ่งระบบการบันทึกภาพสีเป็นแบบสี่ช่วงคลื่น โดยเป็นช่วงคลื่นแสง ที่ตามองเห็นสามช่วงคลื่น (ช่วงคลื่นสีน้ำเงิน เขียว และ แดง) และช่วงคลื่นแสง ที่ตามองไม่เห็นหนึ่งช่วงคลื่น (คลื่นอินฟราเรดใกล้) (Near Infrared) เสมือนติดเลนส์ถ่ายภาพระยะไกล ๗๒๐ มิลลิเมตร (mm) [๑]
        แผงเซลล์แสงอาทิตย์ของดาวเทียมธีออสมีจำนวนสามแผง ซึ่งมีพื้นที่รับแสงอาทิตย์กว่าสี่ตารางเมตร ผลิตไฟฟ้าได้ ๘๐๐ วัตต์ (Watt) เพื่อใช้ในการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวดาวเทียมสามารถหมุนตัวซ้ายขวาได้ ๕๐ องศาจากแนวดิ่ง ทำให้สามารถเอียงถ่ายภาพซ้าย-ขวาและก้ม-เงยได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานสองชุด เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดแรกหยุดทำงาน เครื่องคอมพิวเตอร์อีกชุดหนึ่งจะเข้ามาแทนทันที และเนื่องจากมีหน่วยความจำอยู่บนดาวเทียมด้วยจึงทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้ทั่วโลก ดังแสดงในรูปที่ ๔.๑

 
                                                                           

(ก)
 

                        

                                                                                                                                                     
                                 (ข)                                                 (ค)                                               (ง) 
                   

  รูปที่ ๔.๑ รูปรายละเอียดส่วนประกอบที่สำคัญของ ดาวเทียมธีออส
 

           ก) รายละเอียดส่วนประกอบที่สำคัญของดาวเทียมธีออส
           ข) ดาวเทียมธีออสติดตั้งอยุบนแป้นรองรับ (Turntable cart) ในระหว่างรอการทดสอบ
           ค) การวัดมวล จุดศูนย์กลางมวล และค่าโมเมนต์แรงเฉื่อยของดาวเทียมธีออส ในภาพสังเกตเห็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้านซ้ายขวาพับเก็บติดกับตัวดาวเทียม
           ง) ดาวเทียมธีออส ที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้วนำมาติดตั้งฉนวนกับความร้อน เพื่อป้องกันรังสีจากภายนอก และควบคุมอุณหภูมิ ให้กับ อุปกรณ์ต่างๆ บนตัวดาวเทียม
 

  ๕. จรวดนำส่งดาวเทียม    up

      ดาวเทียมธีออส มีกำหนดส่งขึ้นสู่วงโคจร ด้วยจรวดนำส่งดาวเทียม ที่มีชื่อเรียกว่า Dnepr หรือ “เนี้ยบ” เป็นจรวดนำส่งดาวเทียม ที่ผลิตในประเทศยูเครน และบริหารจัดการโดยบริหารจัดการโดยบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศยูเคนและรัสเซีย ไอเอสซี คอสโมตราส (ISC Kosmotras) สถานที่ส่งขึ้นสู่วงโครจรคือ เมืองยาสนี (Yasny) ทางตอนใต้ของประเทศรัสเซีย

      จรวดนำส่งดาวเทียมเนี้ยบ เป็นจรวดที่เกิดจากการพัฒนาปรับเปลี่ยนจากขีปนาวุธข้ามทวีป R-36ICBM ของสหภาพโซเวียต (หรือชื่อ SS-18 Satan ที่เรียกโดยกลุ่มประเทศองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO) มาใช้เพื่อการพาณิชย์สำหรับการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ภายหลังการลงนามข้อตกลงการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ของสองประเทศมหาอำนาจในช่วงที่สิ้นสุดสงครามเย็น พ.ศ. ๒๕๒๓
 
      แต่เดิมขีปนาวุธข้ามทวีป R-36ICBM ออกแบบและสร้างโดยองค์การออกแบบยูสนอย (Yuzhnoye Design Bureau) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองดนีโปรเป-
ตรอฟสค์ (Dnepropetrovsk) สาธารณรัฐยูเครน ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นประเทศยูเครน ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน พ.ศ. ๒๕๓๔ ต่อมาประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศรัสเซียและยูเครนได้บรรลุข้อตกลงการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ ไอเอสซี คอสโมตราส เพื่อการพัฒนาและให้บริการระบบจรวดนำส่งดาวเทียมเนี้ยบในเชิงพาณิชย์ โดยประสบผลสำเร็จในการส่งดาวเทียมดวงแรก ชื่อยูโอแซท ๑๒ (UoSat-12) ของบริษัทเซอเรย์
แซทเทิลไลท์ เทคโนโลยี ลิมิเต็ด (Surrey Satellite Technology Limited: SSTL) สหราชอาณาจักรขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีความคาดหมายว่า ขีปนาวุธข้ามทวีป R-36 จำนวน ๑๕๐ ลูก จะสามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นจรวดนำส่งดาวเทียมเนี้ยบแบบต่าๆ เพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่องไปได้จนถึงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [๑]


  ๖.การออกแบบสร้างและทดสอบ
   up

        การออกแบบและทดสอบดาวเทียมนั้นเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยแบ่งการทำงานเป็นสองส่วน คือ การประกอบส่วนกล้องและส่วนฐานดาวเทียม ซึ่งระหว่างนั้นมีการทดสอบระบบอุปกรณ์ย่อยต่างๆ ทางไฟฟ้า และได้ประกอบทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันเมื่อต้นเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อการทดสอบต่อไป ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการดำเนินการทดสอบดังนี้

         ๖.๑ ตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง

        เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของกล้องบันทึกภาพทั้งเป็นกล้องถ่ายภาพสีและขาวดำ ทั้งนี้การตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของกล้องบันทึกภาพขาวดำแบบช่วงคลื่นเดี่ยว (Panchromatic telescope) ได้เสร็จสิ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๙ และตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของกล้องบันทึกภาพสีเชิงคลื่น (multispectral camera) ได้เสร็จสิ้นเมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังแสดงในรูปที่ ๖.๑

 
                                           


  รูปที่ ๖.๑ กล้องบันทึกภาพข่าวดำแบบช่วงคลื่นเดี่ยว
ขณะทำการประกอบและทดสอบในห้องปลอดฝุ่น(Clean room)

 

         ๖.๒ การทดสอบเชิงสภาพแวดล้อม

        ดาวเทียมธีออสได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติเชิงกลของดาวเทียมประกอบด้วย ทดสอบการสั่นสะเทือนของดาวเทียมที่ความถี่ต่างๆ โดยตัวกำเนิดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Test) ทดสอบคุณลักษณะของการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นเสียง (Acoustic Test) และทดสอบการกางของแผงเซลล์แสงอาทิตย์(Solar Array Deployment Test) เพื่อยืนยันว่าดาวเทียมสามารถทนต่อแรงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรได้
 
         ๖.๓ การทดสอบเชิงกายภาพ

        การทดสอบเชิงกายภาพได้ดำเนินการตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ขนส่งดาวเทียมสู่อวกาศโดยทำการตรวจวัดมวล จุดศูนย์กลางมวล และค่าโมเมนต์แรงเฉื่อยของดาวเทียม (Mass Center gravity and Inertia Measurement) เพื่อไปใช้ปรับตำแหน่งอุปกรณ์ขับเคลื่อนดาวเทียม (Thruster) และทดสอบความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของระบบอุปกรณ์ต่างๆบนดาวเทียม (Electro Magnetic Compatibility)
 
         ๖.๔ การทดสอบความพร้อมก่อนส่งขึ้นสู่อวกาศ

         ก่อนที่ดาวเทียมธีออสถูกขนส่งไปที่ฐานยิงจะมีการตรวจวัดค่าทดสอบของระบบอุปกรณ์ต่างๆ ในขั้นสุดท้ายของการทำงานในระบบต่างๆ ของ
ดาวเทียม ดังแสดงในรูปที่ ๖.๒                             
                                            

  รูปที่ ๖.๒ ดาวเทียมธีออสขณะเตรียมความพร้อม
เพื่อทดสอบความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ บนดาวเทียม

 


  ๗.สถานีภาคพื้นดิน
  up

        สถานีควบคุมดาวเทียมระบบย่านความถี่เอส (S-Band) (ความถี่ประมาณสองกิกะเฮิรตซ์)แห่งแรกของประเทศไทย ได้ก่อสร้างขึ้น กลางเดือนตุลาคมปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบด้วย อาคารควบคุมดาวเทียมธีออส ฐานจานดาวเทียมรับสัญญาณ S-Band และอาคารอำนวยการการควบคุมดาวเทียมธีออสนั้น ประกอบด้วยศูนย์ควบคุมดาวเทียม (Sate Control Center) ทำหน้าที่ควบคุมและรับส่งข้อมูลกับดาวเทียม ระบบคำนวณและวิเคราะห์วงโคจรของดาวเทียม (Flight Dynamic Center) ทำหน้าที่คำนวณวงโคจรดาวเทียมล่วงหน้า และฝ่ายวางแผนปฏิบัติการถ่ายภาพของดาวเทียม (Mission Planning Center) ทำหน้าที่โปรแกรมแผนการทำงานของดาวเทียม ต่อมาเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ สทอภ. ได้ดำเนินการทดสอบการเชื่อมต่อรับสัญญาณระหว่างดาวเทียมที่อยู่ที่เมืองตูลูส (Toulouse) ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส กับสถานีควบคุมดาวเทียมธีออสที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
                                                                             

  รูปที่ ๖.๓ ภาพถ่ายจากอากาศ
ของสถานีควบคุมดาวเทียมธีออส ศรีราชา

 

  ๘. ประโยชน์และการประยุกต์ใช้งานดาวเทียมธีออส  up

        ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธีออสมีประโยชน์ต่อประเทศในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมสามารถนำมาใช้ในการประมาณการพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และประเมินผลผลิตสำหรับประกอบการวางแผนการค้าเพื่อการส่งออก ด้านป่าไม้ นำข้อมูลมาใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า และติดตามการตรวจสอบการบุกรุกทำลายป่า ส่วนด้านภัยพิบัตินั้น จะใช้ติดตามสถานการณ์การเกิดน้ำท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า สึนามิ หรือแม้กระทั่งปัญหาความ มั่นคงของประเทศด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ข้อมูลจากดาวเทียมยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการทำแผนที่ การวางผังเมือง ติดตามสภาพแวดล้อม และในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศให้มีความพร้อมและเท่าเทียมกับนานาประเทศ [๒]

  . จดหมายเหตุ  up

            ตารางที่ ๑๐.๑ เหตุการณ์สำคัญของดาวเทียมธีออส


ปี พ
..
(..)
 


เหตุการณ์

๒๕๔๖
(2003)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. เริ่มดำเนินการโครงการพัฒนาดาวเทียมการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing) ของประเทศไทย (ดาวเทียมธีออส) ร่วมกับบริษัท อีเอดีเอส แอสเตรียม (EADS Astrium) ประเทศฝรั่งเศส

๒๕๔๗
(2004)

ลงนามสัญญาโครงการดาวเทียมธีออส

๒๕๔๘
(2005)

ดำเนินการออกแบบและทดสอบดาวเทียมธีออส

๒๕๔๙
(2006)

ก่อสร้างสถานีควบคุมดาวเทียมระบบ S-Band ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๒๕๕๐
(2007)

ดำเนินการทดสอบการเชื่อมต่อรับสัญญาณระหว่างดาวเทียมที่อยู่ที่เมืองตูลูส (Toulouse)
ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส

๒๕๕๑
(
2008)

กำหนดการขึ้นสู่วงโครจรที่ระดับความสูง ๘๒๒ กิโลเมตร ของดาวเทียมธีออส

 

  ๑๐. บรรณานุกรม  up

[๑] พิธาน สิงห์เสน่ห์, ดาวเทียมธีออส ดวงตาของชาติ, อัพเดท, ฉบับที่. 241, หน้า ๒๗-๓๔ เดือน ธันวาคม. ปี ๒๕๕๐.

[๒]
Thailand Earth Observation System (THEOS).net, ๙ เมษายน ๒๕๕๐, URL:http://www.gistda.or.th