สารบัญ
 อภิธานศัพท์ (Glossary)
 บทคัดย่อ(ไทย อังกฤษ)
 บทนำ
โครงสร้างพื้นฐาน
 เครือข่าย PON สำหรับ FTTH
 จดหมายเหตุ
 บรรณานุกรม
บทสารานุกรมอื่น ๆ
โทรคมนาคม: นิยามและความหมาย
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๑ - โทรเลขและโทรศัพท์
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๒ - คลื่นวิทยุและการสื่อสารไร้สาย
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๓ - การ
สื่อสารด้วยแสงและการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๔-การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ประวัติศาสตร์การสื่อสารไทย: ยุคอดีต
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: วิวัฒนาการโทรเลขและโทรพิมพ์
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับกิจการโทรคมนาคม
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: ยุคเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
พื้นฐานร่วมเทคโนโลยี
โทรคมนาคมกับการสื่อสาร
มวลชน
พื้นฐานกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าด้านสื่อสาร
วิทยาการการทดสอบทางโทรคมนาคม

วิทยาการวางแผนและการสร้างแผนที่นำทางเทคโนโลยี
โทรคมนาคม

เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม
พื้นฐานดัชนีวรรณกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและ
แขนงที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการวิทยุโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่และมาตรฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
สมาคมวิชาการไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศกับกิจกรรมวิชาการ
ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความถี่วิทยุเพื่อการสื่อสาร
การบริหารจัดการทรัพยากรการสื่อสารวิทยุเบื้องต้น
รหัสมอร์สเพื่อการสื่อสาร
กล้ำสัญญาณพื้นฐานเพื่อ
การสื่อสาร
พื้นฐานเทคโนโลยีรหัสควบคุมความผิดพลาดสำหรับการ
สื่อสาร
พื้นฐานการแผ่สเปกตรัมสำหรับการสื่อสาร
หลักการของซีดีเอ็มเอ
หลักการเทียบจังหวะสัญญาณโทรคมนาคม
หลักการของปริมาณการใช้งานวงจรสื่อสารและหมายเลขโทรคมนาคม
โครงข่ายการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงเอสดีเอช
พื้นฐานคุณภาพการบริการในเครือข่ายการสื่อสาร
เครือข่ายเฉพาะที่
เทคโนโลยีเอทีเอ็ม 
อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล
เวอร์ชัน ๖
โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า
 พื้นฐานสายส่งสัญญาณสำหรับการสื่อสาร
 วิทยาการโทรศัพท์พื้นฐานและโครงข่าย
 เทคโนโลยีชุมสายโทรศัพท์พื้นฐาน
หลักการของระบบตรวจสอบคู่สายโทรศัพท์พื้นฐาน
พื้นฐานระบบเทเลกซ์
หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องโทรสาร
เทคโนโลยีสื่อสารผ่านสายความเร็วสูง: ดีเอสแอล
การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
โทรเลขเชิงแสง
พื้นฐานการสื่อสารเชิงแสง
พื้นฐานระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง
พื้นฐานระบบเส้นใยนำแสงสู่บ้าน
ระบบสื่อสัญญาณแสงหลายช่องแบบ DWDM
พื้นฐานสายอากาศวิทยุเพื่อการสื่อสาร
สายอากาศฉลาด
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะใกล้
ระบบการระบุด้วยคลื่นวิทยุหรืออาร์เอฟไอดี
วิทยาการเครือข่ายไร้สายแบบไวไฟ
วิทยุสมัครเล่น
วิทยาการเครือข่ายตรวจวัดสัญญาณแบบไร้สาย
อัลตราไวด์แบนด์สำหรับการสื่อสารไร้สาย
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๔๗๐ เมกกะเฮิรตซ์
การสื่อสารเหนือพื้นน้ำ
เครือข่ายเคเบิลใต้น้ำและ
การเชื่อมต่อในประเทศไทย
การแพร่ภาพโทรทัศน์พื้นฐาน
การพัฒนาเทคโนโลยี
เครือข่ายโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง
เทเลเท็กซ์
การสื่อสารบรอดแบนด์
การสื่อสารบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้า
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
พื้นฐานโครงข่ายการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล
เทคโนโลยีเครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
เทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับระบบควบคุมการจำหน่ายไฟฟ้า
พื้นฐานระบบสื่อสารสำหรับการจ่ายไฟฟ้า
วิทยาการการสื่อสารข้อมูลจราจรผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็ม
พื้นฐานระบบการสื่อสารเพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำ
ระบบโทรมาตรเพื่อการ
ชลประทาน
ระบบการสื่อสารเพื่อการเตือนภัยสึนามิ
ระบบการสื่อสารเพื่อการแจ้งภัยและความปลอดภัยทางทะเล
ของโลก
พื้นฐานการสื่อสารกับหอเตือนภัย
เครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อโครงการการพัฒนาภูเก็ต
ระบบสื่อสารกองทัพไทย
พื้นฐานการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม
ประวัติและพัฒนาการของดาวเทียมสื่อสาร
วิทยาการดาวเทียมธีออส
ดาวเทียมไทพัฒ
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรประเทศไทย
การรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสเพื่อการสำรวจทางการแผนที่
ระบบสำรวจข้อมูลทางสมุทรศาสตร์และสภาพ
แวดล้อมทางทะเลโดยใช้เทคโนโลยีทุ่นลอยสื่อสารผ่านดาวเทียม

   พื้นฐานระบบเส้นใยนำแสงสู่บ้าน
  
(Fiber To The Home: FTTH)

   อธิคม ฤกษบุตร
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 

  ๑. อภิธานศัพท์ (Glossary)

 
 

  เส้นใยนำแสง (Optical Fiber)

         ท่อนำแสงที่มีลักษณะโปร่งแสง มีขนาดเล็ก มีความสามารถในการนำสัญญาณแสงได้ดี (เนื่องจากมีค่าการลดทอนต่ำ) ทำให้สามารถส่งผ่านข้อมูล
         แสงไปได้ในระยะไกล เส้นใยนำแสงที่ใช้ในระบบสื่อสารมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑๒๕ไมโครเมตร ทำมาจากแก้วและอื่นๆ เส้นใยนำแสง
         อาจเรียกว่า เส้นใยแก้วหรือเส้นใยแสง เป็นต้น
 

  เคเบิลทีวี (CATV)

         ระบบโครงข่ายสื่อสารที่ให้บริการข้อมูลภาพเป็นสัญญาณหลายช่องสัญญาณระบบเคเบิลทีวีขนาดเล็กจะให้บริการผู้ใช้เป็นจำนวนไม่มาก เช่น ระบบ
         ที่ใช้ในโรงแรมหรือหมู่บ้านจัดสรร สำหรับระบบเคเบิลทีวีขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่ให้บริการกว้าง ผู้รับบริการมักต้องสมัคร เป็นสมาชิกเพื่อขอรับบริการ
         ระบบโครงข่ายเคเบิลทีวีมีทั้งที่เป็นระบบสายเคเบิลและระบบไร้สาย

  บรอดแบรนด์ (Broadband)

         ระบบสื่อสารร่วมดิจิทัล ที่ให้บริการข้อมูลหลายชนิดได้พร้อมกัน เป็นระบบที่มีอัตราเร็วของข้อมูลสูงมากทำให้สามารถสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น
         สัญญาณภาพเคลื่อนไหวได้

  ระบบสื่อสัญญาณแบบเอฟทีทีซี (Fiber-To-The-Curb: FTTC)

         ระบบสื่อสัญญาณเชิงแสงที่ใช้เส้นใยนำแสงเป็นสายส่งสัญญาณโดยเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายและหัวถนนหรือปากทางเข้าหมู่บ้านจากนั้นจะใช้สาย
         ส่งสัญญาณชนิดเพื่อเชื่อมต่อไปยังบ้านผู้ใช้ปลายทาง

  เครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน (Public Switched Telephone Network: PSTN)

         ระบบโครงข่ายสื่อสัญญาณเสียง หรือโทรศัพท์แบบดั้งเดิมเดิมข้อมูลเสียง ที่เดินทางในโครงข่ายมีลักษณะเป็นสัญญาณแอนะล็อกและมีการแปลง
         เป็นสัญญาณดิจิทัลโดยลำดับ


  การสื่อสารข้อมูลขาลง (downstream)

          การรับส่งข้อมูลที่มีทิศทางจากสถานีที่ให้บริการไปยังผู้ใช้ปลายทางโดยส่วนใหญ่มีความเร็วสูงกว่าการสื่อสารข้อมูลขาขึ้น

  การสื่อสารข้อมูลขาขึ้น (upstream)

          การรับส่งข้อมูลที่มีทิศทางจากผู้ใช้ปลายทางไปยังสถานีที่ให้บริการโดยส่วนใหญ่มีความเร็วต่ำกว่าการสื่อสารข้อมูลลขาลง
 
        

  ๒. บทคัดย่อ up

        ระบบเส้นใยนำแสงสู่บ้าน (Fiber To The Home-FTTH) เป็นระบบสื่อสัญญาณเชิงแสงที่ใช้เส้นใยนำแสงต่อเชื่อมโยงจากโครงข่ายสื่อสารไปยังบ้านผู้เช่า (subscriber) หรือผู้ใช้ปลายทาง (end user) เพื่อทำให้ระบบการเข้าถึง (access) มีความเร็วสูง สามารถสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังทำให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถใช้งานอุปกรณ์สื่อสารได้หลายชนิดพร้อมกัน เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบเคเบิลทีวี (CATV) ระบบสื่อสารแบบ บรอดแบรนด์(Broadband) เป็นต้น โดยจะส่งสัญญาณผ่านเส้นใยนำแสงเพียงเส้นเดียวหรือคู่เดียว

  Abstract   up

         Fiber to the Home (FTTH) is an optical signal communication that utilizes an optical fiber to connect from the central network to the subscribers or end users in order to achieve a high-speed access.   This system provides a high bandwidth communication channel and supports multiple communication services, those are high-speed internet, Cable TV, and Communication broadband It could be provided simultaneously for each user via only a single or pair of fiber optic cable.

  ๓. บทนำ up  

         ระบบเส้นใยนำแสงสู่บ้าน (FTTH) นำมาใช้เพื่อเชื่อมโยงสายส่งสัญญาณ ด้วยเส้นใยนำแสงไปสู่บ้านผู้เช่าโดยตรง เริ่มขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1970 (พ.ศ. ๒๕๑๓) แต่เนื่องจากระบบและเส้นใยนำแสง มีราคาสูงเมื่อเทียบกับระบบสายส่งทองแดงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงเส้นใยนำแสงสู่บ้านผู้เช่าโดยตรง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนในส่วนนี้จึงมีการพัฒนาระบบ FTTC (fiber To The Curb) และ HFC (Hybrid Fiber/Coax)โดยระบบ FTTC และ HFC จะใช้ระบบสายส่งสัญญาณแบบผสม คือการนำเส้นใยนำแสงและสายส่งทองแดงมาใช้งานร่วมกันภายในโครงข่ายการทำงานของระบบ FTTC จะใช้สายส่งเส้นใยนำแสงเชื่อมโยงระหว่างโครงข่ายและหัวถนนหรือปากทางเข้าหมู่บ้านเท่านั้น แต่ในส่วนของสายส่งที่เข้าถึงบ้านผู้เช่าหรือผู้ใช้บริการจะเป็นสายทองแดง ทำให้ระบบ FTTC และ HFC มีราคาถูกกว่าระบบ FTTH มาก แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถให้บริการข้อมูลความเร็วสูงได้เนื่องจากโครงข่ายส่วนใหญ่ใช้เส้นใยนำแสงเป็นท่อนำสัญญาณ ดังนั้นจึงมีการใช้ระบบ HFC มากกว่า FTTC เนื่องจากระบบสายส่งมีส่วนประกอบของสายส่งทองแดงมากกว่าจึงทำให้มีราคาถูก ตัวอย่างของระบบ HFC ที่นำมาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ ระบบเคเบิลทีวี (ส่วนของเคเบิลไม่ใช่ส่วนของการรับสัญญาณผ่านดาวเทียม) เป็นต้น แต่เมื่อมีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต จึงทำให้ความต้องการการสื่อสารข้อมูล และปริมาณผู้ใช้ที่ต้องการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงเริ่มมีมากขึ้น เช่น กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นธนาคารต้องการเชื่อมโยงระบบสื่อสารข้อมูลระหว่างสาขา ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นต้น ดังนั้นผู้ให้บริการจึงได้นำระบบบริการสื่อสารร่วมแบบดิจิทัลหรือ ISDN (Integrated Services Digital Network) เข้ามาใช้โดยมีระบบการทำงานสื่อสารข้อมูลแบบดิจิทัล ทำให้ข้อมูล ต่าง ๆ ที่มีลักษณะพื้นฐานไม่เหมือนกันสามารถสื่อสารร่วมกันได้เนื่องจากข้อมูลทุกประเภทจะถูกทำให้เป็นดิจิทัล จึงมีสถานะเพียงสองระดับ คือ ศูนย์ “0” และหนึ่ง “1” เท่านั้น ดังนั้นข้อมูลทุกชนิด จึงถูกระบบมองเห็นเป็นแบบเดียวกันหมด ทำให้สื่อสารร่วมกันได้ นอกจากนี้ระบบ ISDN ยังถูกออกแบบให้ใช้สายส่งเส้นใยนำแสงเชื่อมโยง ไปยังบ้านผู้เช่าหรือสำนักงานได้โดยตรง โดยผู้เช่าสามารถแจ้งความจำนงและเสียค่าบริการเฉพาะก็สามารถใช้งานได้ สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลส่วนตัวด้วยท่อสัญญาณขนาดใหญ่สามารถทำได้ด้วยการเช่าสายส่ง (leased line) ที่เป็นเส้นใยนำแสง [๑][๒]

          ระบบเส้นใยนำแสงสู่บ้าน หรือ FTTH มีพื้นฐานมาจากระบบ ISDN ที่มีการใช้เส้นใยนำแสงเชื่อมโยงไปยังบ้านผู้เช่า แต่ ISDN จะเน้นระบบสลับสายหรือสวิตชิ่ง (switching) ประกอบกับการเช่าคู่สายเส้นใยนำแสง เพื่อขอใช้บริการมีราคาสูงทำให้ระบบ ISDN ไม่เป็นที่นิยมของผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตที่เป็นผู้ใช้ปลายทางทั่วไป แต่เนื่องจากปริมาณการสื่อสารข้อมูลที่เพิ่มขึ้น จึงมีการพัฒนาระบบ ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Loop) ขึ้นเพื่อให้ผู้เช่าสามารถใช้สายส่งทองแดงเดิมได้ในขณะเดียวกันก็สามารถสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงได้ในอัตราค่าบริการที่ไม่สูงนัก แต่เนื่องจากระบบ ADSL มีปัญหาในการให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เช่น ข้อมูลภาพนิ่งที่มีความละเอียดสูงและ ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว จึงทำให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการแบบบรอดแบนด์(Broadband)มากยิ่งขึ้นตามมาประกอบกับเทคโนโลยีของระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสงมีการพัฒนามากขึ้น จึงทำให้ระบบสื่อสารเชิงแสงมีราคาถูกลง ดังนั้นจึงได้มีการนำเทคโนโลยี FTTH เข้ามาใช้สำหรับการให้บริการข้อมูลที่มีความเร็วสูง


  ๔. โครงสร้างพื้นฐาน
   up

         โครงสร้างพื้นฐานของระบบ FTTH แสดงดังรูปที่ ๔.๑ ในระบบ FTTH จะมีชุมสายที่เป็นสำนักงานกลาง (Central Office: CO หรือ Host Digital Terminal: HDT หรือ Head End: HD) ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับสัญญาณการให้บริการไปยังผู้ใช้ที่อยู่ในเขตควบคุมของ CO รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบโครงข่ายสื่อสารเพื่อรับส่งข้อมูลไปยังส่วนต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ [๓][๔]

                                                           
      รูปที่ ๔.๑ โครงสร้างพื้นฐานของระบบ FTTH
 

ภายในชุมสาย จะประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่สำหรับการประมวลสัญญาณ เช่น ตัดต่อหรือสลับสาย (switching) จัดหาเส้นทางการเดินทางของข้อมูล (routing) และอื่นๆ ตามที่จำเป็น สำหรับช่วงเส้นทางระหว่างชุมสายกับบ้านผู้ใช้บริการ เป็นงานข่ายสายตอนนอก ประกอบด้วยเส้นใยนำแสงเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบ้านผู้ใช้บริการในลักษณะของการกระจาย (distribution) ไปยังชุมชนเข้าสู่บ้านผู้ใช้ตามลำดับ ส่วนปลายของเส้นใยนำแสงที่อยู่ภายในบ้านของผู้ใช้ จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ONU (Optical Network Unit) หรือ ONT (Optical Network Termination) ทำหน้าที่กระจายสัญญาณทั้งในรูปแบบของสัญญาณแสงและไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ใช้งานภายในบ้าน เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ โทรสารหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ทั้งนี้จำนวนอุปกรณ์ใช้งานในบ้านของผู้ใช้อาจมีได้มากกว่าหนึ่งอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับกับปริมาณข้อมูล(ความเร็ว)ความต้องการใช้บริการ และรูปแบบการให้บริการของผู้ให้บริการ (Operator)

รูปแบบการส่งสัญญาณระหว่าง CO ไปยัง ONU ในบ้านผู้ใช้ และการกระจายสัญญาณข้อมูล แสดงดังรูปที่ ๔.๒ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องยกเลิกสายโทรศัพท์เดิมเนื่องจากระบบโทรศัพท์เดิมที่ข้อมูลวิ่งอยู่บนเครือข่ายพื้นฐาน PSTN (Public Switching Telephone Network) ยังคงทำงานตามปกติ  แม้ว่า CO ของ FTTH จะมีการให้บริการโทรศัพท์ก็ตาม อุปกรณ์ ONU ภายในบ้านประกอบด้วยตัวแยกสัญญาณและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับการต่อเชื่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าปลายทาง (เช่น โทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยปกติการสื่อสารข้อมูลจาก CO ถึงบ้านผู้ใช้หรือการสื่อสารข้อมูลขาลง (downstream) และจากบ้านผู้ใช้ไปยัง CO หรือการสื่อสารข้อมูลขาขึ้น (upstream) จะมีความเร็วแตกต่างกัน ดังตัวอย่างในรูปที่ ๔.๒ ที่แสดงถึงระบบที่มีความเร็วข้อมูลขาลง (downstream) เปลี่ยนแปลงได้ระหว่าง ๑๐๐ เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ถึง ๑ กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) ในขณะที่ความเร็วข้อมูลขาขึ้น (upstream) มีค่าไม่เกิน ๑๐๐ เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) นอกจากนี้ระบบ FTTH ยังสามารถกำหนดให้ความยาวคลื่นแสงที่เป็นคลื่นพาห์ (carrier) ระหว่างการส่งข้อมูลขาลง (downstream) และขาขึ้น (upstream) มีค่าแตกต่างกัน หรือใช้ความยาวคลื่นเดียวกันก็ได้                                                          
  รูปที่ ๔.๒ รูปแบบการสื่อสัญญาณของ FTTH
   และการกระจายสัญญาณภายในบ้านผู้ใช้(ซ้าย)

 

รูปที่ ๔.๓ แสดงตัวอย่างของเคเบิลเส้นใยนำแสงชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการเชื่อมโยงไปยังบ้าน ผู้ใช้ปลายทาง เช่น สายอากาศ (aerial) เป็นสายเคเบิลที่พาดไปกับเสาไฟฟ้าชนิดร้อยท่อ (duct cable) เป็นสายเคเบิลที่สอดไปกับท่อร้อยสายเพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดกับสายเคเบิลและชนิดฝังดิน (buried cable) เป็นสายเคเบิลที่ถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงสามารถใช้ฝังใต้ดินได้โดยตรง [๒]

                                                           
  รูปที่ ๔.๓ ระบบข่ายสายเส้นใยนำแสงในระบบ FTTH
ที่มีการเชื่อมโยงเส้นใยนำแสง ทั้งที่เป็นแบบแขวนอากาศ
หรือฝังดินไปยังบ้านผู้ใช้โดยตรง


 

  ๕. เครือข่าย PON สำหรับ FTTH   up

          โครงข่ายเส้นใยนำแสงมีส่วนประกอบของอุปกรณ์ชนิดพาสซีฟ (passive) หรือ ”พอน” (PON - Passive Optical Network)ซึ่งเป็นลักษณะ ของ
โครงข่ายที่มีส่วนของอุปกรณ์เชิงแสงที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องป้อนกำลังงานจากภายนอก อุปกรณ์ชนิดพอน (PON) สามารถรองรับการทำงานในรูปแบบต่างๆ ที่อยู่ในโครงข่ายได้ในเวลาเดียวกัน การออกแบบให้ PON มีอัตราการร่วมใช้งาน (sharing ratio) ลดลงหรือการเพิ่มความยาวคลื่นแสงที่เป็นคลื่นพาห์ ทำให้ระบบ FTTH สามารถสื่อสารข้อมูลที่มีความเร็วสูงได้โดยที่ระบบไม่มีความยุ่งยาก[๕] ระบบ FTTH ใช้เครือข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟหรือ PON(Passive Optical Network)สามารถให้บริการกับผู้ใช้ ที่อยู่ห่างออกไป ตั้งแต่ไม่กี่ร้อยเมตรไปถึงหลายสิบกิโลเมตรได้ ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ ๕.๑


      ตารางที่ ๕.๑ เทคนิคของระบบเครือข่ายเชิงแสงแบบพาสซีฟหรือ PON แบบต่างๆ

ชนิด
และโปรโตคอล

ความเร็ว
และระยะทาง

สัดส่วนการแยกแสง

มาตรฐานที่ใช้

กำลังงานที่ใช้
ในสายเชื่อมโยง (Power Budget)

ชนิด
ของเส้นใยนำแสง


 

BPON


 

(Broadband Passive Optical Network)


 


 


 

ATM


 


 

622 or 155 Mb/s

Downstream 1490 nm


 

155 Mb/s upstream 1310 nm


 

20 km (max)


 


 

1:32 (max)


 

ITU G.983.3 2001


 

Class A Optics

20 dB


 

SMF

ITU G.652c/d (low or zero water peak)

ITU G.652 (std. SMF)


 

GPON


 

(Gigabit capable Passive Optical Network)


 

ATM or Ethernet


 

2.488 or 1.244 Gb/s downstream

2.488 or 1.244 Gb/s or 622 Mb/s or 155 Mb/s upstream


 

60 km (max)


 

1:64 (max)


 

ITU G.984.2


 

Class A Optics

20 dB

Class B Optics

25 dB

Class C Optics

30 dB


 

SMF

ITU G.652c/d (low or zero water peak)

ITU G.652 (std SMF)


 

EPON


 

(Ethernet Passive Optical Network)


 

1.25 Gb/s downstream (D) and upstream (U)


 

1000BASE-PX10 10km

1000BASE-PX20

20 km


 

1:16 (nominal)


 


 


 

1:32 (permitted)


 

IEEE802.3ah


 

PX-10U 23 dB

PX-10D 21 dB

PX-20U 26 dB

PX-20D 26 dB


 

SMF

ITU G.652c/d (low or zero water peak)

ITU G.652 (std SMF)

  ๖. จดหมายเหตุ    up

         ลำดับเหตุการณ์สำคัญของFTTHแสดงดังตารางที่ ๖.๑

                                                ตารางที่ ๖.๑ การนำเสนอลำดับเหตุการณ์สำคัญ

ปี พ.ศ.
 (ค.ศ.)

เหตุการณ์

๒๕๑๓
(1970)
 

ในต่างประเทศเริ่มนำระบบเส้นใยนำแสงสู่บ้าน (FTTH) มาใช้เพื่อเชื่อมโยงสายส่งสัญญาณสู่บ้านผู้เช่าโดยตรง

๒๕๔๕
(2002)

ญี่ปุ่นนำระบบ FTTH เข้ามาใช้โดยการดำเนินงานของบริษัท NTT

๒๕๔๘
(2005)

บริษัทในประเทศไทยเริ่มนำระบบ FTTH เข้ามาให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๒๕๔๙
(2006)

เริ่มมีผู้ประกอบการวางแผนที่จะระบบ FTTH เข้ามาใช้ในประเทศไทย

  ๗. บรรณานุกรม   up

[๑] อธิคม ฤกษบุตร, FTTH-Fiber-To-The-Home, วารสารสื่อสารของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, ๒๕๔๙

[๒] อธิคม ฤกษบุตร, เส้นใยแก้วและการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้น, พิมพ์รั้งที่ ๒, สำนักพิมพ์ซีดับลิวซี พริ้นติ้ง, ๒๕๔๖

[๓] F. J. Effenberger and K. W. Lu, “An Overview of FTTH Networks — Past History, Current Status, and Future Designs”, SPIE Proceeding, vol. 2917, pp. 293-304

[๔] S. T. Wilkinson and Y. Nakano, “Fiber to the Home in the US and Japan: Differences and Opportunities”, Proceedings of 2004 FTTH Conference, pp. 1-7, 2004

[๕] B. Perkians, “Optimal Splitter Placement in PONs”, Proceedings of 2004 FTTH Conference