สารบัญ
 อภิธานศัพท์(Glossary)
 บทคัดย่อ(ไทย อังกฤษ)
 บทนำ
ลำดับเหตุการณ์สำคัญ
 บรรณานุกรม
บทสารานุกรมอื่น ๆ
โทรคมนาคม: นิยามและความหมาย
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๑ - โทรเลขและโทรศัพท์
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๒ - คลื่นวิทยุและการสื่อสารไร้สาย
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๓ - การ
สื่อสารด้วยแสงและการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๔-การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ประวัติศาสตร์การสื่อสารไทย: ยุคอดีต
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: วิวัฒนาการโทรเลขและโทรพิมพ์
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับกิจการโทรคมนาคม
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: ยุคเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
พื้นฐานร่วมเทคโนโลยี
โทรคมนาคมกับการสื่อสาร
มวลชน
พื้นฐานกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าด้านสื่อสาร
วิทยาการการทดสอบทางโทรคมนาคม

วิทยาการวางแผนและการสร้างแผนที่นำทางเทคโนโลยี
โทรคมนาคม

เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม
พื้นฐานดัชนีวรรณกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและ
แขนงที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการวิทยุโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่และมาตรฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
สมาคมวิชาการไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศกับกิจกรรมวิชาการ
ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความถี่วิทยุเพื่อการสื่อสาร
การบริหารจัดการทรัพยากรการสื่อสารวิทยุเบื้องต้น
รหัสมอร์สเพื่อการสื่อสาร
กล้ำสัญญาณพื้นฐานเพื่อ
การสื่อสาร
พื้นฐานเทคโนโลยีรหัสควบคุมความผิดพลาดสำหรับการ
สื่อสาร
พื้นฐานการแผ่สเปกตรัมสำหรับการสื่อสาร
หลักการของซีดีเอ็มเอ
หลักการเทียบจังหวะสัญญาณโทรคมนาคม
หลักการของปริมาณการใช้งานวงจรสื่อสารและหมายเลขโทรคมนาคม
โครงข่ายการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงเอสดีเอช
พื้นฐานคุณภาพการบริการในเครือข่ายการสื่อสาร
เครือข่ายเฉพาะที่
เทคโนโลยีเอทีเอ็ม 
อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล
เวอร์ชัน ๖
โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า
 พื้นฐานสายส่งสัญญาณสำหรับการสื่อสาร
 วิทยาการโทรศัพท์พื้นฐานและโครงข่าย
 เทคโนโลยีชุมสายโทรศัพท์พื้นฐาน
หลักการของระบบตรวจสอบคู่สายโทรศัพท์พื้นฐาน
พื้นฐานระบบเทเลกซ์
หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องโทรสาร
เทคโนโลยีสื่อสารผ่านสายความเร็วสูง: ดีเอสแอล
การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
โทรเลขเชิงแสง
พื้นฐานการสื่อสารเชิงแสง
พื้นฐานระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง
พื้นฐานระบบเส้นใยนำแสงสู่บ้าน
ระบบสื่อสัญญาณแสงหลายช่องแบบ DWDM
พื้นฐานสายอากาศวิทยุเพื่อการสื่อสาร
สายอากาศฉลาด
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะใกล้
ระบบการระบุด้วยคลื่นวิทยุหรืออาร์เอฟไอดี
วิทยาการเครือข่ายไร้สายแบบไวไฟ
วิทยุสมัครเล่น
วิทยาการเครือข่ายตรวจวัดสัญญาณแบบไร้สาย
อัลตราไวด์แบนด์สำหรับการสื่อสารไร้สาย
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๔๗๐ เมกกะเฮิรตซ์
การสื่อสารเหนือพื้นน้ำ
เครือข่ายเคเบิลใต้น้ำและ
การเชื่อมต่อในประเทศไทย
การแพร่ภาพโทรทัศน์พื้นฐาน
การพัฒนาเทคโนโลยี
เครือข่ายโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง
เทเลเท็กซ์
การสื่อสารบรอดแบนด์
การสื่อสารบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้า
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
พื้นฐานโครงข่ายการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล
เทคโนโลยีเครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
เทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับระบบควบคุมการจำหน่ายไฟฟ้า
พื้นฐานระบบสื่อสารสำหรับการจ่ายไฟฟ้า
วิทยาการการสื่อสารข้อมูลจราจรผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็ม
พื้นฐานระบบการสื่อสารเพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำ
ระบบโทรมาตรเพื่อการ
ชลประทาน
ระบบการสื่อสารเพื่อการเตือนภัยสึนามิ
ระบบการสื่อสารเพื่อการแจ้งภัยและความปลอดภัยทางทะเล
ของโลก
พื้นฐานการสื่อสารกับหอเตือนภัย
เครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อโครงการการพัฒนาภูเก็ต
ระบบสื่อสารกองทัพไทย
พื้นฐานการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม
ประวัติและพัฒนาการของดาวเทียมสื่อสาร
วิทยาการดาวเทียมธีออส
ดาวเทียมไทพัฒ
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรประเทศไทย
การรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสเพื่อการสำรวจทางการแผนที่
ระบบสำรวจข้อมูลทางสมุทรศาสตร์และสภาพ
แวดล้อมทางทะเลโดยใช้เทคโนโลยีทุ่นลอยสื่อสารผ่านดาวเทียม

   วิทยาการเครือข่ายตรวจวัดสัญญาณแบบไร้สาย
   (Principle of Wireless Sensor Networks)

    จตุพร ชินรุ่งเรือง
    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 

  ๑.อภิธานศัพท์ (Glossary)

 
 

  เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor Networks)

         กลุ่มของตัวตรวจวัดสัญญาณที่ประกอบกันเป็นเครือข่าย มีการสื่อสารระหว่างกันเพื่อถ่ายทอดสัญญาณที่ตรวจวัดได้ณจุดติดตั้งตัวตรวจวัดสัญญาณ
         ไปยังจุดอื่นๆในเครือข่ายได้ และอาจรวมถึงการส่งสัญญาณไปยังจุดศูนย์กลางของเครือข่ายด้วย การสื่อสารระหว่างตัวตรวจวัดสัญญาณนี้จะผ่าน
         ทางช่องสัญญาณแบบไร้สาย เช่น คลื่นวิทยุความถี่ต่างๆ คลื่นแสงอินฟราเรด เป็นต้น

  ตัวตรวจวัดสัญญาณ (sensor)

         อุปกรณ์ใดๆที่ทำหน้าที่แปลงสิ่งที่ต้องการวัด เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และการปรากฏอยู่ ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น
         เซ็นเซอร์วัดความสว่างและเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำ เป็นต้น

  ชุดรับ-ส่งสัญญาณแบบไร้สาย (Wireless Transceiver)

         อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับ และส่งสัญญาณทางไฟฟ้าแบบไร้สาย เช่น ชุดรับ-ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นวิทยุ เป็นต้น
      
  ชุดลูกข่ายตรวจวัดสัญญาณไร้สาย (sensor node)

         อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆที่ประกอบด้วยตัวตรวจวัดสัญญาณ ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ (หน่วยประมวลผลหรือควบคุม) และชุดรับ-ส่งสัญญาณ
         แบบไร้สาย
   

  ชุดแม่ข่ายตรวจวัดสัญญาณไร้สาย (sensor server)

         อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆที่ประกอบไปด้วย ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ และชุดรับ-ส่งสัญญาณเป็นอย่างน้อย แต่อาจรวมตัวตรวจวัดสัญญาณ อยู่
         ด้วย หน้าที่หลักของชุดแม่ข่ายตรวจวัดสัญญาณไร้สายคือรวบรวมข้อมูลจากชุดลูกข่ายตรวจวัดสัญญาณไร้สายภายในเครือข่ายนั้นๆ


  เครือข่าย (network)

         กลุ่มของชุดอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมถึงกันทั้งหมด มีความสามารถระบุตำแหน่งอ้างอิงระหว่างกันได้ มีความสามารถรับ-ส่งข้อมูลถึงกันได้ทั้งหมด

  สายอากาศหรือเสาอากาศ (Antenna)

         อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อใช้ส่งข้อมูลผ่านอากาศในลักษณะของคลื่นแม่เหล็ก
         ไฟฟ้า จากแหล่งที่มีข้อมูลไปยังแหล่งรับข้อมูล ใช้สำหรับการสื่อสารไร้สายผ่านทางคลื่นวิทยุ
 

  ๒.บทคัดย่อ up

        วิทยาการทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายตรวจวัดสัญญาณไร้สายถูกพัฒนาขึ้น เนื่องจากความต้องการตรวจวัดสภาพแวดล้อมและกองกำลังของข้าศึกในสนามรบ โดยความต้องการในการติดตั้งที่ไม่สามารถลากสายสัญญาณได้ รวมทั้งความต้องการในการครอบคลุมพื้นที่ที่กว้าง และการตรวจวัด
สภาพแวดล้อมที่ต้องการ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำ เป็นต้น วิทยาการตรวจวัดสัญญาณ แบบไร้สายนี้จะประกอบด้วยตัวตรวจวัดสัญญาณที่ประกอบกันเป็นเครือข่าย โดยจะถ่ายทอดสัญญาณที่ตรวจวัดได้ ณ จุดที่ติดตั้งตัวตรวจวัดสัญญาณไปยังชุดแม่ข่ายผ่านช่องสัญญาณไร้สาย วิทยาการนี้สามารถนำมาประยุกต์ได้มาก เช่น การใช้งานควบคุมสภาพแวดล้อม เพื่องานเกษตรกรรม งานควบคุมปริมาณการจราจร การตรวจวัดสภาพอากาศ น้ำเสีย
หรือเสียงและการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับการป้องกันอุบัติภัยจากธรรมชาติหรือจากผู้ก่อการร้าย เป็นต้น


  Abstract
  up

        The military needs for monitoring battle fields have pushed for the introduction of wireless sensor technology. It then has been further developed for civilian and commercial applications. Some important factors that demand the use of wireless sensor technology over wireline sensor technology include : (1) the deployment cannot or hardly be realized with cable lines; (2) the requirement to monitor or surveillance large areas; and (3) the need for monitoring not only temporal but various spatial data such as temperature, humidity, and water supply. Wireless sensor network consists of a group of sensor nodes joined together into network. These sensor nodes are located where signal are collected. The signal is relayed and finally collected by the server node to be further analyzed. Several applications include agriculture environment control, vehicular traffic monitoring and control, air and voice pollution control, and public safety control.


  ๓.บทนำ up  

       เครือข่ายตรวจวัดสัญญาณแบบไร้สายเป็นการสื่อสารระหว่างตัวตรวจวัดสัญญาณผ่านทางช่องสัญญาณไร้สายต่างๆ เช่น คลื่นวิทยุ และคลื่นแสงอินฟราเรด เป็นต้น ซึ่งแต่ละเครือข่ายตรวจวัดจะประกอบไปด้วยชุดลูกข่ายต่อเชื่อมกันเป็นเครือข่ายเพื่อส่งสัญญาณรวมกันไปให้ชุดแม่ข่าย

       .๑ เครือข่ายตรวจวัดสัญญาณแบบไร้สาย

เครือข่ายตรวจวัดสัญญาณเป็นกลุ่มของตัวตรวจวัดสัญญาณที่ประกอบกันเป็นเครือข่าย (รูปที่ ๓.) มีการสื่อสารระหว่างกันเพื่อถ่ายทอดสัญญาณที่ตรวจวัดได้ ณ จุดติดตั้งตัวตรวจวัดสัญญาณไปยังจุดอื่นๆในเครือข่ายรวมถึงการส่งสัญญาณไปยังจุดศูนย์กลางของเครือข่ายด้วย การสื่อสารระหว่างตัวตรวจวัดสัญญาณนี้จะผ่านทางช่องสัญญาณแบบไร้สาย เช่น คลื่นวิทยุความถี่ต่างๆ หรือ คลื่นแสงอินฟราเรด เป็นต้น

เครือข่ายตรวจวัดสัญญาณแบบไร้สายมีต้นกำเนิดจากงานด้านการทหาร ที่มีความต้องการตรวจวัดสภาพภายในสนามรบเช่น มีทหารฝ่ายตรงข้ามอยู่ ณ ที่ใดบ้าง มียานพาหนะเคลื่อนที่อยู่ ณ ตำแหน่งใด กำลังเคลื่อนไปในทิศทางใดเป็นต้น แต่ในภายหลัง ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้กับงานตรวจวัดสภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง ความเข้มข้นของสารเคมี เป็นต้น ประเภทของสิ่งที่เครือข่ายต้องการตรวจวัดมีได้มากมาย จะจำกัดอยู่แต่ก็เพียงจินตนาการของผู้นำไปประยุกต์ใช้เท่านั้น
 


 
                                                           
  รูปที่ ๓.เครือข่ายตรวจวัดสัญญาณไร้สาย
 

เครือข่ายตรวจวัดสัญญาณไร้สายประกอบไปด้วยชุดลูกข่ายจำนวนมาก และชุดแม่ข่ายจำนวน ๑ ชุด ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้ควบคุมเครือข่าย การสื่อสารสามารถทำได้หลายรูปแบบ จากรูปที่ ๓.๑เป็นการสื่อสารแบบหลายทอด (multi-hop communications) ที่ชุดลูกข่ายจะส่งข้อมูลเป็นทอด ๆ ไปจนถึงชุดแม่ข่าย

       .๒ องค์ประกอบของเครือข่ายตรวจวัดสัญญาณแบบไร้สาย

เครือข่ายตรวจวัดสัญญาณแบบไร้สายประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

               ..๑ ชุดลูกข่ายตรวจวัดสัญญาณไร้สาย เป็น อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมสัญญาณที่ต้องการตรวจวัด ณ ตำแหน่งที่ติดตั้ง และส่งข้อมูลที่เก็บได้ต่อไปยังส่วนต่างๆ ของเครือข่ายโดยมีองค์ประกอบหลัก คือ อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และ ชุดรับ-ส่งสัญญาณไร้สาย ชุดลูกข่ายตรวจวัดสัญญาณไร้สาย มักจะมีชื่อเรียกอีกหลายๆ ชื่อเช่น โนด (node) มด (mote) หรือฝุ่น (dust) เป็นต้น


 


 
                                                           
  รูปที่ ๓. โครงสร้างพื้นฐานชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ไร้สาย
 

              ..๒ ชุดแม่ข่ายตรวจวัดสัญญาณไร้สาย เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่เก็บได้จากชุดลูกข่ายตรวจวัดสัญญาณไร้สาย โดยมีองค์ประกอบขั้น ต่ำคือชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ และชุดรับ-ส่งสัญญาณไร้สาย ดังนั้น ชุดลูกข่ายตรวจวัดสัญญาณไร้สายใดๆ อาจทำหน้าที่เป็นชุดแม่ข่ายตรวจวัดสัญญาณไร้สายที่มีชุดตรวจวัดสัญญาณด้วยก็ได้

ข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างชุดลูกข่ายกับชุดแม่ข่ายตรวจวัดสัญญาณไร้สายคือโปรแกรมควบคุมสั่งงานในชุดไมโครคอนโทรลเลอร์จะต้องออกแบบขึ้นมาเฉพาะสำหรับแต่ละชุดอุปกรณ์

       .๓ คุณสมบัติของเครือข่ายตรวจวัดสัญญาณแบบไร้สาย

ลักษณะของเครือข่ายตรวจวัดสัญญาณแบบไร้สายจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ []

) การติดตั้งที่ง่ายและสะดวกไม่ต้องการเครื่องมือที่มีขนาดใหญ่หรือขนย้ายลำบาก ในบางกรณีเป็นเพียงแค่การนำไปวางหรืออาจจะโปรยลงมาจากเครื่องบินก็ได้

) การระบุตำแหน่งอ้างอิงของโนดแต่ละตัวด้วยตัวเองในเครือข่ายหลังจากการจัดวางหรือการเพิ่มเข้าไปอยู่ในเครือข่ายนั้น

) การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้น

) การใช้งานที่คงทนเป็นเวลานาน ทำให้ต้องมีการออกแบบให้มีการประหยัดพลังงาน เนื่องจากโนดอาศัยพลังงานจากแหล่งพลังงานขนาดเล็กเช่น แบตเตอรี่หรือแหล่งพลังงานอื่นๆ ในธรรมชาติเช่น พลังงานแสง พลังงานจากการสั่นและพลังงานลม เป็นต้น

) ความเชื่อถือได้ของการติดต่อสื่อสารต้องออกแบบให้มีค่าสูง ในการติดต่อสื่อสารเมื่อมีโนดจำนวนหนึ่งทำงานบกพร่อง จะต้องไม่ทำให้เครือข่ายทั้งหมดล่มตามไปด้วย

       .๔ การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายตรวจวัดสัญญาณไร้สาย

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานมีดังนี้

) การประยุกต์ใช้ในงานควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่องานเกษตรกรรม [] โดยมีความต้องการตรวจวัดสภาพแวดล้อมและการควบคุมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชที่ทำการปลูก ตัวแปรที่ต้องการวัดและควบคุมได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นของอากาศและดินที่ปลูก ปริมาณน้ำฝน ปริมาณแสงแดดและความดันอากาศ เป็นต้น

) การประยุกต์ใช้ในงานควบคุมปริมาณการจราจร [] เพื่อให้เกิดความคล่องตัวของยานพาหนะที่เคลื่อนบนถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวแปรที่ต้องการวัดและควบคุมได้แก่ ปริมาณ ความเร็ว การครอบครองพื้นผิวถนน ประเภท ทิศทางการเคลื่อนตัวของยานพาหนะและ ตำแหน่งที่มีอุบัติเหตุ เป็นต้น

) การประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจวัดสภาพอากาศ น้ำเสียหรือเสียง [] เพื่อควบคุมปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นจากรถยนต์ เครื่องจักรหรือโรงงาน เป็นต้น มลภาวะที่เกิดขึ้นนั้นรวมถึงมลภาวะทั้งทางอากาศ ทางน้ำและทางเสียง โดยมีปัจจัยที่ต้องการตรวจวัดและควบคุมเช่น ปริมาณก๊าซพิษ ปริมาณสารเคมีในน้ำทิ้ง และระดับความดังของเสียง เป็นต้น

) การประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจสอบความปลอดภัย สำหรับการป้องกันอุบัติภัยจากธรรมชาติหรือจากผู้ก่อการร้าย [] โดยการติดตั้งเครือข่ายเพื่อตรวจสอบสภาพอากาศ แผ่นดินไหว ดินถล่ม หรือ ตรวจสอบวัตถุระเบิด เป็นต้น ปัจจัยที่ต้องทำการตรวจวัดก็คือ สภาวะอากาศ การสั่นสะเทือนของดิน สภาพดิน หรือ วัตถุดิบที่ใช้ทำวัตถุระเบิด เป็นต้น


  ๔.ลำดับเหตุการณ์สำคัญ
  up

         ลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการเครือข่ายตรวจวัดสัญญาณแสดงดังตารางที่ ๔.๑

                    ตารางที่ ๔.๑
การนำเสนอ
ลำดับเหตุการณ์สำคัญ         

ปี พ.ศ.
 (ค.ศ)

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

๒๕๑๕
(1972)

เครือข่าย PRNet (DARPA Packet Radio Network) เป็นเครือข่ายวิทยุไร้สายแพกเก็จ ได้เริ่มโครงการ โดยใช้ความถี่ ๑๘๐๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และส่งข้อมูลที่ ๑๒.๘ เมกะชิพต่อวินาที (Mc/s)

๒๕๒๓
(1980)

กลุ่มการสื่อสารอาสาสมัครในแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา (Vancouver Amateur Digital Communications Group : VADCG) ได้จัดตั้งเครือข่ายวิทยุไร้สายแพกเก็จสมัครเล่นขึ้นเป็นแห่งแรก อันเป็นพื้นฐานของการสื่อสารแบบเครือข่ายไร้สายแห่งหนึ่ง

๒๕๓๖
(1993)

มหาวิทยาลัยคาลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลลิส (UCLA) ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ร็อคเวลล์ (Rockwell Science Center) พัฒนาเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายรวม (Wireless Integrated Network Sensors)

๒๕๔๐
(1997)

เครือข่าย Wireless Personal Area Network ได้ถูกตั้งขึ้น ด้วยมาตรฐาน Bluetooth

๒๕๔๒
(1999)

มหาวิทยาลัยคาลิฟอร์เนียเบริกเลย์ ได้เริ่มโครงการ พิโก เรดิโอ (PicoRadio)
เพื่อรองรับเครือข่ายไร้สายแบบ แอดฮอก (Ad hoc)


  ๕.
บรรณานุกรม   up

[๑] F.L. Lewis, “Wireless Sensor Networks, Smart Environments: Technology, Protocols and Applications,” John Wiley, New York, 2004

[๒] J. Burrell, T. Brooke, and R. Beckwith, “Vineyard computing: sensor networks in agricultural production,” IEEE Pervasive Computing, vol. 3 no. 1, pp.38–45, January-March 2004.

[๓] Jatuporn Chinrungrueng, Udomporn Sununtachaikul, and Satien Triamlamlerd, “A Vehicular Monitoring System with Power-Efficient Wireless Sensor Networks,” ITS Telecommunication Proceedings, 2006 6th International Conference on, June 2006

[๔] Silvia Santini and Andrea Vitaletti, “Wireless Sensor Networks for Environmental Noise Monitoring,” GI/ITG Workshop on Sensor Networks , July 2007.

[๕] Mohamed Younis, Poonam Munshi, and Gaurav Gupa, “On efficient clustering of wireless sensor networks,” Second IEEE Workshop on DSSNS 2006, April 2006.