สารบัญ
 อภิธานศัพท์ (Glossary)
 บทคัดย่อ(ไทย อังกฤษ)
 บทนำ
สมาชิกของสมาคมวิชาการ ECTI
 กิจกรรมสมาคมวิชาการ ECTI
 กิจกรรมวิชาการด้าน
การสื่อสารโทรคมนาคม
 จดหมายเหตุ
 บรรณานุกรม
บทสารานุกรมอื่น ๆ
โทรคมนาคม: นิยามและความหมาย
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๑ - โทรเลขและโทรศัพท์
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๒ - คลื่นวิทยุและการสื่อสารไร้สาย
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๓ - การ
สื่อสารด้วยแสงและการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม
ประวัติการสื่อสาร
โทรคมนาคมโลก ๔-การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ประวัติศาสตร์การสื่อสารไทย: ยุคอดีต
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: วิวัฒนาการโทรเลขและโทรพิมพ์
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับกิจการโทรคมนาคม
ประวัติศาสตร์การสื่อสาร
โทรคมนาคมไทย: ยุคเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
พื้นฐานร่วมเทคโนโลยี
โทรคมนาคมกับการสื่อสาร
มวลชน
พื้นฐานกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าด้านสื่อสาร
วิทยาการการทดสอบทางโทรคมนาคม

วิทยาการวางแผนและการสร้างแผนที่นำทางเทคโนโลยี
โทรคมนาคม

เศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม

โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม
พื้นฐานดัชนีวรรณกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและ
แขนงที่เกี่ยวข้อง
วิวัฒนาการวิทยุโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่และมาตรฐานโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
สมาคมวิชาการไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศกับกิจกรรมวิชาการ
ชมรมไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความถี่วิทยุเพื่อการสื่อสาร
การบริหารจัดการทรัพยากรการสื่อสารวิทยุเบื้องต้น
รหัสมอร์สเพื่อการสื่อสาร
กล้ำสัญญาณพื้นฐานเพื่อ
การสื่อสาร
พื้นฐานเทคโนโลยีรหัสควบคุมความผิดพลาดสำหรับการ
สื่อสาร
พื้นฐานการแผ่สเปกตรัมสำหรับการสื่อสาร
หลักการของซีดีเอ็มเอ
หลักการเทียบจังหวะสัญญาณโทรคมนาคม
หลักการของปริมาณการใช้งานวงจรสื่อสารและหมายเลขโทรคมนาคม
โครงข่ายการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงเอสดีเอช
พื้นฐานคุณภาพการบริการในเครือข่ายการสื่อสาร
เครือข่ายเฉพาะที่
เทคโนโลยีเอทีเอ็ม 
อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล
เวอร์ชัน ๖
โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า
 พื้นฐานสายส่งสัญญาณสำหรับการสื่อสาร
 วิทยาการโทรศัพท์พื้นฐานและโครงข่าย
 เทคโนโลยีชุมสายโทรศัพท์พื้นฐาน
หลักการของระบบตรวจสอบคู่สายโทรศัพท์พื้นฐาน
พื้นฐานระบบเทเลกซ์
หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องโทรสาร
เทคโนโลยีสื่อสารผ่านสายความเร็วสูง: ดีเอสแอล
การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
โทรเลขเชิงแสง
พื้นฐานการสื่อสารเชิงแสง
พื้นฐานระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง
พื้นฐานระบบเส้นใยนำแสงสู่บ้าน
ระบบสื่อสัญญาณแสงหลายช่องแบบ DWDM
พื้นฐานสายอากาศวิทยุเพื่อการสื่อสาร
สายอากาศฉลาด
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะใกล้
ระบบการระบุด้วยคลื่นวิทยุหรืออาร์เอฟไอดี
วิทยาการเครือข่ายไร้สายแบบไวไฟ
วิทยุสมัครเล่น
วิทยาการเครือข่ายตรวจวัดสัญญาณแบบไร้สาย
อัลตราไวด์แบนด์สำหรับการสื่อสารไร้สาย
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๔๗๐ เมกกะเฮิรตซ์
การสื่อสารเหนือพื้นน้ำ
เครือข่ายเคเบิลใต้น้ำและ
การเชื่อมต่อในประเทศไทย
การแพร่ภาพโทรทัศน์พื้นฐาน
การพัฒนาเทคโนโลยี
เครือข่ายโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง
เทเลเท็กซ์
การสื่อสารบรอดแบนด์
การสื่อสารบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้า
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
พื้นฐานโครงข่ายการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล
เทคโนโลยีเครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
เทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับระบบควบคุมการจำหน่ายไฟฟ้า
พื้นฐานระบบสื่อสารสำหรับการจ่ายไฟฟ้า
วิทยาการการสื่อสารข้อมูลจราจรผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็ม
พื้นฐานระบบการสื่อสารเพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำ
ระบบโทรมาตรเพื่อการ
ชลประทาน
ระบบการสื่อสารเพื่อการเตือนภัยสึนามิ
ระบบการสื่อสารเพื่อการแจ้งภัยและความปลอดภัยทางทะเล
ของโลก
พื้นฐานการสื่อสารกับหอเตือนภัย
เครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อโครงการการพัฒนาภูเก็ต
ระบบสื่อสารกองทัพไทย
พื้นฐานการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม
ประวัติและพัฒนาการของดาวเทียมสื่อสาร
วิทยาการดาวเทียมธีออส
ดาวเทียมไทพัฒ
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรประเทศไทย
การรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสเพื่อการสำรวจทางการแผนที่
ระบบสำรวจข้อมูลทางสมุทรศาสตร์และสภาพ
แวดล้อมทางทะเลโดยใช้เทคโนโลยีทุ่นลอยสื่อสารผ่านดาวเทียม

   สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศกับกิจกรรมวิชาการ
  
 ( Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology  Association: ECTI )
  
  
 ปนัดดา ใจบุญลือ
    และกองบรรณาธิการ

 

  ๑. อภิธานศัพท์ (Glossary)

 
 

  สมาคมวิชาการอีซีทีไอ (Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology 
  Association: ECTI)

          สมาคม ที่เกิดจากการรวมตัวของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
          ดำเนินกิจกรรมวิชาการในสาขาวิชาของสมาคมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ จัดตั้งสมาคมเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕

  การประชุมวิชาการ ISCIT (International Symposium on Communications and Information Technologies)

          การประชุมวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาทางด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทางวิชาการ ด้าน
          โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่
          ๑๔–๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อว่า การประชุมวิชาการ ISCIT2001

  การประชุมวิชาการ ITC-CSCC (International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications)

          การประชุม ระดับนานาชาติ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกัน ระหว่างสองประเทศ คือ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลีใต้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙
          (ค.ศ. 1986) ประเทศไทยเข้าร่วมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ การจัดประชุมจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เป็นเจ้าภาพโดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
          นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป ได้นำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทางด้านวิชาการ ที่เกี่ยวข้องด้านเทคนิควงจร และระบบ
          คอมพิวเตอร์และด้านสื่อสารโทรคมนาคม

  การประชุมวิชาการ ECTI-CON (ECTI International Conference)

          การประชุม ระดับนานาชาติ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
          เป็นเวทีให้นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย วิศวกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และนำเสนอผลงานวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
          เผยแพร่ผลงาน และสร้างแรงกระตุ้น ในการพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี ในสาขาวิชาของสมาคม เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดขึ้นในประเทศ
          ไทยโดยหมุนเวียนไปตามภูมิภาคทั่วประเทศ

 
  ๒. บทคัดย่อ up

          การรวมกลุ่มจัดตั้งสมาคมทางด้านสายวิชาชีพและวิชาการเกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในประเทศไทยได้มีการจัดตั้งสมาคมเฉพาะทางในสายวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลายสมาคมส่วนของสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออีซีทีไอที่ครอบคลุมสาขาวิชาดังกล่าวได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดยเกิดจากการรวมตัวเพื่อจัดกิจกรรมวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยจำนวนหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา สนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ พัฒนามาตรฐานวิชาการด้านวิศวกรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการบรรยายาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมมือกับสถาบันวิชาการต่างๆทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศ รวมทั้งด้านสาขาวิชาการสื่อสารโทรคมนาคม ที่มีความสำคัญและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ของประเทศให้อยู่ในระดับสากล


  Abstract
  up

         In order to promote professional carrier in electrical engineering, electronics, computer, telecommunications and information technology (ECTI), ECTI association of Thailand was then established on July 26, 2002. Its activity is similar to those of IEEE(US), IEE or later IET(UK), IEICE(Japan), or IEEK(South Korea). The foundation of ECTI association also reflects the centrality of these technical areas in Thailand. Since 2002, there are lots of academic activities serving to students researchers and faculties. Those are technical conference, seminars, and publications of transactions, magazines, and books. Technically, telecommunication is one of the important area of ECTI association where Thai telecommunication encyclopedia is highlighted as a large knowledge portal project that free to access for Thai community.


  ๓. บทนำ up

      สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Electrical Engineering/Electronics,Computer, Telecommunications and Information Technology Association:ECTI ) เกิดขึ้นจากการรวมตัวเพื่อจัดกิจกรรมวิชาการของอาจารย์  นักวิชาการ      นักวิจัยในสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเนื่องมาจากพบว่าประเทศไทยควรมีสมาคมวิชาการด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะร่วมเป็นแกนนำสำคัญในการพัฒนาวิชาการในสาขาดังกล่าวของประเทศให้แข็งแกร่งและมีศักยภาพในระดับสากล ในลักษณะคล้ายกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันไอทริเปิลอี (The Institute of Electrical and Electronics Engineers:IEEE) ก่อตั้งขึ้น ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบันไออีไอซีอี (The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers: IEICE) ก่อตั้งขึ้นโดยประเทศญี่ปุ่น และสถาบันไออีอีเค (The Institute of Electronics Engineers of Korea: IEEK) ของประเทศเกาหลีใต้ รวมไปถึงสถาบันไอดับเบิลอี (Institute of Electrical Engineers: IEE)ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันไออีที (The Institution of Engineering and Technology:IET) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (ค.ศ. 2006) โดยการรวมตัวของสถาบัน IEE (Institution of Electrical Engineers) กับสถาบัน IIE (Institution of Incorporated Engineers) ดังนั้นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสาขาดังกล่าว จึงรวมตัวกันก่อตั้งและจดทะเบียนขึ้นเป็นสมาคมในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดยใช้ชื่อว่า สมาคมวิชาการไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association: ECTI)[๑] มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา เผยแพร่ความรู้ พัฒนามาตรฐานด้านวิชาการในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของประเทศไทย จัดประชุมวิชาการระดับประเทศ และระดับนานาชาติจัดอบรมวิชาการบรรยายต่างๆ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ เผยแพร่นิตยสาร วารสารวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ด้านเทคนิคในสาขาวิชาของสมาคม รวมถึงการประสานงานกับสมาคมและสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อขยายพันธมิตรสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 
     


  ๔. สมาชิกของสมาคมวิชาการ ECTI
  up

       สมาชิกของสมาคมวิชาการ ECTI มี ๖ ประเภทดังนี้ [๒]

       ๔.๑ สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ เอกชนและบริษัท

       ๔.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม

       ๔.๓ วุฒิสมาชิก ได้แก่ สมาชิกที่เป็นสมาชิกสามัญมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการหรือประสบการณ์ในวิชาชีพ

       ๔.๔ สมาชิกสามัญ ได้แก่

        ๔.๔.๑ ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
               ๔.๔.๒ ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาอื่นและได้รับการรับรองจากสมาชิกสามัญหรือวุฒิสมาชิกอย่างน้อย ๓ คน

       ๔.๕ สมาชิกภาคี ได้แก่

       ๔.๕.๑ ผู้จบการศึกษาอย่างน้อยในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาของสมาคม
              ๔.๕.๒ ผู้ที่ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสมาคม
              ๔.๕.๓ ผู้ที่สนใจกิจกรรมของสมาคม และได้รับการรับรองจากสมาชิกสามัญหรือวุฒิสมาชิกอย่างน้อย ๒ คน

       ๔.๖ สมาชิกนักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่เป็นนักศึกษาในสาขาวิชาของสมาคม สมาชิกที่ไม่ใช่สมาชิกนิติบุคคล จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                  1.เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

                  2.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ได้กระทำการที่เสื่อมเสียแกตนเองหรือผู้อื่น

                  3.ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

                  4.มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน

                  5.ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษา ของศาลถึงที่สุด ในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

                  6.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ [๒]

สมาคมวิชาการ ECTI มีจำนวนสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงปี ๒๕๕๐ เป็นจำนวนรวมทั้งหมด ๓๕๙ คน โดยแสดงจำนวนสมาชิกในแต่ละปีดังรูปที่ ๔.๑
                                                                           
รูปที่ ๔.๑ จำนวนสมาชิกของสมาคมวิชาการ ECTI

 

  ๕. กิจกรรมสมาคมวิชาการ ECTI    up

         สมาคมวิชาการ ECTI มีคณะกรรมการอำนวยการทำหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารกิจการให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการจะต้องมีอย่างน้อย ๑๐ คนแต่ไม่เกิน ๒๐ คน ได้มาจากการเลือกตั้งของวุฒิสมาชิก สมาชิกสามัญ และสมาชิกภาคีของสมาคม โดยคณะกรรมการอำนวยการจะมีวาระ ๒ ปี [๒] เพื่อบริหารงานและดำเนินกิจกรรมวิชาการในสาขาวิชาของสมาคม โดยกิจกรรมวิชาการที่สมาคมได้ร่วมดำเนินการหรือเกี่ยวข้องมีดังนี้

        ๕.๑ การประชุมวิชาการ ISCIT (International Symposium on Communications and Information Technologies)

       เป็นการประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านโทรคมนาคม  และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีการจัดประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๔–๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อว่า การประชุมวิชาการ ISCIT2001 และการประชุมวิชาการ ISCIT2002 จัดขึ้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓–๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งในการจัดการประชุมในสองครั้งแรกนี้ ทางสมาคมวิชาการ ECTI ไม่ได้เข้าร่วมจัดประชุม เนื่องจากยังไม่ได้ก่อตั้งสมาคม โดยต่อมาภายหลังการก่อตั้งสมาคม จึงได้เข้าร่วมจัดการประชุมวิชาการ ISCIT ดังนี้

       ๕.๑.๑ การประชุมวิชาการ ISCIT2003 จัดขึ้นที่ จังหวัดสงขลาในวันที่ ๓–๕ กันยายน ๒๕๔๖
       ๕.๑.๒ การประชุมวิชาการ ISCIT2004 จัดขึ้น ณ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ ๒๗–๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๗
       ๕.๑.๓ การประชุมวิชาการ ISCIT2005 จัดขึ้น ณ
กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ ๑๒–๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘
       ๕.๑.๔ การประชุมวิชาการ ISCIT2006 กลับมาที่ประเทศไทย ณ
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๘–๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙
       ๕.๑.๕ การประชุมวิชาการ ISCIT2007 จัดขึ้น ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ ๑๖–๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐
       ๕.๑.๖ การประชุมวิชาการ ISCIT2008 จัดขึ้น ณ เมืองเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ ๒๑–๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๑


 
     ๕.๒ การประชุมวิชาการ ITC-CSCC (International Technical Conference on Circuits/Systems,Computers and Communications)
         
       การประชุมระดับนานาชาตินี้ เริ่มต้นเกิดจากความร่วมมือกัน ระหว่างสองประเทศ คือ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ (ค.ศ. 1986) ประเทศไทยเข้าร่วมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ การจัดประชุมจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ในแต่ละครั้ง โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ ในด้านเทคนิควงจรและระบบคอมพิวเตอร์และด้านสื่อสารโทรคมนาคม ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี และวิชาการทางด้านดังกล่าว รวมไปถึงการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ หรือบทความในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ ITC-CSCC แล้วดังนี้

       ๕.๒.๑ ITC-CSCC 2002 จัดขึ้นที่โรงแรมภูเก็ต อาร์คาเดีย รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๑๖–๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕
       ๕.๒.๒ ITC-CSCC 2006 สมาคมวิชาการ  ECTI  ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๐–๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๔๙  ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีบทความที่ตีพิมพ์ทั้งหมดจำนวน ๕๗๗ บทความมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๑๓ ประเทศ

        ๕.๓ การประชุมวิชาการ ECTI-CON (ECTI International Conference)

        สมาคมวิชาการ ECTI ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย วิศวกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และนำเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผลงานและสร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาของสมาคม การจัดประชุมวิชาการ ECTI-CON ในครั้งแรกนั้นเป็นการประชุมวิชาการระดับประเทศ ต่อมาสมาคมได้ยกระดับการประชุมตั้งแต่ครั้งที่สองให้เป็นการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ ประวัติการจัดประชุมวิชาการ ECTI-CON ดังกล่าวมีดังนี้

       ๕.๓.๑ ECTI-CON2004 จัดขึ้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๓–๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ซึ่งมีผู้ร่วมเสนอบทความทั้งหมด ๙ ประเทศ มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวน ๑๒๓ บทความ
       ๕.๓.๒ ECTI-CON2005 จัดที่เมืองพัทยาอีกครั้ง ในวันที่ ๑๒–๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ มีผู้เข้าร่วมเสนอบทความทั้งหมด ๑๖ ประเทศ มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวน ๑๙๙ บทความ
       ๕.๓.๓ ECTI-CON2006 จัดขึ้น ณจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๐–๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มีผู้เข้าร่วมเสนอบทความทั้งหมด ๑๑ ประเทศ มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวน ๒๒๕ บทความ
       ๕.๓.๔ ECTI-CON2007 จัดที่จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๙–๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ มีผู้เข้าร่วมเสนอบทความทั้งหมด ๑๒ ประเทศ มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวน ๓๑๘ บทความ [๓]
       ๕.๓.๕ ECTI-CON2008 ณ จังหวัดกระบี่ จัดการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔–๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ มีผู้เข้าร่วมเสนอบทความทั้งหมด ๑๑ ประเทศ มี
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวน ๒๗๙ บทความ [๔]

       การประชุมวิชาการ ECTI-CON เป็นกิจกรรมที่สมาคมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมีผู้สนใจร่วมนำเสนอบทความวิชาการในสาขาวิชาของสมาคมทั้งจากในประเทศและต่างชาติ ทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็นการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการให้ดีขึ้นตามลำดับ รูปที่ ๔.๑ แสดงสถิติจำนวนบทความทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมในการประชุมวิชาการ ECTI-CON และจำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ และประเทศที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ECTI-CON ของแต่ละปี
 
                                                                             

รูปที่ ๕.๑
สถิติบทความทั้งหมด
และบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
และประเทศที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ECTI-CON

 


  ๖.
กิจกรรมวิชาการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม    up

         ๖.๑ การประชุมวิชาการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่สมาคมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน

         ๖.๑.๑ การประชุมวิชาการ APMC (Asia-Pacific Microwave Conference) เป็นการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้าวิจัย พัฒนา แลกเปลี่ยนการดำเนินงานวิจัยทางด้านทฤษฎีไมโครเวฟ และผลการวิจัยในเขตพื้นที่เอเชียแปซิฟิก ซึ่งการประชุมวิชาการ APMC จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. ๒๕๓๙) และได้จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. 2007) (APMC-2007) ที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๑-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ [๕]
         ๖.๑.๒ การประชุมวิชาการ APCC (Asia-Pacific Conference on Communications) เป็นการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอวิสัยทัศน์ด้านการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านการสื่อสารในเขตพื้นที่เอเชียแปซิฟิก ซึ่งการประชุมวิชาการ APCC จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น ในปีค.ศ. 1995 (พ.ศ.๒๕๓๘) และจัดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. 2007) (APCC-2007) ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๘-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ [๕]

         ๖.๒ การจัดทำโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมไทย

         สมาคมฯเริ่มดำเนินการโครงการจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทยขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยทำการรวบรวมข้อมูลวิชาการทั่วไปด้านโทรคมนาคมตั้งแต่อดีตและข้อมูลเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง และมีอยู่ในประเทศไทยมาจัดทำเป็นสารานุกรมโทรคมนาคมสำหรับบุคคลทั่วไป ในรูปแบบของหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานหรือค้นหาได้สะดวก รวมทั้งสามารถที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ง่าย สมาคมได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานที่สำคัญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้านโทรคมนาคมร่วมนำเสนอบทสารานุกรม เพื่อให้สารานุกรมโทรคมนาคมไทยนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในประเทศและเกิดประโยชน์สูงสุด

          ๖.๓ การสัมมนาวิชาการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

  สมาคมวิชาการ ECTI ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาในทุกสาชาวิชาของสมาคม โดยเฉพาะสาขาโทรคมนาคม ที่มีการจัดสัมมนาร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย และ
ส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย สมาคมฯ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการดังกล่าวขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกของสมาคม ขยายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างแรงกระตุ้น  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ด้วยการจัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ
ดังกล่าว

          ๖.๔ วารสารและหนังสือด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

        สมาคมฯได้จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบวารสารเพื่อนำเสนอผลงาน การค้นคว้า วิจัยและพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้องและได้รับการตรวจสอบกลั่นกรองทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ รวมทั้งหนังสือเสริมสร้างความรู้ต่างๆดังนี้

               ๖.๔.๑ วารสารวิชาการ ECTI-CIT (ECTI Transactions on Computer and Information Technology) เป็นวารสารวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ปีละสองครั้งคือเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
               ๖.๔.๒ วารสารวิชาการ ECTI-EEC ( ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics and Communications ) เป็นวารสารวิชาการ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ปีละสองครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคมของทุกปี วารสาร ECTI-EEC เป็น ๑ ใน ๑๒ ของรายชื่อวารสาร วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ สามารถตีพิมพ์เผยแพร่  ผลงานวิชาการ  และ
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกได้ โดยที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พิจารณาว่าเป็นวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) [๖] กำหนดไว้
               ๖.๔.๓ หนังสือ “ตามรอยสิบปี รหัสเทอร์โบ รหัสอลวน” เผยแพร่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีเนื้อหาเชิงสารคดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิจัยและบุคคลทั่วไปได้ทราบถึง รหัสเทอร์โบซึ่งเป็นเทคโนโลยี ด้านการสื่อสารตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้ และสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ [๗]
              ๖.๔.๔ หนังสือ “Turbo Code Applications” โดยสำนักพิมพ์ Springer เผยแพร่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้รหัสเทอร์โบ เช่นด้านการสื่อสารโดยใช้สาย การสื่อสารไร้สาย การสื่อสารผ่านดาวเทียม การสื่อสารในอวกาศ และการจัดเก็บข้อมูลรวมทั้งการนำรหัสเทอร์โบไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดถ่ายทอดมาจากผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านรหัสเทอร์โบจากทั่วโลกโดยตรง [๘]
  
 

  ๗. จดหมายเหตุ (Milestones)   up

          ลำดับเหตุการณ์สำคัญและกิจกรรมวิชาการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศได้ดำเนินการ แสดงดังตาราง ๗.๑

          ตารางที่ ๗.๑ ลำดับเหตุการณ์สำคัญของสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ

ปี พ.ศ.
(ค.ศ.)

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

๒๕๔๔
(2001)

การประชุมวิชาการสาขาวิชาทางด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISCIT)
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่


๒๕๔๕
(2002)

• จัดตั้งสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association: ECTI)• ประเทศไทยเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการด้านเทคนิควงจรและระบบคมพิวเตอร์และด้านสื่อสารโทรคมนาคม
(ITC-CSCC) เป็นครั้งแรก

๒๕๔๗
(2004)

• การประชุมวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ECTI-CON) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวดชลบุรี

๒๕๔๘
(2005)

• จัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือ “ตามรอยสิบปี รหัสเทอร์โบ รหัสอลวน”
• หนังสือ “Turbo Code Applications” ได้รับการตีพิมพ์๒๕๕๐
(2007)

• การประชุมวิชาการ APMC (Asia-Pacific Microwave Conference) เกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านทฤษฎีไมโครเวฟ
และผลการวิจัยในเขตพื้นที่เอเชียแปซิฟิก จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ณ กรุงเทพมหานคร
• การประชุมวิชาการ APCC (Asia-Pacific Conference on Communications) ด้านการสื่อสารในเขตพื้นที่เอเชีย
จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร
• เริ่มดำเนินการโครงการจัดทำสารานุกรมโทรคมนาคมไทย

  ๘.บรรณานุกรม  up

[๑] สวัสดิ์ ตันตระรัตน์, “สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ,” ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์กร เลขอนุญาตที่ ค.๒๕๓/๒๕๔๕, ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕

[๒] สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ,ข้อบังคับของสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ, ๒๕๔๕

[๓] สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ, รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการ ECTI-CON2007, ๒๕๕๐

[๔] สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ, รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการ ECTI-CON2008, ๒๕๕๑

[๕] ประเทศไทย, “สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ,” ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ <http://www.ecti-thailand.org>

[๖] ประเทศไทย, “สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,” เกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ <http://www.mua.go.th>

[๗] เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์, ตามรอยสิบปี รหัสเทอร์โบ...รหัสอลวน, ปทุมธานี: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ๒๕๔๘.

[๘] Sripimanwat, Keattisak (Ed.), Turbo Code Applications: journey from a paper to realization, Springer, 2005