สารบัญ
 อภิธานศัพท์ (Glossary)
 บทคัดย่อ(ไทย อังกฤษ)
 บทนำ
หลักการพื้นฐานของ
การทดสอบ
 การทดสอบอื่น ๆ
 ความเที่ยงตรงของการ
บริการโทรเลข
 จดหมายเหตุ
 บรรณานุกรม
บทสารานุกรมอื่น ๆ
โทรคมนาคม: นิยามและความหมาย
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๑ - โทรเลขและโทรศัพท์
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๒ - คลื่นวิทยุและการสื่อสารไร้สาย
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๓ - การ
สื่อสารด้วยแสงและการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๔-การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ประวัติศาสตร์การสื่อสารไทย: ยุคอดีต
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: วิวัฒนาการโทรเลขและโทรพิมพ์
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับกิจการโทรคมนาคม
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: ยุคเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
พื้นฐานร่วมเทคโนโลยี
โทรคมนาคมกับการสื่อสาร
มวลชน
พื้นฐานกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าด้านสื่อสาร
วิทยาการการทดสอบทางโทรคมนาคม

วิทยาการวางแผนและการสร้างแผนที่นำทางเทคโนโลยี
โทรคมนาคม

เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม
พื้นฐานดัชนีวรรณกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและ
แขนงที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการวิทยุโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่และมาตรฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
สมาคมวิชาการไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศกับกิจกรรมวิชาการ
ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความถี่วิทยุเพื่อการสื่อสาร
การบริหารจัดการทรัพยากรการสื่อสารวิทยุเบื้องต้น
รหัสมอร์สเพื่อการสื่อสาร
กล้ำสัญญาณพื้นฐานเพื่อ
การสื่อสาร
พื้นฐานเทคโนโลยีรหัสควบคุมความผิดพลาดสำหรับการ
สื่อสาร
พื้นฐานการแผ่สเปกตรัมสำหรับการสื่อสาร
หลักการของซีดีเอ็มเอ
หลักการเทียบจังหวะสัญญาณโทรคมนาคม
หลักการของปริมาณการใช้งานวงจรสื่อสารและหมายเลขโทรคมนาคม
โครงข่ายการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงเอสดีเอช
พื้นฐานคุณภาพการบริการในเครือข่ายการสื่อสาร
เครือข่ายเฉพาะที่
เทคโนโลยีเอทีเอ็ม 
อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล
เวอร์ชัน ๖
โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า
 พื้นฐานสายส่งสัญญาณสำหรับการสื่อสาร
 วิทยาการโทรศัพท์พื้นฐานและโครงข่าย
 เทคโนโลยีชุมสายโทรศัพท์พื้นฐาน
หลักการของระบบตรวจสอบคู่สายโทรศัพท์พื้นฐาน
พื้นฐานระบบเทเลกซ์
หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องโทรสาร
เทคโนโลยีสื่อสารผ่านสายความเร็วสูง: ดีเอสแอล
การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
โทรเลขเชิงแสง
พื้นฐานการสื่อสารเชิงแสง
พื้นฐานระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง
พื้นฐานระบบเส้นใยนำแสงสู่บ้าน
ระบบสื่อสัญญาณแสงหลายช่องแบบ DWDM
พื้นฐานสายอากาศวิทยุเพื่อการสื่อสาร
สายอากาศฉลาด
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะใกล้
ระบบการระบุด้วยคลื่นวิทยุหรืออาร์เอฟไอดี
วิทยาการเครือข่ายไร้สายแบบไวไฟ
วิทยุสมัครเล่น
วิทยาการเครือข่ายตรวจวัดสัญญาณแบบไร้สาย
อัลตราไวด์แบนด์สำหรับการสื่อสารไร้สาย
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๔๗๐ เมกกะเฮิรตซ์
การสื่อสารเหนือพื้นน้ำ
เครือข่ายเคเบิลใต้น้ำและ
การเชื่อมต่อในประเทศไทย
การแพร่ภาพโทรทัศน์พื้นฐาน
การพัฒนาเทคโนโลยี
เครือข่ายโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง
เทเลเท็กซ์
การสื่อสารบรอดแบนด์
การสื่อสารบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้า
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
พื้นฐานโครงข่ายการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล
เทคโนโลยีเครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
เทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับระบบควบคุมการจำหน่ายไฟฟ้า
พื้นฐานระบบสื่อสารสำหรับการจ่ายไฟฟ้า
วิทยาการการสื่อสารข้อมูลจราจรผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็ม
พื้นฐานระบบการสื่อสารเพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำ
ระบบโทรมาตรเพื่อการ
ชลประทาน
ระบบการสื่อสารเพื่อการเตือนภัยสึนามิ
ระบบการสื่อสารเพื่อการแจ้งภัยและความปลอดภัยทางทะเล
ของโลก
พื้นฐานการสื่อสารกับหอเตือนภัย
เครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อโครงการการพัฒนาภูเก็ต
ระบบสื่อสารกองทัพไทย
พื้นฐานการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม
ประวัติและพัฒนาการของดาวเทียมสื่อสาร
วิทยาการดาวเทียมธีออส
ดาวเทียมไทพัฒ
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรประเทศไทย
การรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสเพื่อการสำรวจทางการแผนที่
ระบบสำรวจข้อมูลทางสมุทรศาสตร์และสภาพ
แวดล้อมทางทะเลโดยใช้เทคโนโลยีทุ่นลอยสื่อสารผ่านดาวเทียม

   วิทยาการการทดสอบทางโทรคมนาคม
   ( Principle of Telecommunication Related Tests )

   ฤทัย นิ่มเวไนย์
   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 

  ๑. อภิธานศัพท์ (Glossary)

   
 

  กิจกรรมการตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement: MRA)

     
   ข้อตกลงร่วมกันทางการค้าของประเทศคู่ค้าในกลุ่มประเทศสมาชิก โดยประเทศในกลุ่มสมาชิก มีการเปิดเสรีทางการค้า การบริการและการลงทุน
         และมีข้อตกลงร่วมกันในการยอมรับผลการทดสอบ(Test Result) และใบรับรองของผลิตภัณฑ์ (Certification of Product) ที่ผลิตขึ้นในบรรดา
         กลุ่มประเทศสมาชิก (Member Economies) ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด ที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ของประเทศคู่ค้า

  อุปกรณ์โทรคมนาคม (Telecom Equipment)

         อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารด้านโทรคมนาคมหรือติดตั้งใช้งานตามโครงข่ายโทรคมนาคมเช่น อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร (Radio Equipment) หรืออุปกรณ์
         สื่อสารทางแสง (Optical Equipment) เป็นต้น ส่วนของอุปกรณ์ที่มีการใช้งาน หรือเข้าถึงโดยตรงกับผู้บริโภคเรียกว่าอุปกรณ์ปลายทาง (Terminal
         Equipment) เช่น โทรศัพท์ (Telephone) โทรศัพท์สาธารณะ (Public Telephone) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile phone) ตู้โทรศัพท์สาขา (Private
         Automatic Branch Exchange: PABX) โทรสาร (Facsimile) หรือ โมเด็มแบบเอดีเอสแอล (ADSL Modem) เป็นต้น

  การทดสอบ (Testing)

         การวัดค่าทางด้านไฟฟ้า ด้านสัญญาณสื่อสาร ด้านกายภาพ ด้านฟิสิกส์ หรือด้านเคมีของอุปกรณ์ ที่ต้องทดสอบ (Equipment Under Test : EUT)
         ตามมาตรฐานข้อกำหนด หรือความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงตรวจสอบการใช้งานการตรวจสอบเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือได้ของสินค้า

  การทดสอบคุณสมบัติทางเทคนิค (Performance Test)
 
         การทดสอบอุปกรณ์ ด้านเทคนิคตามมาตรฐาน (Standards) ข้อกำหนด (Specifications) หรือตามความต้องการของผู้บริโภคที่ระบุความต้องการ
         เฉพาะอย่างเพิ่มเติมโดยเรียกการทดสอบแบบนี้ว่า การทดสอบการแก้ไขปัญหา (Compliant Test)

  การทดสอบความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility: EMC Test)
 
         การทดสอบความเข้ากันได้ หรือการใช้งานร่วมกันได้ทางด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ โดยการทำงานของผลิตภัณฑ์ หรือ
         อุปกรณ์นั้นจะต้องไม่ส่งสัญญาณรบกวน หรือเหนี่ยวนำให้เกิดการรบกวนต่อผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกัน หรือใช้งานอยู่บริเวณ
         ใกล้เคียงกัน

  การทดสอบด้านความปลอดภัย (Safety Test)

          การทดสอบด้านความปลอดภัยของการใช้งานผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค หรือส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อื่น ที่ใช้งานร่วมกัน
          หรือภายในบริเวณพื้นที่เดียวกัน

  การสอบเทียบ (Calibration)

          การเปรียบเทียบค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือกับค่ามาตรฐานอ้างอิงที่ป้อนให้กับเครื่องมือนั้นๆ หรือการปรับแต่งเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดเพื่อทำ
          ให้เครื่องมือสามารถที่จะแสดงค่าได้ตรงกับขนาด ปริมาณหรือสัญญาณของอุปกรณ์ขณะทำการวัดโดยค่าที่ได้จากการวัดของเครื่องมือต้องอยู่ใน
          ขอบเขตค่าความผิดพลาดที่กำหนดเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน
 

  ๒. บทคัดย่อ up

       การทดสอบอุปกรณ์ทางโทรคมนาคมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการใช้งานอุปกรณ์นั้นๆ ในส่วนของผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมการทดสอบ จะช่วยพิสูจน์ถึงการทำงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่างชนิดต่างเครื่องหมายการค้า เพื่อเสริมคุณภาพการใช้บริการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้งานทดสอบยังช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเป็นข้อมูลช่วยให้ผู้ผลิตนำไปพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เช่นการทดสอบคุณสมบัติทางเทคนิค การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า และการทดสอบด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเงื่อนไขการควบคุมที่กำหนด

  Abstract   up

          he related test of telecommunication equipments is to obtain the confidence of product for consumers.It is also to test of compatible devices and others equipments with related standards. Form overall aspect , telecommunication test could also support indirectly to the industry for improving its product quality and service. Those are electromagnetic compatibility,performance test and safety test.
 

  ๓. บทนำ up  

           ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่โรงงานได้ผลิตออกมาจำหน่าย ในท้องตลาด แม้ว่าบางส่วน ได้ผ่านขบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ (QualityControl: QC) จากโรงงานแล้วก็ตามแต่ผลิตภัณฑ์นั้น อาจจะไม่เหมาะสมกับความต้องการการใช้งาน ของผู้บริโภคหรือไม่เหมาะสม กับสภาวะพื้นที่ใช้งาน เป็นต้น อันเนื่องมาจากอาจมีความผิดพลาด ที่เกิดจากขบวนการผลิต หรือขบวนการควบคุมการผลิต ที่ไม่ดีพอซึ่งอาจการก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายแก่ผู้บริโภคดังเช่นกรณีสินค้าที่จำหน่าย มีคุณภาพต่ำใช้งานเพียงไม่กี่ครั้งก็เกิดการชำรุดเสียหาย ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการผลิตสินค้าตามมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดแล้วก็ตามแต่เมื่อนำมาใช้ในสภาวะ หรือสถานที่แตกต่างกันจึงอาจเกิดความเสียหายขึ้น ได้หรืออาจเนื่องมาจากในขบวนการผลิต อาจจะมีความผิดพลาด หรือจากการลดต้นทุนของการผลิตอาจทำให้มีมาตรฐานคุณภาพการผลิตที่ต่ำลงอันอาจทำให้เกิดความเสียหาย ต่อผลิตภัณฑ์อื่น ที่ใช้งานร่วมกันได้เป็นต้น ขบวนการการทดสอบ ก็ยังเป็นการสร้างความเชื่อถือ (Reliability) ความมั่นใจ ให้กับผู้บริโภคในสินค้านั้นๆ มากขึ้นในส่วนของการค้าระหว่างประเทศ ผู้นำเข้าส่วนใหญ่ได้กำหนดคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะนำเข้ามาภายในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย ถึงแม้ว่า จะมีการกำหนดมาตรฐาน โดยองค์กรระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับไว้แล้ว เช่น องค์กรสากลว่าด้วยมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Organization for Standardization :ISO) คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (Federal CommunicationCommission : FCC) และสถาบันมาตรฐานการสื่อสารของยุโรป (European Telecommunication Standards Institute : ETSI) เป็นต้น มาตรฐานที่กำหนด ในแต่ละประเทศเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันออกไป เนื่องจากความต้องการสภาพแวดล้อม และอุปนิสัยการใช้งานในผลิตภัณฑ์ของประชากรที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ดังนั้นประเทศ ผู้ส่งออกสินค้าต้องศึกษารายละเอียดมาตรฐาน และข้อกำหนดต่าง ๆ ของประเทศเป้าหมาย ที่จะส่งออกและต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศนั้นๆ ด้วย การทดสอบจึงเป็นขบวนการสำคัญที่ใช้ ในการตรวจสอบ สินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ และในทางกลับกันก็จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมคุณภาพ ของการผลิตสินค้าที่ส่งออกให้แก่หน่วยงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศด้วยเช่นกัน เนื่องจากประเทศไทยได้ดำเนินการในการเข้าร่วมกิจกรรมการตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement: MRA)ซึ่งเป็นการจัดทำข้อตกลงร่วมกันทางการค้าของประเทศคู่ค้าในกลุ่มประเทศสมาชิกนั้นๆ เช่นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (The Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC)ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1989 (พ.ศ. ๒๕๓๒) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) จัดตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ (ค.ศ. ๑๙๖๗)หรือ องค์กรการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ซึ่งจัดตั้งเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) เป็นต้น โดยให้ประเทศในกลุ่มสมาชิกมีการเปิดเสรีทางการค้า การบริการ และการลงทุน และได้มีข้อตกลงร่วมกันในการยอมรับผลการทดสอบ และใบรับรองของผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้นในบรรดากลุ่มประเทศสมาชิก (Member Economies)ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ของประเทศคู่ค้า เช่น การรับรองผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ตามมาตรฐานของ IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment (IECEE) เป็นต้นในสภาวะที่มีการเปิดเสรีทางการค้าจำเป็นอย่างมาก ที่บริษัทผู้ผลิตต้องผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออกซึ่ง ห้องปฏิบัติการทดสอบ มีส่วนช่วยสนับสนุน ในการทดสอบและแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้า ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ การผลักดันให้มีการตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreement: MRA) ของกลุ่มการร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นขบวนการหนึ่งที่ห้องปฏิบัติการทดสอบจะต้องเข้ามามีบทบาท ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย หากประเทศใดไม่มีห้องปฏิบัติการทดสอบ ในการสนับสนุนก็จะเสียเปรียบต่อประเทศคู่ค้าในกลุ่มสมาชิก ห้องปฏิบัติการทดสอบดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานจากองค์กรที่เชื่อถือและได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้า ด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นหลักประกันในสินค้า ของประเทศคู่ค้าที่ได้มีการตกลงยอมรับร่วมกัน ในการทำกิจกรรมการค้าร่วมกัน [๑]


  ๔. หลักการพื้นฐานของการทดสอบ
  up

         ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์หรือสินค้าต่างๆ ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดผู้ซื้อหรือผู้บริโภคจะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่า สิ่งที่ผู้ผลิตกล่าวอ้างถึง มีความสามารถหรือข้อกำหนดด้านเทคนิค ในสินค้าของผู้ผลิตถูกต้อง โดยปกติผู้ผลิตจะโฆษณาอ้างถึงสินค้าว่ามีการผลิตตามข้อกำหนด ตามมาตรฐานของประเทศ  หรือมาตรฐานระหว่างประเทศแต่สิ่งที่จะยืนยันคำกล่าวของผู้ผลิตต่อสินค้าคือ การทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่เป็นกลางที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตเพื่อเป็นสิ่งที่จะยืนยันในขบวนการของผู้ผลิต ว่ามีการตรวจสอบการผลิตที่เข้มงวดหรือไม่ มีการสุ่มตัวอย่าง ของการผลิตสินค้าตรวจสอบหรือไม่ ถ้าสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะมีการดำเนินการอย่างไร หากผู้ผลิตนำสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานส่งไปจำหน่ายถึงแม้ว่าจะระบุให้เป็นสินค้าตำหนิ ที่มีราคาถูก ก็จะมีผลเสียต่อผู้บริโภค เพราะโดยปกติ ผู้ผลิตก็ไม่ระบุถึงรายละเอียด ของสินค้าที่ไม่ผ่านข้อกำหนด ในกรณีที่มีตำหนิเป็นรอยการขีดข่วนอาจจะไม่ส่งผลเสียอย่างร้ายแรง แต่ถ้าเป็นผลทางด้านเทคนิคที่มองไม่เห็นก็จะเป็นผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้นการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบจะเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์  อุปกรณ์ หรือสินค้า ที่ได้วางจำหน่ายจริงในท้องตลาด โดยปกติการทดสอบผลิตภัณฑ์ ประเภทอุปกรณ์โทรคมนาคม ตามข้อกำหนด
พื้นฐานด้านเทคนิค ทั่วไปมีดังนี้

                 ก) การทดสอบคุณสมบัติทางเทคนิค (Performance Test)
                 ข) การทดสอบความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility: EMC Test)
                 ค) การทดสอบด้านความปลอดภัย (Safety Test)

       ๔.๑ การทดสอบคุณสมบัติทางเทคนิค (Performance Test)

       การทดสอบตามข้อกำหนด (Performance Test หรือ Compliant Test) เป็นการทดสอบด้านเทคนิค หรือตามความต้องการของผู้บริโภคหรือตาม
มาตรฐานทั่วไปซึ่งอาจจะเป็นข้อกำหนดที่ผู้บริโภคระบุความต้องการเฉพาะอย่างเพิ่มเติม หรืออาจจะเป็นมาตรฐานที่ได้มีการยอมรับระหว่างประเทศ ดังนั้นการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจะเป็นการทดสอบด้านเทคนิคตามความต้องการที่ได้มีการกำหนดหรือตกลงกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ขายในข้อตกลงของการทดสอบจะต้องระบุข้อกำหนด วิธีการทดสอบที่ถูกต้องแน่นอนเป็นมาตรฐานภายใต้สภาวะการควบคุม ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น

            ๔.๑.๑) เกณฑ์การคัดเลือกประสบการณ์และความสามารถของเจ้าหน้าที่ทดสอบ
            ๔.๑.๒) การควบคุมสภาวะแวดล้อมของการทดสอบ ให้เป็นไปตามที่กำหนดเช่น อุณหภูมิ ความชื้น ฝุ่นละออง หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น
            ๔.๑.๓) ความถูกต้องเหมาะสมของช่วงการวัดของเครื่องมือทดสอบกับข้อกำหนดความสามารถ ในการวัดของเครื่องมือการตรวจสอบสภาพ ของ
เครื่องมือ วิธีการทดสอบ และการสอบเทียบเครื่องมือให้ถูกต้องอยู่เสมอตามระยะเวลาที่กำหนด

            การควบคุมสภาวะการทดสอบต่างๆ ข้างต้น เป็นการสร้างความเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคโดยผลการทดสอบจะสามารถยืนยันความถูกต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หรือสามารถเปรียบเทียบผลการทดสอบเทียบเคียงกับห้องปฏิบัติการ
ทดสอบอื่นได้ ดังนั้นผลการทดสอบที่เชื่อถือจะต้องได้มาจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

       ๔.๒ การทดสอบความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility: EMC Test)

       การทดสอบการใช้งานร่วมกันของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่มีการใช้งานทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการทำงานของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้านั้นๆ จะต้องไม่ส่งสัญญาณไปการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอื่นที่มีการใช้งานร่วมกัน หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อมีสัญญาณเรียกเข้าจะมีการเหนี่ยวนำสัญญาณรบกวน การใช้งานของโทรศัพท์พื้นฐาน หรือเครื่องขยาย ที่กำลังใช้งาน หรือเมื่อกรณีคอมพิวเตอร์จะเกิดสัญญาณรบกวนการรับฟังของวิทยุรวมทั้งกรณีที่สถานีวิทยุชุมชนส่งสัญญาณรบกวนสัญญาณของสถานีวิทยุเดิม หรือรบกวนสัญญาณของสถานีวิทยุการบิน เป็นต้น
      การทดสอบด้านความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นการทดสอบตามข้อกำหนด หรือมาตรฐานในการใช้งานร่วมกันของอุปกรณ์ เช่น กำลังส่งไฟฟ้า (Power) ที่คลื่นความถี่และสนามแม่เหล็ก ต้องไม่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้งานอยู่ภายในบริเวณใกล้เคียงการตรวจสอบความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ

               ก) การแพร่กระจายสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Interference: EMI) แยกได้เป็นการปล่อยสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านทางตัวนำ (Conducted Emission) และการปล่อยสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการแผ่กระจายคลื่นทางอากาศ (Radiated Emission)
               ข) การต้านสัญญาณรบกวนจากแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Susceptibility:EMS) แยกได้เป็นความอ่อนไหวต่อสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านทางตัวนำ (Conducted Susceptibility) และความอ่อนไหวต่อสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการแผ่กระจายคลื่นทางอากาศ (Radiated Susceptibility)

       ๔.๓ การทดสอบด้านความปลอดภัย (Safety Test)

      การทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคมด้านความปลอดภัย มีปัจจัยในการตรวจสอบมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ เนื่องจากอุปกรณ์โทรคมนาคมมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับการใช้งานของผู้บริโภค และมีบางส่วนที่ต่อเชื่อมกับโครงข่ายโทรคมนาคม การทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคม ด้านความปลอดภัยมีการแบ่งงานการทดสอบ ดังนี้

               ๔.๓.๑ การทดสอบเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ (Safety of Users Test) เป็นการตรวจสอบว่าอุปกรณ์โทรคมนาคมนั้นไม่มีชิ้นส่วนใดก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ เช่น ไม่มีชิ้นส่วนใดที่แหลมคมที่จะทำให้เกิดบาดแผล มีการออกแบบอุปกรณ์ให้มีเสถียรภาพไม่ให้เกิดการล้มเสียหายได้ง่ายที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือระดับเสียงที่หูฟังของโทรศัพท์จะต้องไม่สูงเกินกว่าที่จะเป็นอันตรายต่อเยื่อประสาทหู เป็นต้น
               ๔.๓.๒ การทดสอบเพื่อความปลอดภัยของโครงข่าย (Safety for Network Test) เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์โทรคมนาคม ที่จะนำมาต่อเชื่อมใช้งานกับโครงข่ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับโครงข่ายหรือทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของโครงข่ายลดลง
               ๔.๓.๒ การทดสอบสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Test) อุปกรณ์โทรคมนาคม ที่ต้องใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ในการทำงาน ซึ่งตามมาตรฐานความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีการต่อใช้งาน กับไฟฟ้า หากมีกระแสรั่วไหล อาจจะทำให้ผู้ใช้งานได้รับอันตรายได้  ดังนั้นอุปกรณ์โทรคมนาคม หรือผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางไฟฟ้า ถูกกำหนดให้มีการทดสอบค่าความปลอดภัย ทางไฟฟ้าต่างๆ เพื่อที่จะไม่ทำให้เกิด
อันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคในเบื้องต้นดังนี้

                     ก) การทดสอบการทนต่อสภาวะแรงดันไฟฟ้าสูง โดยการป้อนไฟแรงดันสูงเข้าระหว่างวงจรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในกับตัวถังหรือสายดินด้วยแรงดันประมาณ ๑,๒๕๐-๑,๕๐๐ โวลต์เอซี (Volt Alternating current:VAC) เพื่อตรวจสอบว่าฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์สามารถทนแรงดันทาง
ไฟฟ้าไม่ให้เข้าสู่ตัวสัมผัส

                     ข) การทดสอบความต้านทานฉนวน เป็นการทดสอบคุณภาพของชิ้นส่วน ที่เป็นฉนวนว่าสามารถป้องกันไฟฟ้า ระหว่างส่วนต่าง ๆ

                     ค) การตรวจสอบกระแสไฟรั่วเพื่อตรวจว่ามีกระแสไฟรั่วระหว่างแหล่งจ่ายไฟและสายดินน้อยกว่าค่าที่กำหนดตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยหรือไม่

                     ง) ทดสอบความต่อเนื่อง ของสายดินเป็นการตรวจสอบสายดิน ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางไฟฟ้า หากมีการรั่วไหลของไฟฟ้า จะต้องลง
สู่ระบบสายดิน เป็นการลดความต่างศักย์ไฟฟ้า ให้เหลือน้อยที่สุด หรือให้ระบบตัดการทำงานของวงจรทางไฟฟ้า ซึ่งเป็นการตรวจสอบระบบสายดินที่จะต้องมีการต่อเชื่อมกันทั้งระบบและติดต่อถึงกันอย่างทั่วถึง

                    จ) ขนาดของสายดินต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนดโดยสามารถทน ต่อกระแสไฟฟ้าได้ถึง ๒๕ ~ ๓๐ แอมป์ (Ampere: A) ทั้งนี้หากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ทางไฟฟ้าเกิดผิดปกติ มีการลัดวงจรเกิดขึ้น ขนาดของสายดินจะต้องเพียงพอ เพื่อทนต่อสภาวะกระแสสูงของการลัดวงจร ในส่วนของจุดต่อเชื่อมต่อต่างๆ ต้องสามารถรองรับปริมาณกระแสสูงได้นานเพียงพอที่จะป้องกันอันตรายได้โดยไม่ขาดออกจากกัน
         เมื่อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวผ่านการทดสอบหลักๆเบื้องต้นหลังจากนั้น จะถูกนำไปทดสอบความทนทานทางกล ความร้อน ความชื้น ฯลฯ และจากนั้นจะถูกนำมาทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าซ้ำอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจในขบวนการทดสอบ ดยมีขบวนการทดสอบทวนซ้ำอีกครั้งหลังจาก ที่ผ่านสภาวะการทดสอบอื่น แสดงให้เห็นถึงความรัดกุมและความน่าเชื่อถือของขบวนการทดสอบ [๒]

 

  ๕. การทดสอบอื่นๆ   up

           การทดสอบในห้องปฏิบัติการจะต้องมีการระบุเงื่อนไข ในการทดสอบให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อม ตามที่กำหนดและควบคุมได้ เช่นอุณหภูมิความชื้นฝุ่นละออง หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้าของอุปกรณ์ เป็นต้น แต่สภาพการใช้งานจริงของอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า ปัญหาที่เกิดขึ้น จะต่างกันตามสภาวะแวดล้อมของแต่ละประเทศ ดังนั้นผู้ให้บริการ อาจจะมีการทดสอบการใช้งานจริง ในภาคสนาม (Field Test) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์นั้นๆ ในสภาวะการใช้งานจริงการทดสอบใช้งานจริงในภาคสนามนี้ ไม่สามารถกำหนด เงื่อนไขสภาวะแวดล้อม  หรือแม้กระทั่ง การใช้งาน  หรืออุปนิสัยของผู้บริโภคได้  การทดสอบการใช้งานจริงในภาคสนามจะเป็นข้อมูล ที่ระบุความเหมาะสม ของการใช้งานของอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้านั้นๆ ซึ่งในแต่ละประเทศ อาจจะไม่เหมาะสม กับการใช้งานในอีกภูมิภาคหนึ่ง ดังนั้น ผู้ผลิตที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบจะนำข้อมูลข้อบกพร่องต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ของตนเองไปแก้ไขปรับปรุงเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นๆ ต่อไป
        ในส่วนของการให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารที่ต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น เช่น อุปกรณ์ต่างชนิดต่างเครื่องหมายการค้ากันอาจประสบปัญหาได้อุปกรณ์ที่จัดหาใหม่ จะต้องทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์เดิม ที่มีการติดตั้งใช้งานอยู่ดังนั้นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมจะต้องมีการทดสอบอุปกรณ์ที่ละเอียด และซับซ้อนมากกว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอื่นๆ ทั่วไป โดยเฉพาะการทดสอบความสอดคล้องกัน ของผลิตภัณฑ์ (Conformance Test) และการทดสอบการทำงานร่วมกันของผลิตภัณฑ์ (Interoperation Test) เพื่อให้เกิดความมั่นใจ (Reliability) ในการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
       

  ๖. ความเที่ยงตรงของการ   up

         เป็นสิ่งที่ยืนยันความน่าเชื่อถือ และการยอมรับในรายงานผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบ โดยมีปัจจัยหลายชนิดที่มีผลกระทบต่อความเที่ยงตรงของการวัดเช่นวิธีการวัด ความชำนาญและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ทดสอบ ความถูกต้องของเครื่องมือวัด รวมถึงแหล่งต่างๆ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดของการวัด (Different Sourceof Error) ที่มีผลต่อค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement) ซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบได้เข้าใจและตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นอย่างดี ดังนั้นห้องปฏิบัติการทดสอบจึงได้มีขบวนการและเทคนิคเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลของค่าการวัดให้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ โดยสามารถตรวจสอบหาค่าย้อนกลับได้ ซึ่งเป็นหลักการวิธีปฏิบัติเบื้องต้น และยึดถือปฏิบัติโดยห้องปฏิบัติ การทดสอบที่มีมาตรฐาน
        ความน่าเชื่อถือผลของการทดสอบของห้องปฏิบัติการ คือการพิจารณาการใช้งานของอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์นั้นแล้วจึงตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐาน ซึ่งจะผูกพันไปถึงขบวนการทดสอบ และวิธีการวัดที่ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงการวัด และการหาค่าความไม่แน่นอน ของการวัด (Uncertainty of Measurement) แล้วนำมาประเมินกับค่าที่วัดได้ ตามหลักวิชาการ วิเคราะห์ ประเมินผล ซึ่งขบวนการเหล่านี้ได้มีการปฏิบัติโดยห้องปฏิบัติการที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับใช้กำหนดคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
    
      

  ๗. บริการโทรเลข (Telegraph Service)   up

         ประเทศต่างๆ มีการร่วมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ในการค้า การลงทุน และการบริการ เช่น WTO ASEAN และ APEC เป็นต้น จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเปิดเสรีทางการค้าในตลาดโลก ลดขั้นตอนการนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ ลดกำแพงภาษีระหว่างประเทศ และเป็นการสร้างความมั่นคงทางการค้า ของกลุ่มสมาชิกการตกลงยอมรับเป็นการจัดทำข้อตกลง ร่วมกันทางการค้าของประเทศคู่ค้า ในกลุ่มประเทศสมาชิกนั้นๆ เช่น APEC ASEAN และ WTO เป็นต้น เพื่อให้ประเทศในกลุ่มสมาชิกมีการเปิดเสรีทางการค้า การบริการ และการลงทุน โดยมีการยอมรับผลการทดสอบและใบรับรองในบรรดากลุ่มประเทศสมาชิกที่มีการทำข้อตกลงยอมรับร่วมโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

            ก) ลดกำแพงภาษีของสินค้าของประเทศในกลุ่มสมาชิก
            ข) เปิดการค้าเสรีทางสินค้าของประเทศในกลุ่มสมาชิก
            ค) ลดมาตรการกีดกันทางการค้าและการลงทุน โดยเปิดให้มีการเข้าสู่ตลาด (Market Access) ของประเทศในกลุ่มสมาชิก
            ง) จัดให้มีมาตรฐานหรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของสินค้าของประเทศในกลุ่มสมาชิก

          ในภาคอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ แต่เดิมนั้นประเทศผู้ซื้อได้มีข้อกำหนดในการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์หรือสินค้าก่อนที่จะให้มีการให้จำหน่ายภายในประเทศนั้นได้ต่อมาสมาชิกของกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้มีการทำข้อตกลงยอมรับร่วมที่จะยอมรับผลการตรวจสอบและทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศผู้ผลิตเอง โดยห้องปฏิบัติการทดสอบนั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับ และได้มาตรฐานของการตรวจสอบและทดสอบตามที่กำหนด ห้องปฏิบัติการทดสอบจะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของประเทศ หากประเทศใดไม่มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ให้บริการแก่หน่วยงานภาคอุตสาหกรรมแล้วผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ส่งออก จะต้องไปทำการทดสอบที่ประเทศคู่ค้าแทนทำให้เกิดความเสียเปรียบและเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศได้
 
                                                                           

รูปที่ ๗.๑ ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออกไปยังประเทศอื่น
 

          ห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศผู้ส่งออก จะทำหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของผู้ผลิตภายในประเทศตามข้อกำหนดตกลงร่วมที่ได้ทำไว้กับประเทศคู่ค้าให้มีคุณภาพตามข้อตกลง หรือมาตรฐานที่กำหนดก่อนที่จะส่งไปจำหน่ายดังขั้นตอนตัวอย่าง ดังรูปที่ ๗.๑ กิจกรรมของห้องปฏิบัติการทดสอบดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการส่งออกให้แก่หน่วยงานภาคเอกชนของอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อการส่งออก โดยห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศจะต้องเป็นห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน IEC/ISO 17025 สิ่งที่จำเป็นและเป็นสาระสำคัญของห้องปฏิบัติการทดสอบคือ เครื่องมือวัดจะต้องมีความเที่ยงตรงถูกต้องและมีการใช้งานภายใต้สภาวะการควบคุมตามที่กำหนด และเครื่องมือเหล่านี้จะต้องได้รับการสอบเทียบในระยะเวลาที่เหมาะสมจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน IEC/ISO 17205 เช่นกัน [๒]


  ๘.
จดหมายเหตุ  up

หตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบทางโทรคมนาคม แสดงในตารางที่ ๘.๑
 

                                         ตารางที่ ๘.๑ ตารางจดหมายเหตุ
 

..
(
..)

เหตุการณ์สำคัญ


๒๕๑๐

(1967)

ก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (APEC) เพื่อร่วมกิจกรรมร่วมในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านต่างๆ รวมถึงการจัดทำข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับมาตรการทางการทดสอบทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และอื่นๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน


๒๕๓๒

(1989)

ประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการตกลงร่วม ทางการค้าในกลุ่มประเทศสมาชิก(MRA)โดยเข้าร่วมความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจ
ในเอเชียแปซิฟิก (ASEAN) รวมถึงความร่วมมือและการจัดทำข้อตกลงร่วมกัน ในการยอมรับผลการทดสอบพร้อมใบรับรองผลิตภัณฑ์


๒๕๔๑
(1998)


 

ก่อตั้งองค์การการค้าโลก (WTO) โดยให้ประเทศสมาชิกมีการเปิดเสรีทางการค้า การบริการ และการลงทุนและได้มีข้อตกลงร่วมกันในการยอมรับ ผลการทดสอบทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ พร้อมใบรับรองผลิตภัณฑ์ในบรรดาประเทศสมาชิก

   
 

  ๙.บรรณานุกรม up

[๑] APEC TEL WG Training Program, MRA Phase II Implementation Workshop. 12-16 December 2005 TOT Academy, Bangkok Thailand.

[๒] ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า, มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: มอก. 1195-2536