สารบัญ
 อภิธานศัพท์(Glossary)
 บทคัดย่อ(ไทย อังกฤษ)
 บทนำ
หลักการระบบโทรมาตร
เบื้องต้น
 องค์ประกอบทั่วไปของ
ระบบโทรมาตร
 จดหมายเหตุ
 บรรณานุกรม
บทสารานุกรมอื่น ๆ
โทรคมนาคม: นิยามและความหมาย
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๑ - โทรเลขและโทรศัพท์
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๒ - คลื่นวิทยุและการสื่อสารไร้สาย
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๓ - การ
สื่อสารด้วยแสงและการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๔-การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ประวัติศาสตร์การสื่อสารไทย: ยุคอดีต
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: วิวัฒนาการโทรเลขและโทรพิมพ์
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับกิจการโทรคมนาคม
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: ยุคเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
พื้นฐานร่วมเทคโนโลยี
โทรคมนาคมกับการสื่อสาร
มวลชน
พื้นฐานกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าด้านสื่อสาร
วิทยาการการทดสอบทางโทรคมนาคม

วิทยาการวางแผนและการสร้างแผนที่นำทางเทคโนโลยี
โทรคมนาคม

เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม
พื้นฐานดัชนีวรรณกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและ
แขนงที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการวิทยุโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่และมาตรฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
สมาคมวิชาการไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศกับกิจกรรมวิชาการ
ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความถี่วิทยุเพื่อการสื่อสาร
การบริหารจัดการทรัพยากรการสื่อสารวิทยุเบื้องต้น
รหัสมอร์สเพื่อการสื่อสาร
กล้ำสัญญาณพื้นฐานเพื่อ
การสื่อสาร
พื้นฐานเทคโนโลยีรหัสควบคุมความผิดพลาดสำหรับการ
สื่อสาร
พื้นฐานการแผ่สเปกตรัมสำหรับการสื่อสาร
หลักการของซีดีเอ็มเอ
หลักการเทียบจังหวะสัญญาณโทรคมนาคม
หลักการของปริมาณการใช้งานวงจรสื่อสารและหมายเลขโทรคมนาคม
โครงข่ายการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงเอสดีเอช
พื้นฐานคุณภาพการบริการในเครือข่ายการสื่อสาร
เครือข่ายเฉพาะที่
เทคโนโลยีเอทีเอ็ม 
อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล
เวอร์ชัน ๖
โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า
 พื้นฐานสายส่งสัญญาณสำหรับการสื่อสาร
 วิทยาการโทรศัพท์พื้นฐานและโครงข่าย
 เทคโนโลยีชุมสายโทรศัพท์พื้นฐาน
หลักการของระบบตรวจสอบคู่สายโทรศัพท์พื้นฐาน
พื้นฐานระบบเทเลกซ์
หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องโทรสาร
เทคโนโลยีสื่อสารผ่านสายความเร็วสูง: ดีเอสแอล
การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
โทรเลขเชิงแสง
พื้นฐานการสื่อสารเชิงแสง
พื้นฐานระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง
พื้นฐานระบบเส้นใยนำแสงสู่บ้าน
ระบบสื่อสัญญาณแสงหลายช่องแบบ DWDM
พื้นฐานสายอากาศวิทยุเพื่อการสื่อสาร
สายอากาศฉลาด
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะใกล้
ระบบการระบุด้วยคลื่นวิทยุหรืออาร์เอฟไอดี
วิทยาการเครือข่ายไร้สายแบบไวไฟ
วิทยุสมัครเล่น
วิทยาการเครือข่ายตรวจวัดสัญญาณแบบไร้สาย
อัลตราไวด์แบนด์สำหรับการสื่อสารไร้สาย
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๔๗๐ เมกกะเฮิรตซ์
การสื่อสารเหนือพื้นน้ำ
เครือข่ายเคเบิลใต้น้ำและ
การเชื่อมต่อในประเทศไทย
การแพร่ภาพโทรทัศน์พื้นฐาน
การพัฒนาเทคโนโลยี
เครือข่ายโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง
เทเลเท็กซ์
การสื่อสารบรอดแบนด์
การสื่อสารบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้า
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
พื้นฐานโครงข่ายการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล
เทคโนโลยีเครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
เทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับระบบควบคุมการจำหน่ายไฟฟ้า
พื้นฐานระบบสื่อสารสำหรับการจ่ายไฟฟ้า
วิทยาการการสื่อสารข้อมูลจราจรผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็ม
พื้นฐานระบบการสื่อสารเพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำ
ระบบโทรมาตรเพื่อการ
ชลประทาน
ระบบการสื่อสารเพื่อการเตือนภัยสึนามิ
ระบบการสื่อสารเพื่อการแจ้งภัยและความปลอดภัยทางทะเล
ของโลก
พื้นฐานการสื่อสารกับหอเตือนภัย
เครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อโครงการการพัฒนาภูเก็ต
ระบบสื่อสารกองทัพไทย
พื้นฐานการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม
ประวัติและพัฒนาการของดาวเทียมสื่อสาร
วิทยาการดาวเทียมธีออส
ดาวเทียมไทพัฒ
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรประเทศไทย
การรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสเพื่อการสำรวจทางการแผนที่
ระบบสำรวจข้อมูลทางสมุทรศาสตร์และสภาพ
แวดล้อมทางทะเลโดยใช้เทคโนโลยีทุ่นลอยสื่อสารผ่านดาวเทียม

   ระบบโทรมาตรเพื่อการชลประทาน
   (Telemetering System for Irrigation)

   คุณเกรียงไกร ภูมิสิงหราช
   กรมชลประทาน
 

  ๑.อภิธานศัพท์ (Glossary)

 
 
  โทรมาตร (telemetering)

          ระบบการตรวจวัดและส่งข้อมูลจากสถานีสนาม(Remote Station) มายังสถานีหลัก(Master Station)โดยอัตโนมัติและตลอดเวลาทำให้สถานีหลัก
          ได้รับข้อมูลที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง (Real-Time data)

  อุปกรณ์หรือหน่วยเชื่อมต่อปลายทาง (Front end Interface Unit: FIU)

         
ทำหน้าที่เชื่อมต่อโฮสต์คอมพิวเตอร์ หรือมินิคอมพิวเตอร์ ของระบบโทรมาตรกับอุปกรณ์ของเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ได้แก่ มัลติเพล็กซ์เซอร์
          หรือหน่วยจัดสรรและร่วมใช้ช่องสัญญาณ โมเด็ม วิทยุสื่อสาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำหน้าที่จัดเก็บข่าวสาร รวบรวม หรือกระจายอักขระ ควบคุม
          อัตราความเร็วของข้อมูล กำกับคิว ตรวจจับและควบคุมความผิดพลาด

  โปรโตคอล (protocol)

          ระเบียบ พิธีการในการติดต่อสื่อสาร เมื่อมาใช้กับเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม หมายถึง ขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร ซึ่งรวมถึง กฎ ระเบียบ และ
          ข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงมาตรฐานที่ใช้เพื่อให้ภาครับ-ส่งสามารถดำเนินกิจกรรมทางด้านสื่อสารระหว่างกันได้

  ตัวตรวจรู้หรือเซนเซอร์ (sensor)

          อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่า และเก็บค่าเชิงกายภาพที่ต้องการ เช่น ค่าความสูงของน้ำในอ่างเก็บน้ำ ค่าปริมาณน้ำฝน ค่าปริมาณการไหลของน้ำใน
          แม่น้ำ เป็นต้น และแปลงค่าให้ เป็นค่าสัญญาณทางไฟฟ้า อาจเป็นกระแส หรือแรงดัน โดยสัญญาณทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน ก็จะมี  ๔-๒๐
          มิลลิแอมแปร์ (mA) หรือ ๐-๕ โวลต์ (V)

  ฐานข้อมูลระบบโทรมาตร (database)

          กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้จากการตรวจวัดทางโทรมาตรหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียว
          กันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูลก็ได้ สิ่งสำคัญจะต้องสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างระเบียนและเรียกใช้ความสัมพันธ์นั้นได้เพื่อการนำเสนอ การ
          ควบคุมและเพื่อการใช้งานอื่นๆ

  โหมดรายงานผลอัตโนมัติ (Self reporting mode)

          ระบบควบคุมการส่งข้อมูลระบบโทรมาตรประเภทหนึ่ง โดยหลักการทำงานจะส่งข้อมูลจากสถานีสนามมายังสถานีหลักโดยอัตโนมัติด้วยตัวเอง

  โหมดรายงานผลแบบสอบถาม (Interrogation mode)

          ระบบควบคุมการส่งข้อมูลระบบโทรมาตรประเภทหนึ่ง ใช้วิธีการสอบถามหรือเรียกข้อมูลจากสถานีหลักไปยังสถานีสนาม เพื่อให้ได้ข้อมูลในระยะ
          เวลาที่ต้องการ

  หน่วยเชื่อมต่อปลายทาง (Remote Terminal Unit: RTU)

          อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อ ระหว่างสัญญาณทางไฟฟ้าที่ตรวจวัดได้โดยผ่านอินพุท/เอาท์พุท แล้วนำข้อมูลมาประมวลผล บันทึก และส่งต่อให้กับ
          ระบบโทรมาตรต่อไป
 

  ๒. บทคัดย่อ up

         ระบบโทรมาตร หรือ Telemetering System ในประเทศไทยมีการใช้งานแพร่หลายสำหรับการตรวจวัดข้อมูลระยะไกลแบบอัตโนมัติ เช่น ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ปริมาณฝน ค่าความเค็ม หรือค่าออกซิเจนในน้ำข้อมูลการเปิด-ปิดบานระบายน้ำ เป็นต้น โดยการส่งข้อมูลดังกล่าว ผ่านทางสื่อนำสัญญาณ ได้แก่ คลื่นวิทยุ เส้นใยนำแสงหรือสายโทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อมารายงานยังสถานีหลักในเชิงตัวเลขและรูปภาพร่วมกับระบบพยากรณ์ข้อมูลต่างๆล่วงหน้าเพื่อการตัดสินใจในการบริหารข้อมูลนั้นๆ เช่น กรมชลประทานใช้ข้อมูล ระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝนจากระบบโทรมาตรและระบบพยากรณ์ น้ำล่วงหน้ามาช่วยตัดสินใจในการบริหารน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ โดยที่ระบบโทรมาตรสามารถจับภาพระดับน้ำของสถานีตรวจวัดมาแสดงที่สถานีหลักเพื่อเป็นข้อมูลในระบบช่วยการตัดสินใจและสามารถนำ ตัวอย่างของระบบการส่งข้อความสั้น (short message) มาใช้ร่วมกับระบบโทรมาตร เพื่อรายงานข้อมูลที่ต้องการให้แก่เจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Abstract   up

         In Thailand, the telemetering system is widely used in automatic remote data measurement. Transmission of irrigation information such as water level and quantity including its salinity and oxygen, rainfall quantity and water gate control, are those necessary data. As a result, it tremendously enhances water management efficiency. First, after data collection the results are transmitted to the master station in both images and numeric forms. These transmission channels include radio wave, fiber optics, and public phone network (for leased line). Next, the data is processed through a forecast system in order to support decision making at the final. The Royal Irrigation Department leverages the water level and rainfall quantity identified by the telemetering and a water forecast systems in water management at various river basins. For instance of telemetering utilitation, water level at a remote station can be captured by the telemetering system. The captured images of water quantity are transmitted to the master station, while the textual data is sent to target recipients via short-messaging services over mobile devices.


  ๓.บทนำ (Introduction) up

       ระบบโทรมาตรคือการตรวจวัดข้อมูลระยะไกลแบบอัตโนมัติ โดยมีส่วนประกอบหลักดังนี้
 
        ๓.๑ สถานีตรวจวัดหรือสถานีสนาม มีอุปกรณ์ที่สำคัญ ได้แก่ ตัวตรวจวัด (sensor) ทำหน้าที่ในค่าแปลงค่าทางกายภาพมาเป็นค่าทางไฟฟ้าแล้วให้อุปกรณ์เชื่อมต่อปลายทางหรือ RTU ทำการประมวลผลค่าทางไฟฟ้าดังกล่าวแล้วส่งข้อมูลนั้นผ่านสื่อกลาง (Media) แบบอัตโนมัติ มายังสถานีควบคุม

        ๓.๒ สถานีควบคุมหรือสถานีหลัก ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลของสถานีตรวจวัดต่างๆ แล้วนำเข้าฐานข้อมูล (Database) ของระบบโทรมาตรเพื่อรายงานข้อมูลเชิงตัวเลขและรูปภาพ ณ สถานีควบคุมนั้นและสามารถรายงานข้อมูลที่ได้สู่สาธารณะชนได้ เช่น นำเสนอผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
 

  ๔.หลักการระบบโทรมาตรเบื้องต้น   up

          ๔.๑ ลักษณะทั่วไปของระบบ (General Description)

          ระบบโทรมาตรประกอบด้วยสถานีหลัก (Master Station) ตั้งอยู่ในห้องควบคุมเช่นสำนักชลประทานหรือโครงการชลประทานต่าง ๆ ของกรมชลประทานและสถานีสนาม (RTU) หน้าที่ของสถานีสนาม (RTU) จะทำการตรวจวัดโดยอัตโนมัติจากการส่งข้อมูลน้ำฝน (Rainfall) ระดับน้ำ (Water Level) และข้อมูลการเปิด-ปิดของประตูระบาย(Gate Positioner)เป็นต้น ส่วนการรับส่งข้อมูลระหว่างสถานีหลักและสถานีสนามสามารถทำได้สามประเภท ได้แก่

          ๔.๑.๑ กำหนดช่วงเวลาเรียกข้อมูล (Polling) สถานีหลักจะเรียกไปหาสถานีสนามแต่ละสถานีด้วยระยะห่างเวลาที่เท่าๆ กันเพื่อทำการปรับปรุง (update)ข้อมูลทั้งหมดใหม่ที่สถานีสนามซึ่งการรับส่งข้อมูลสามารถควบคุมเวลาที่ต้องการเรียกในแต่ละครั้งได้ (Time Mode)
 
          ๔.๑.๒ รายงานเฉพาะข้อมูลใหม่ (Report – Exception) เมื่อสถานีหลักเรียกหาข้อมูลจากสถานี สถานีสนามจะส่งข้อมูลเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงกับข้อมูลที่ถูกเรียกก่อนหน้านี้ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการส่งข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงใหม่เท่านั้น
 
          ๔.๑.๓ รายงานเมื่อข้อมูลเปลี่ยนแปลง สถานีสนามจะส่งข้อมูลไปให้สถานีหลัก เมื่อค่าการวัดที่อ่านได้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นวิธีการส่งแบบตามเหตุการณ์ (Event Mode) วิธีนี้จะสามารถลดการใช้ช่องสัญญาณได้มาก โดยสถานีสนามไม่จำเป็นต้องรอการเรียกจากสถานีหลัก
 
          การสื่อสารระหว่างสถานีหลัก (MCC) และสถานีสนาม (RTU) สามารถติดต่อถึงได้หลายทาง เช่นระบบวิทยุ ระบบโทรศัพท์ ระบบไมโครเวฟ ระบบเส้นใยนำแสง ถ้าสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ป่า การใช้ระบบวิทยุ VHF/ FM เช่นความถี่ ๑๔๑.๐๐๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ๑๓๙.๐๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ของกรมชลประทาน เป็นระบบที่เหมาะสมเนื่องจากประหยัดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์การเก็บและรวบรวมข้อมูล
 
         ข้อมูลที่ส่งจากสถานีสนาม (RTU) จะถูกรวบรวมที่สถานีหลัก (MCC) และถูกเรียกมาแสดงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรแกรม scada view จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลจากสถานีสนามมาเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลที่หน้าจอในลักษณะของกราฟิก (Graphic) ส่วนของเครื่องพิมพ์ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปคือ เครื่องพิมพ์ที่จะทำหน้าที่พิมพ์รายงานประจำ เครื่องพิมพ์ที่ทำหน้าที่พิมพ์เมื่อเกิดสัญญาณแจ้งเตือนสภาวะผิดปกติ (Alarm) เครื่องพิมพ์ที่ทำหน้าที่พิมพ์สภาวะผิดปกติต่างๆเช่น ไฟฟ้าดับ ประตูสถานีสนามเปิด ระดับน้ำสูงและ ปริมาณน้ำฝนมากว่าปกติ เป็นต้น

          ส่วนการแสดงผล (Mimic Panel) จะแสดงพื้นที่ขอบเขตลุ่มน้ำทั้งหมดโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแม่น้ำ ลำคลอง ถนน ที่ตั้งสถานีตรวจข้อมูล แสดงค่าตรวจวัดข้อมู ล(Value) แสดงผล (Mimic Panel) จะถูกควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สถานีหลักโดยหลักการทำงานเบื้องต้นของระบบโทรมาตรแสดงดังรูปที่ ๔.๑


 
                                       
  รูปที่ ๔.๑ องค์ประกอบพื้นฐานของระบบโทรมาตร
 

        ๔.๒ ระบบการส่งข้อมูล (Data Communications)
 
        สถานีสนามสามารถส่งข้อมูลไปยังสถานีหลักได้โดยตรงทางโครงข่ายวิทยุย่านความถี่ VHF/FM สถานีหลักจะทำการสอบถามข้อมูล (Interrogate) ไปยังสถานีสนามเพื่อข้อมูลตามแบบเวลา (Time Mode) หรือ สถานีสนามส่งข้อมูลไปยังสถานีหลักเองตามแบบเหตุการณ์ (Event Mode) โดยระบบแรกการสอบถามเพื่อขอข้อมูลเป็นแบบอัตโนมัติ เช่นตั้งเวลาให้มีการตรวจรับข้อมูลหรือ Polling ทุก ๆ ๑๕ นาที เป็นต้น ส่วนในกรณีแบบที่มีเหตุการณ์เฉพาะเกิดขึ้น เช่น อัตราการตกของฝน (Rainfall Intensity) มีค่าสูงกว่าค่าที่กำหนด (Pre – set Value) อัตราค่าระดับน้ำ (Rate of Change) และค่าระดับน้ำ (Gauge Height) เปลี่ยนแปลงสูงกว่าที่กำหนด (Pre – set Value) สถานีสนามจะรายงานข้อมูลให้แก่สถานีหลักทราบได้ทันที ส่วนของการควบคุมเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่สถานีหลักจะถูกต่อกับ FIU (Front end Interface Unit) ผ่านทาง Port RS – 232 สามารถติดต่อกับสถานีสนาม (RTU) ได้โดยผ่านโครงข่าย VHF โดยใช้ Protocol ตามมาตรฐานสากล OSI ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถที่จะไปยังสถานีสนามแต่ละที่เพื่อทำการเรียกดูข้อมูลที่ ภาคสนามนั้น ๆ และทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบได้ รวมทั้งการดูแลระบบสามารถทำการเชื่อมโยงทางไกล (Remote) ไปอ่านข้อมูลจากสถานีอื่น ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่สถานีสนามนั้นผ่านทางระบบสื่อสารดังกล่าว

        ๔.๓ คุณลักษณะทั่วไปของ
RTU (RTU General Specification)

       สถานีสนามจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ FIU ที่สถานีหลักผ่านโครงข่ายวิทยุ VHF/FM ซึ่ง RTU ที่ติดตั้ง ณ สถานีสนามจะมีอุปกรณ์หลักคือ หน่วยประมวลผล (CPU Module) หน่วยสัญญาณวิทยุ (Radio Module) ส่วนการติดต่อเชื่อมโยงสัญญาณ (I/O Module) และระบบสายอากาศ ซึ่งสถานีสนามที่มีอุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณหรือเซนเซอร์ (Sensor) มากก็จะมี I/O Module มากแปรตามจำนวน

       ๔.๔ สถานีหลัก
(Master control)

        ที่สถานีหลักจะประกอบด้วยอุปกรณ์ FIU (front end Interface Unit) ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับอุปกรณ์ RTU จะแตกต่างกันเฉพาะ Software โดยมีส่วนประกอบการทำงานต่าง ๆ คือ ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการกลาง (Control Software) คอมพิวเตอร์และส่วนแสดงผล

       ๔.๕ เครื่องมือตรวจวัด
(Sensors)

        เครื่องมือตรวจวัดในระบบโทรมาตรประกอบด้วยเครื่องมือวัดระดับน้ำ เครื่องมือวัดช่องเปิด–ปิด ของประตูระบายน้ำและเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝน และมีอุปกรณ์วัดเก็บข้อมูล (Data Logger) สำหรับติดตั้งกับเครื่องวัดระดับน้ำและเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝน โดยตัวอย่างของเซนเซอร์แสดงดังรูปที่ ๔.๒
และรูปที่ ๔.๓ ตามลำดับ


 
                                                           
  รูปที่ ๔.๒ อุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) วัดปริมาณน้ำฝน
 


 


 
                                                            
  รูปที่ ๔.๓ อุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) วัดระดับน้ำ
 

 

  ๕.องค์ประกอบทั่วไปของระบบโทรมาตร    up

       โดยทั่วไประบบโทรมาตรใช้สำหรับการตรวจวัดข้อมูลระยะไกลเพื่อเป็นสถิติการเก็บข้อมูลน้ำฝน น้ำท่า ทำให้ทราบปริมาณน้ำในที่ต่าง ๆ และปริมาณในลำน้ำ เพื่อแจ้งให้ทราบระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปในลำน้ำ ควบคุมการปิด-เปิดประตูระบายน้ำทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องทันเวลาใช้สำหรับแจ้งเหตุการณ์เฉพาะที่สำคัญ เช่น อัตราการตกของฝนมีค่าสูงเกินกว่าค่าที่กำหนดอัตราระดับน้ำและค่าระดับ น้ำเปลี่ยนแปลงสูงกว่าค่าที่กำหนดรวมทั้งวิเคราะห์ วิธีควบคุมการปิด-เปิดประตูระบายน้ำขณะเดียวกันกับ การแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบสถานการณ์รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมตัวรับสถานการณ์ต่าง ๆ

         ๕.๑ การเลือกที่ตั้งสถานีสนามของระบบโทรมาตร

       การเลือกที่ตั้งสถานีสนามของระบบโทรมาตรโดยทั่วไปมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้เป็นพื้นที่ของกรมชลประทาน พื้นที่ว่างเปล่าสาธารณะ หรือพื้นที่บริจาค ตั้งอยู่ริมคลองหรือแม่น้ำ มีระบบไฟฟ้าและน้ำสามารถ ดูแลและบำรุงรักษาได้ง่ายและติดต่อกับสถานีหลักหรือสถานีอื่นได้โดยทางวิทยุ

         ๕.๒ อุปกรณ์สื่อสารสำหรับระบบโทรมาตร

         ปัจจัยสำคัญสำหรับการเลือกใช้อุปกรณ์สื่อสาร ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ระยะทางในการติดต่อสื่อสาร ระดับความสูงของสถานี และความสูงสายอากาศ ความถี่วิทยุ กำลังส่งของเครื่องรับวิทยุและ สายอากาศและสายส่งกำลัง


  ๖.จดหมายเหตุ
  up

        จากการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานทำให้มีความจำเป็นที่ต้องการทราบข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยา ทั้งระดับกักเก็บน้ำใน
อ่างเก็บน้ำ และปริมาณฝนในลุ่มน้ำอย่างทันเวลาทันเหตุการณ์ โดยทันที (Real Time) จากพื้นที่ต่างของลุ่มน้ำที่จะ บริหารจัดการน้ำ จึงได้นำเอาระบบโทรมาตร (Telemetering) ซึ่งเป็นระบบรายงานข้อมูลระยะไกลมาใช้ในการรายงานข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยาแบบอัตโนมัติมาใช้ในโครงการต่างๆ ดังนี้

          ตารางที่ ๖.๑ การนำเสนอลำดับเหตุการณ์สำคัญ


ปี พ
..
(ค.ศ.)
 

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ๒๕๓๒
(
1989)


โครงการแรกที่นำระบบโทรมาตรส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคลื่นวิทยุ ได้แก่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส โดยติดตั้งอุปกรณ์โทรมาตรจำนวน ๕ สถานี ทำการรายงานข้อมูลการปิดเปิดประตูระบาย น้ำบางนราตอนบนและตอนล่าง ตลอดจนข้อมูลระดับน้ำทางด้านเหนือ และด้านท้ายน้ำของประตูระบายน้ำ
ทั้งสองแห่ง
ส่วนอีกสามสถานีได้ติดตั้งบริเวณคลองสำคัญๆ ที่ระบายน้ำลงแม่ น้ำบางนราโดยส่งข้อมูลระดับน้ำ
และปริมาณน้ำฝนมายังโครงการ บบอัตโนมัติ
 


๒๕๓๔
(
1991)


นำระบบโทรมาตรมาใช้งานโดยใช้เป็นโครงการนำร่อง (
Pilot Project) IEC phase II บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ติดตั้ง
สถานีโทรมาตรจำนวน ๖ สถานี โดยมีสถานีแม่ข่ายหลักอยู่ที่ชั้น ๒ ตึก
IEC กรมชลประทาน สามเสน []
 


๒๕๓๕
(
1992)
 


กองสื่อสารเริ่มเช่าคู่สายวงจรเช่า (
Lease Line) จำนวน ๕ วงจร โดยใช้เชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลทั้ง ๖ สถานี


๒๕๔๒
(1999)
 


กรมชลประทานเริ่มใช้งานระบบโทรมาตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
[]


๒๕๔๔
(
2001)
 


ยกเลิกการเช่าคู่สาย
(Lease Line)โครงการนำร่อง (Pilot Project) IEC phase II
 


๒๕๔๕
(2002)
 


กรมชลประทานเริ่มใช้งานระบบโทรมาตร เพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำ ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
[]
 


๒๕๔๖
(2003)


กรมชลประทานเริ่มใช้งานระบบโทรมาตร เพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำ ท่าตะเภา จ.ชุมพรและ
โครงการหาความสัมพันธ์ของระดับน้ำและปริมาณน้ำปาแม่น้ำเจ้าพระยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Hydro Dynamic Flow Measurement Project [๑๐]
 


๒๕๔๗
(2004)
 


กรมชลประทานเริ่มใช้งานระบบโทรมาตร เพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำ  อู่ตะเภา จ.สงขลา
[๑๑]


๒๕๔๘
(2005)
 


กรมชลประทานเริ่มใช้งานระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำจันทบุรี จ.จันทบุรี
[๑๒]


๒๕๔๙
(2006)
 


กรมชลประทานเริ่มใช้งานระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำ ปิงตอนบน จ.เชียงใหม่
 [๑๓]
และลุ่มน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์
[๑๔]


๒๕๕๐
(2007)


กรมชลประทานเริ่มใช้งานระบบโทรมาตร
เพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำ บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
และกรมชลประทานเริ่มนำเทคโนโลยีจับภาพระดับน้ำมาใช้งานร่วมกับระบบโทรมาตร
[๑๕]
 

 

  ๗.บรรณานุกรม   up

[๑] A.Bruce Carlson. Communication Systems, McGraw-Hill, 1986

[๒] Charles A. Schuler. Electronics Principles and Applications, McGraw-Hill, 1989

[๓] Stuart ,A. Boyer. Scada Supervisory Control And Data Acquisition, 3 rd ed, Isa-intrumentation, 2004

[๔] Clarke,Gordon. Practical modern scada protocols, Elsevier, 2004

[๕] กรมชลประทาน, “แผนงานการดำเนินงานติดตั้งระบบโทรมาตรเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์,” ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

[๖] กรมชลประทาน, “แผนงานการดำเนินงานติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช,” ๑๐ มกราคม
๒๕๔๕

[๗] กรมชลประทาน, “แผนงานการดำเนินงานติดตั้งโครงการหาความสัมพันธ์ของระดับน้ำและปริมาณน้ำปากแม่น้ำเจ้าพระยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-Hydro Dynamic Flow Measurement Project,” ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๖

[๘] กรมชลประทาน, “แผนงานการดำเนินงานติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำท่าตะเภา จ.ชุมพร,” ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖

[๙] กรมชลประทาน, “แผนงานการดำเนินงานติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำอู่ตะเภา จ.สงขลา,” ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗
 
[๑๐] กรมชลประทาน, “แผนงานการดำเนินงานติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำจันทบุรี จ.จันทบุรี,” ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

[๑๑] กรมชลประทาน, “แผนงานการดำเนินงานติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปิงตอนบน จ. เชียงใหม่,” ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙

[๑๒] กรมชลประทาน, “แผนงานการดำเนินงานติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำ ลำปาว จ.กาฬสินธุ์,” ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙

[๑๓] กรมชลประทาน, “แผนงานการดำเนินงานติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา,” ๕ พฤศจิกายน๒๕๕๐